•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ9Ω-ΨΗ1

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 25ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 413/2013

ΘΕΜΑ : «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης,

ως προς τα α­ποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Γ' τρίμηνο 2013»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 15 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 31737/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ.

5. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

6. Στοΐτσας Δημήτριος Δ.Σ.

1. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:45.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Λεωτόν για την τήρηση των πρακτικών.

Τα 1 ως 3 θέματα με αρ. απόφασης 411 ως και 413 δεν αναγράφονταν την ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων ως επείγοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής στο Δ.Σ. τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ κατά το Γ’ Τρίμηνο 2013.

Στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 585/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2Ω9Ω-23Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ πρωτ. 31743/11-10-2013 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2013, την οποία και έλαβαν τα μέλη.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση, «από τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ, παρατηρείται υστέρηση εσόδων. Εκτιμάται ότι δεν θα καταστεί δυνατόν να εισπραχθεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έως το τέλος του έτους, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υπερεκτίμηση εσόδων. Η υπερεκτίμηση εσόδων καθιστά μη ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό.

Επί προσθέτως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Π.Ο.Α.) του άρ. 4 του Ν. 4111/2013, προέβη σε διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 (Ιαν.-Ιουν.). Με το υπ’ αρ. πρωτ. 159/17-9-2013 έγγραφό του, το Π.Ο.Α. κοινοποίησε στον Δήμο μας τον έλεγχο αυτό, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν αποκλίσεις αρνητικού χαρακτήρα. Αναφέρονται στοιχεία που κατά την άποψη του Π.Ο.Α. καταδεικνύουν υπερεκτιμημένες εγγραφές στα έσοδα. Με το ανωτέρω έγγραφο παρακαλείται ο Δήμος όπως μεριμνήσει για την αναμόρφωση του Π/Υ στις ομάδες ιδίων εσόδων και εσόδων Π.Ο.Ε. και εξετάσει το σύνολο των εσόδων του Π/Υ οικ. έτους 2013.

Κατόπιν αυτών κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του Π/Υ, ώστε σε καμία περίπτωση να μην καταστεί ελλειμματικός.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δήμος μας δεν προέβη στην αναμόρφωση του Π/Υ του άρ. 2, παρ. 5 της ΚΥΑ 47490/2012 μετά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του δευτέρου τριμήνου, διότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός και τα εκτιμούμενα έσοδα αναμένονται αυξημένα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως όμως προκύπτει από την έκθεση του τρίτου τριμήνου, το γεγονός αυτό δεν επαληθεύτηκε.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος, τους επιμέρους κωδικούς των εσόδων και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 47490/2012 ΚΥΑ.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 585/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 31743/11-10-2013 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσία

και το αρ. πρωτ. 159/17-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ως προς τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο,

Α. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους 2013 και

Β. Εισηγείται την αναμόρφωση του Π/Υ μειώνοντας στο πραγματικό ύψος, τους επιμέρους κωδικούς των εσόδων και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 47490/2012 ΚΥΑ.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

 1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου 2013
 2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β’ τριμήνου 2013 και
 3. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β’ τριμήνου 2013

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 413/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ :

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

3. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ..

4. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

5. Στοΐτσας Δημήτριος, Δ.Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩ9Ω-ΨΝ5

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 14ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 323/2013

ΘΕΜΑ : «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης,

ως προς τα α­ποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Β' τρίμηνο 2013»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 21138/18-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

 

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο. Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ.

5. Δεμερτζής Γεώργιος A.M.

6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

1. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ. Σ.

2. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ. Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 14:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Λεωτόν Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 4 θέματα, με αρ. απόφασης 306 έως και 309, δεν αναγράφονταν την ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 12ο θέμα ημερησίας διάταξης υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Β' τρίμηνο 2013

Στη συνέχεια είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 585/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2Ω9Ω-23Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ 21425/19­07-2013 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2013, την οποία και έλαβαν τα μέλη.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β' τρίμηνο του έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 585/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 21425/19-07-2013 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β' τρίμηνο του έτους 2013.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

 1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου 2013
 2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου 2013 και
 3. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β' τριμήνου 2013

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 323/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ :

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

3. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ. Σ.

4. Δεμερτζής Γεώργιος Α.Μ

5. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


ΑΔΑ: ΒΕΝΗΩ9Ω-ΨΔΨ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 6ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 201/2013

ΘΕΜΑ : «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης,

ως προς τα α­ποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Α' τρίμηνο 2013»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 19 του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 9311/15-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ.

5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

6. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

7. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Απόντες:

Κανένας 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 14:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τή­ρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 10 θέματα, με αρ. απόφασης 178 έως και 187, δεν αναγράφονταν την ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 14° θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμη­νιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Α' τρίμη­νο 2013. Στη συνέχεια είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οι­κείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσμα­τα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός απο­κλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ι-στοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικο­νομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελε­γκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 585/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2Ω9Ω-23Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 9816/19-04-2013 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετι­κά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2013, την οποία και έλαβαν τα μέλη.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 
 • την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 
 • την αριθ. 585/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17­01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
 • τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βι­βλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 9816/19-04-2013 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο, υπο­βάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2013.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2013

2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου 2013 και 

3. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Α' τριμήνου 2013 Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 201/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ :

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

3. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ.

4. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27-3-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 7.625

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Βρασνών και Σταυρού του Δήμου Βόλβης».

Απόφαση αριθμ. 52/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ' αριθμ. 49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4) Το από 11-01-2013 Πρακτικό Ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών κ. Βαλαβάνη Βασιλείου.

5) Το από 01-02-2013 Πρακτικό Ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού κ. Γκολιδάκη Χρήστου σε αντικατάσταση παραιτηθέντα.

6) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Αποφασίζουμε

Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας που εκπροσωπούν, για τα παρακάτω συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

1) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει δημοτολογίων

2) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών

3) Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων

4) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων, στους κάτωθι Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων :

1) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών κ. Βαλαβάνη Βασίλειο του Ιωάννη.

2) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού κ. Γκολιδάκη Χρήστο του Ιωάννη.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεως της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους, στις γραμματείες των Δημοτικών Κοινοτήτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος I. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27-3-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 7.624

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης».

Απόφαση αριθμ. 51/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ' αριθμ. 49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4) Το από 17-09-2012 Πρακτικό Ορκωμοσίας του κ. Μπατσιάκα Ιωάννη ως Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας, σε αναπλήρωση του θανόντα τέως Προέδρου.

5) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης. 

Αποφασίζουμε

Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή - επικύρωση φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας που εκπροσωπεί στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης κ. Μπατσιάκα Ιωάννη του Αθανασίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεως της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω Πρόεδρο, στην Γραμματεία της Τ.Κ. Απολλωνίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος I. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18-1-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 1.300

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλβης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 /2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2012)

3) Την αριθμ.   5/2013 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γεώργιο Δεμερτζή και του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτηςsima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18-1-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 1.299

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2012)

3) Την αριθμ.   5/2013 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Διαμαντή Λιάμα και του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να εκτελεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 11-1-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 835

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 11-01-2013 έως 31-08-2014»

Απόφαση αριθμ. 5/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

3) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5) Την αριθμ. 71351/41/10 εγκύκλιο ΥΕΣΔΔΑ & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012

7) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)

8) Το γεγονός ότι η θητεία τους αφορά το διάστημα από 11-01-2013 έως 31-08-2014

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόλβης, με θητεία από 11-01-2013 μέχρι 31-08-2014, και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :


1) Τον κ. Λιάμα Διαμαντή Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών (προϋπολογισμού – απολογισμού – διαχείριση δαπανών – προμηθειών). Να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού, να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη   φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων.

7. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

8. Την παρακολούθηση και προώθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

9. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

10. Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απ’ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

11. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής την διενέργεια όλων των εισπράξεων, την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών σε συνεργασία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

13. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

14. Την εποπτεία και την ρύθμιση θεμάτων, σε συνεργασία με το εκάστοτε ορισθέν διοικητικό συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Σταυρού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 υποπαρ. Β13 του Ν. 3852/2010, και τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λιάμα Διαμαντή σε ότι αφορά την ανωτέρω αρμοδιότητα, τότε αυτή ασκείται από την Αντιδήμαρχο κ. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία.

15.Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης (Ο.Π.Α.Π.).

16. Την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

17. Την διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.

18. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας και της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας. 

 

2) Τον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο , Αντιδήμαρχο Καθαριότητας με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Την εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας & ανακύκλωσης και συγκεκριμένα των επιμέρους Γραφείων : Αποκομιδής απορριμμάτων, Καθαρισμού σχολείων & γραφείων, Κοιμητηρίων, Ανακύκλωσης, και οδοκαθαρισμού.

5. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

6. Την ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

7.Την ευθύνη ευταξίας και λειτουργικότητας των κοιμητηρίων του Δήμου.

8. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης.

9. Την ευθύνη και τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

10. Την μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.

11. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

12. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων

13. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

4. Την έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

 

3) Την κ. Χατζή- Τζιβελέκη Μαρία, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα της.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

6. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

7. Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

8. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.

9. Τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

10. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

11. Την υπογραφή αποφάσεων :

α) Οριστικής ή προσωρινής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.

δ)Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων της.

14. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων της.

15. Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.

16. Την ευθύνη χορήγησης αδειών χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών.

17. Τον έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

18.Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

19. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης.

20. Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).

21. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική της αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.


4) Τον κ. Δεμερτζή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών -Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

α) Καθ’ ύλην:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Περιβάλλοντος.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

6. Την υπογραφή για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου.

7. Να ελέγχει και να υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).

8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

9. Την εποπτεία της λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)

10.Την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

11. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και την καταπολέμηση της ρύπανσης.

12. Την διαχείριση βοσκοτόπων.

13.Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

14. Την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και έργων πρασίνου, των πάρκων, κήπων, των χώρων αναψυχής κ.λ.π. του Δήμου.

15. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

16.Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

17. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

18. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

19. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.

20. Την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

21. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.

22. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

 

5) Τον κ. Αθανασιάδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Μικροέργων Τοπικής Εμβέλειας και Ηλεκτροφωτισμού χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία των υπαλλήλων εκτέλεσης μικροέργων τοπικής εμβέλειας και έργων ηλεκτροφωτισμού.

6.Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

7. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

8. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

9. Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

10. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου.

11. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια του Δήμου.

12. Τον σχεδιασμό, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποΐας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

13. Την εισήγηση και την επίβλεψη έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

14. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.

15. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.

16. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Εγνατίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

4. Την έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

 

6) Τον κ. Μπουρλή Γεώργιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Επίβλεψης δημοτικών - κοινοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων & σχολικών μονάδων και Εκπαιδευτικών ζητημάτων με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής : 

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου κίνησης και συνεργείου αυτοκινήτων.

6. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

7. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

8. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.

9.Την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και Σχολικών μονάδων.

10.Την ευθύνη του προγραμματισμού κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

10. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

11. Την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικού φορείς.

12. Την συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης.

13.Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

14. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

15. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

16. Να υπογράφει με εντολή μας :

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

17.Την εποπτεία λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α/θμιας και Β/θμιας).

18. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στη χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

Β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

3. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής ενότητας Απολλωνίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δεμερτζή Γεώργιο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


ΑΔΑ: Β43ΙΩ9Ω-ΓΦΡ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 541/2012

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Γ' τρι­μήνου 2012»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 19 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 31.708/15-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

3. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Απόντες:

1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τή­ρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 6 θέματα, με αρ. απόφασης 438 έως και 443, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 98° θέ­μα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη σύνταξη της τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2012, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οι­κείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσμα­τα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός απο­κλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικο­νομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελε­γκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολο­γισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Απο­κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 31371/11-10-2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχε­τικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012.

Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολο­γισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
 • η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»  
 • την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  
 • τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βι­βλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 31371/11-10-2012 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

1. α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 

   b. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
   c. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημ­μένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 541/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

4. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες και η σχετική Α.Δ.Α :


  ΑΔΑ: Β41ΑΩ9Ω-29Υ

  sima

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  από τα πρακτικά της 11/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

  Αριθμός Απόφασης: 387/2012

  ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού B' τρι­μήνου 2012»

  Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνε­δρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 22102/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010),
  δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

  Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

  2. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

  3. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

  4. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

  5. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

  6. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

  7. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

  Απόντες:

  Κανείς

  Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τή­ρηση των πρακτικών.

  Τα με αρ. 1 έως 6 θέματα, με αρ. απόφασης 381 έως 386 αντίστοιχα, δεν αναγρά­φονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των πα­ρόντων.

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1° θέμα ημερή­σιας διάταξης, που αφορά στη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογι­σμού. Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

  Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρί­μηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρα­τηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

  Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

  «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρε­σιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλ­λεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δα­πανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

  Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμη­νιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέ­λεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπο­λογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

  Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με το υπ' αριθμ. 21794/11-7-2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του 2012.

  Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012.

  Η οικονομική επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

  την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

  την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

  την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγρα­φο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

  το αριθμ. 21794/11-7-2012 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του 2012

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012 ως ακολούθως:

  • Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
  • Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
  • Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3

  Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  • Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στοϊτσας Δημήτριος ανέφερε ότι ψηφίζει με επιφύλαξη, γιατί δεν πρόλαβε να τα μελετήσει.

  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 387/2012

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

  Λιάμας Διαμαντής

  ΤΑ ΜΕΛΗ:

  1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

  2. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

  3. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

  4. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

  5. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

  6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


  Επικοινωνία

  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
  Σταυρός Θεσσαλονίκης
  Τ.Κ. 57014

  Γραμμή Δημότη: 2397061900
  Δημοτολόγια: 2397027535
  Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
  Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
  E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
  Χάρτης Δήμου Βόλβης

  Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
  για συσκευές Android
  από το link: tiny.cc/n8okbz

  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  ΚΕΠ
  ΥΕΑΗΔ
  Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
  ΣΥΖΕΥΞΙΣ
  ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
  © 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT