ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Προσκλήσεις
Εκτύπωση

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 19/04/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7955

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού τρίτης ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του υπ' αρ. 3/2018 ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) Απορριμματοφόρων Οχημάτων και 350 μεταλλικών κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης» για τα Τμήματα Α και Β της προμήθειας και κατακύρωση αποτελέσματος
 2. Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μαυρούδας της Δ.Ε. Αρέθουσας
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ, για επαύξηση ισχύος, παροχής του Δήμου Βόλβης, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σταυρού
 4. Απαλλαγή υπολόγου από το 174/2019 ένταλμα προπληρωμής
 5. Απαλλαγή υπολόγου από το 175/2019 ένταλμα προπληρωμής
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης
 7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7936/19-04-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7938/19-04-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7939/19-04-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7952/19-04-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1362 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΙΑΝΝΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1362 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΙΑΝΝΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1292 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΜΑΚΑΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  και της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΖΙΚΗ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1131 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005  Π.Ε. Ασπροβάλτας
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΑΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  και της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΓΙΑΒΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005  Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

e-max.it: your social media marketing partner