ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προσκλήσεις
Εκτύπωση

ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 08/02/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2159

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

(Εισηγητής κα. Καπετανικόλα Ευαγγελία)

1.- Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Πολιτικής γης Π.Κ.Μ. για παραχώρηση χρήσης του υπ αριθ. 306 αγροτεμαχίου οικισμού Νέου Βελεστίνου (Κοκκαλού) του Δήμου Βόλβης για κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης.

2.- Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Πολιτικής γης Π.Κ.Μ. για παραχώρηση χρήσης του υπ αριθ. 422 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Μοδίου του Δήμου Βόλβης για κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης

3.- Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", Άξονας Προτεραιότητας 10 "Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές" με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις"

4.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου  περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος "ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΣΒΑΚ).  

(Εισηγητής κ. Στοίτσας Αντώνιος πρόεδρος ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης)

5.- Έγκριση προϋπολογισμού ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, έτους 2018

(Εισηγητής κ. Σαμαράς Δημήτριος πρόεδρος ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης)

6.- Έγκριση προϋπολογισμού ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, έτους 2018

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Θωμά Νικόλαος)

7.- Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση του ακινήτου του πρώην αστυνομικού τμήματος στη Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας.

8.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018.

9.-  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π. για το έτος 2018.

10.- Περί διαγραφής του Δήμου Βόλβης από μέλος της εταιρείας ΠΥΞΙΔΑ. 

11.- Διάθεση πίστωσης για πληρωμή γενομένων εξόδων μετάβασης στην Γαλλία του Αντιδημάρχου για συμμετοχή στην έκθεση "LES THERMALIES" στο Παρίσι που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 21/01/2018.

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

12.- Χορήγηση άδειας χρήσεως υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στον Καζαντζή Απόστολο, στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας.

13.- Έγκριση συμμετοχής Δήμου Βόλβης, σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού και διάθεση πιστώσεων.

14.- Επιστροφή καταβληθέντων ποσών και διενέργεια συμψηφισμών.

15.- Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ' αριθμ. 1185 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Στεφανινών Δήμου Βόλβης 

16.- Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων από και προς αγροτεμάχιο Δ.Κ. Βρασνών, Δήμου Βόλβης.

17.- Περί ανάκλησης της υπ' αριθμ. 229/2014 ΑΔΣ και ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές της εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων και Πνευματικού Αθλητικού Κέντρου.

(Εισηγητής Δήμαρχος -κ. Λιάμας Διαμαντής)

18.- Περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 60/2011 ΑΔΣ. 

19.- Περί ανασύνθεσης του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής.

20.- Περί ανασύνθεσης του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής.

21.- Έγκριση υπηρεσιών κατασκευής ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικών πόρων για την ανάπτυξη εικονικής διαδραστικής περιήγησης στο Δήμο Βόλβης.

22.- Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 4Χ4.

23.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, Δ΄ τριμήνου 2017.

24.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

e-max.it: your social media marketing partner