•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩ9Ω-ΙΨΖ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 4/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 176/2012

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Α τρι­μήνου 2012»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 18 του μή­να Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 9206/12-4­2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

4.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

5.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

6.- Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες:

1.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

2.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 5 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 171 έως και 175 αντίστοιχα, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης από­φασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπο­λογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεω­τικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, με­τά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνο­νται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστι­κής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστο-σελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οι­κονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώ­νοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπα­νών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνο­νται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από ει­σήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθε­ση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμ­φωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋ­πολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 9149/12-04-12 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012.

Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προ­ϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- την αριθ. 999/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11 -01 -2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

- το αριθ. 9149/12-04-2012 έγγραφο της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμή­νου του έτους 2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

  • Α.  Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους

2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

  • Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έ-

τους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

  • Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συ-

νημμένο πίνακα 3. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  • Β.     Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δ.Σ. Ρόκκας Σταύρος μειοψήφισε.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 176/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

3. Στοϊτσας Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

5. Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες και η σχετική Α.Δ.Α :


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18-4-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 9.436

Θέμα: «Σύσταση ομάδας εργασίας για τον καλύτερο σχεδιασμό, συντονισμό, εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων αντιμετώπισης των κουνουπιών και των επιπτώσεών τους, στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης»

Απόφαση αριθμ. 74/2012

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Την αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 32637/29-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για τον καλύτερο σχεδιασμό ,συντονισμό, εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων αντιμετώπισης των κουνουπιών και των επιπτώσεών τους στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Παπαγερά Παναγιώτη (Αντιδήμαρχο) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Μπαλατσό Ευάγγελο (Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ως μέλος

3) Την κ. Παπαδάκη Αλεξάνδρα (Δημοτική Υπάλληλο – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων) ως μέλος.

4) Τον κ. Αγιάνογλου Παράσχο (Δημοτικό Υπάλληλο-Υπεύθυνο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) ως μέλος.

5) Τον κ. Κόνιαρη Δρόσο (Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου) ως μέλος.

6) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο (Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ως μέλος.

7) Τον κ. Θωμά Νικόλαο (Δημοτικό Σύμβουλο – Ιατρό) ως μέλος.

8) Τον κ. Βασιλάκη Δημήτριο (Πρόεδρο Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος) ως μέλος.

Μέχρι την λήξη της θερινής περιόδου δηλαδή μέχρι την 31η Οκτωβρίου, έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η τακτική συνεδρίαση δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) για   την αποτύπωση και την καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης από την εμφάνιση κουνουπιών.

2) Ο σχεδιασμός και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου εμφάνισης κουνουπιών.

3) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργούνται στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Βόλβης.

4) Η πληροφόρηση των κατοίκων για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αποτροπής εστιών δημιουργίας κουνουπιών.

5) Αντιμετώπιση επιπτώσεων μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών από τα κουνούπια.

6) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους και να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : Β44ΓΩ9Ω-ΚΟΗ

Αριθμός Απόφασης: 50/2012

ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.000 τ.μ. με αριθμό τεμ. 18 που βρίσκεται στην αριθμ. 1159 έκταση Βοσκή Πεδινή της Σ.Δ. 1982 αγροκτήματος Σχολαρίου - Λαγκαδά»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 3 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2311/30-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο. Ε.

2. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/οςΟ.Ε.

3. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία

5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ. Σ

6. Ρόκκας Σταύρος

Απόντες:

1. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:00.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 45-60 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 56/2012 έως 71/2012 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, με την υπ'αρ. 948/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αγροτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 7.000τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 18 που βρίσκεται στην αριθμ. 1159 έκταση Βοσκή Πεδινή της Σ.Δ. 1982 αγροκτήματος Σχολαρίου -Λαγκαδά, στην περιοχή «Πλατανάκια» της ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας του δήμου Βόλβης.

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση του Προέδρου, γ) την υπ'αρ. 948/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής αγροτικής καλλιεργήσιμης έκτασης, στη ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας ως εξής:

Άρθρο 1

Η προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμη έκταση βρίσκεται στη ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας στη θέση «Πλατανάκια» και είναι συνολικής 7.000τ.μ.

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία του δήμου στο Σταυρό την 19/03/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δυο (2) έτη, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 4

Ορίζει ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των τριάντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο(30,00€/τμ).

Άρθρο 5

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στης δημοπρασία όσοι οφείλουν στο δήμο καθώς και οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π.)

Άρθρο 6

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10), αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος της συνολικής έκτασης, η οποία αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό, επί του μισθώματος όμως που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία.

Άρθρο 7

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ'αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις με βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ή υπηρεσιακό βεβαιωτικό σημείωμα, στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 12

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ'αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 13

Ο δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης, άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 15

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού να προστατεύει απ'αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17

Απαγορεύεται ο μισθωτής να προβεί σε δενδροκαλλιέργεια επί του μισθίου, όπως επίσης να προβεί και στην ανέγερση πρόχειρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 20

Τα έξοδα κηρυκείων, της σύνταξης του μισθωτηρίου σύμβασης ως και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Άρθρο 21

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 50/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος,

3. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία

4. Ρόκκας Σταύρος

5. Μπαλατσός Ευάγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣsima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α: ΒΟΖΘΩ9Ω-6ΡΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 72/2012

Περίληψη : Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 8-2-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 2.967

Αριθμ. Αποφάσεως : 25/2012

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3) την αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 08/2/2012 στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης και ιδιαίτερα σε ορισμένες Δημοτικές του Ενότητες επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης.

1) Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Αρέθουσας.

2) Γυμνάσιο Αρέθουσας.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 3-2-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 2.723

Αριθμ. Αποφάσεως : 19/2012

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3) Tην αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Την αριθμ. 7/2011 απόφαση δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχων και αναπλήρωση Δημάρχου.

5) Το γεγονός ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 03/02/2012 στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης και ιδιαίτερα σε ορισμένες Δημοτικές του Ενότητες επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα με χιονοπτώσεις και παγετό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης:

1) Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Αρέθουσας.

2) Γυμνάσιο Αρέθουσας.

3) Νηπιαγωγείο Νυμφόπετρας.

4) Νηπιαγωγείο Ευαγγελισμού.

5) Νηπιαγωγείο Προφήτη.

6) Δημοτικό Σχολείο Εγνατίας.

7) Γυμνάσιο Προφήτη.

8) Νηπιαγωγείο Μελισσουργού.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 2-2-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 2.631

Αριθμ. Αποφάσεως : 18/2012

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3) Την αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 02/02/2012 στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας του Δήμου Βόλβης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           

  από τα πρακτικά της 1/2012    

συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 1/2012

ΘΕΜA : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 20 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 1080/16-01 -2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες :  
1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.
2. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.
3. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.
4. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.
5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ. Σ
6. Ρόκκας Σταύρος
7. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία  

Απόντες :  

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 6-11 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 6/2012 έως 11/2012 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 107/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 21037/11¬04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 1463/19-01-2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2011.
Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 107/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 21037/11-04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- το αριθ. 1463/19-01-2012 έγγραφο της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2011, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2011, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2011 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2011 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 1/2012
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος

Αθανασιάδης Γεώργιος,

Στοϊτσας Δημήτριος

Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία

Ρόκκας Σταύρος

Μπαλατσός Ευάγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες και η σχετική Α.Δ.Α :


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/01/2011

Συνοπτική Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων έτους 2012 Δήμου Βόλβης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 3463/2006, της παρ. 6 του αρ. 266 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 6 του αρ. 3 της υπ’ αριθμ. οικ. 50698/02-12-2011 Κ.Υ.Α. Εσωτερικών και Οικονομικών και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγκρισης της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η προς δημοσίευση συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού έχει ως εξής :

Α’ ΕΣΟΔΑ:  
Κ.Α.      Περιγραφή                                                        Εγκεκριμένος σε €
0      Τακτικά Έσοδα                                                           8.946.287,03
1      Έκτακτα Έσοδα                                                          2.178.182,17
2      Έσοδα Π.Ο.Ε.                                                                63.365,87
3      Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        1.872.759,97
4      Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων                      1.510.350,00
5      Χρηματικό υπόλοιπο                                                   3.023.170,77
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                       17.594.115,81

Β’ ΕΞΟΔΑ:
Κ.Α.     Περιγραφή                                                           Εγκεκριμένος σε €
00    Γενικές Υπηρεσίες                                                          3.417.906,42
10    Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες                                1.349.228,78
15    Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής     1.621.910,80
20    Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού                 3.102.244,77
25    Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης                      444.363,02
30    Υπηρεσία Τεχνικών Έργων                                               1.722.222,51
35    Υπηρεσίες Πρασίνου                                                          553.905,60
40    Υπηρεσίες Πολεοδομίας                                                  1.023.977,77
45    Υπηρεσίες Νεκροταφείων                                                      20.000,00
50    Δημοτική Αστυνομία                                                             37.680,00
70    Λοιπές Υπηρεσίες                                                                23.840,00
80    Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και Προβλέψεις                     3.937.032,44
90    Αποθεματικό                                                                     339.803,70
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                          17.594.115,81


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α : ΒΟΝ0Ω9Ω-8ΝΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 977/2011

Περίληψη : Επιβολή τέλους χρήσης μεταλλικών κάδων (8 κ.μ.) τύπου κοντέινερ.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT