ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διακηρύξεις
Εκτύπωση

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 07/12/2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22882

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει 
 4. Την αρ. 17/2018 απόφαση Τ.Σ. Ν. Μαδύτου, την αρ. 6/2018 απόφαση Τ.Σ. Στεφανινών, τις αρ. 2/2018 και 3/2018 αποφάσεις Τ.Σ. Σχολαρίου και την αρ. 1/2018 απόφαση Τ.Σ. Νυμφόπετρας 
 5. Την αρίθμ. 23/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλβης
 6. Την αρίθμ. 197/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ΑΔΑ: 69ΦΗΩ9Ω-ΒΔΥ) 
 7. Την αρίθμ. 560/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης για τον καθορισμό των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΠΦΙΩ9Ω-ΓΓΟ)

 Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία  θαεκμισθωθούν – αποκλειστικά – προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σε αυτά ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων ως εξής:

 1. Στην Τ.Κ. Νέας Μαδύτου Δ.Ε. Μαδύτου: έκταση 4.600,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 227 τεμαχίου,
 2. Στην Τ.Κ. Στεφανινών Δ.Ε. Αρέθουσας: έκταση 6.000,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 1444 τεμαχίου,
 3. Στην Τ.Κ. Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας: α) έκταση 1.643,84 τ.μ., τμήμα του με αρ. 8 τεμαχίου και β) έκταση 11.623,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 1089α τεμαχίου
 4. Στην Τ.Κ. Νυμφόπετρας: α) έκταση 5.000,28 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου και β) έκταση 5.000,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου,

 ως αυτά οριοθετούνται σε υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ ΄87

Ο Δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Ι. Λιάμας

e-max.it: your social media marketing partner