•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12-7-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 8.627

Αριθμ. Αποφάσεως : 254 /2011

Θέμα: « Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και επανακαθορισμός των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων σε τρείς (3) εξ’ αυτών».

Απόφαση αριθμ. 254 /2011

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

4) Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

5) Τις παρούσες  ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους.

Α) Αντικατάσταση της παραγράφου 2 Α. ως εξής :

Ο κ. Μπουρλής Γεώργιος ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

1) Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

2) Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

3) Την ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας.

4) Την συντήρηση & επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας.

5) Την ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων και την χρέωση συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

6) Την μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.

7) Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Β) Επαναδιατύπωση της παραγράφου 4 Α7 ως εξής :

Ο κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος για τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του, επαναδιατυπώνουμε την παράγραφο 4 Α7 ως εξής:

Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) για τις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίας και Μαδύτου.

Γ) Αντικατάσταση της παραγράφου 5 Α ως εξής :

Ο κ. Παπαγεράς Παναγιώτης ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

1) Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

2) Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

3) Την παρακολούθηση του προγράμματος καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4) Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

5) Τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων.

6) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

7) Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

8) Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).

9) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

10) Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

11) Να υπογράφει με εντολή μας:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Επιπλέον του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα για :

12) Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας, Ρεντίνας και Εγνατίας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14-04-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 8.627

Αριθμ. Αποφάσεως : 158 /2011


Θέμα: «Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα ανακύκλωσης».

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006)

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.

3) Την αριθμ.9/2011 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου με την οποία ο κ. Καρακίτσος Απόστολος ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα ανακύκλωσης του Δήμου Βόλβης, η οποία και ανακαλείται.

4) Την αριθμ. 263/2011 Απόφαση του Ε΄ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που κρίθηκε στις 17-1-2011 και δημοσιεύτηκε στις 4-2-2011, σύμφωνα με την οποία ο κ. Βασιλάκης Δημήτριος ανακηρύχτηκε τακτικός δημοτικός σύμβουλος από την δημοτική ενότητα Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης.

5) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλάκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλβης και εξουσιοδοτούμε αυτόν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με το ανωτέρω θέμα συγκεκριμένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Ο ανωτέρω εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές των κατά τόπους Αντιδημάρχων.

Θα ακολουθήσει απόφαση, κατόπιν συνεννόησης με λοιπούς εντεταλμένους συμβούλους για δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού για υπηρεσιακές ανάγκες το οποίο θα διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           

 από τα πρακτικά της 7/2011    

συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 61/2011

ΘΕΜA : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού»

 

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 19 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 8.710/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

6.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

7.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:30.

Tα αρ. 199-202 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 259/10 έως 262/10 α-ντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατό-πιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης που έχει ως εξής:

« Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 8.315/12-04-11 έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, σας υποβάλλουμε τα απολογιστικά στοιχεία Α΄ τριμήνου έτους 2011 για την κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων από την Ο.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

 • τακτικά έσοδα
 • έκτακτα έσοδα
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
 • εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
 • εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • επενδύσεις
 • πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

 • τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
 • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
 • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
 • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
 • Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
 • πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
 • Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Επιπλέον η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την υπ’αρ. 107/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Βόλβης έτους 2011 και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 21037/11-4-04-11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Για την κατάρτιση της παραπάνω έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.:

Α) Έξοδα και Πληρωμές

Κ.Α.

Εξόδων

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού…

5.386.600,00 €

715.568,45 €

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …

2.425.571,63 €

77.928,92 €

63,64

Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…

424.050,00 €

-   €

651

Τοκοχρεολύσια δανείων…

-   €

-   €

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών …

1.676.100,00 €

87.979,17 €

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα..

2.104.080,00 €

37.986,99 €

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε…

2.904.446,77 €

42.157,74 €

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.733.983,12 €

217.445,12 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

 

71

Αγορές…

455.250,00 €

-   €

73

Έργα…

3.363.442,83 €

-   €

74

Μελέτες…

1.517.004,77 €

-   €

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…

-   €

-   €

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

355.100,00 €

73.162,40 €

9111

Αποθεματικό…

540.000,00 €

 

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

22.885.629,12 €  

1.252.228,79 €  

Β) Έσοδα και Εισπράξεις

Κ.Α.

Εσόδων

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

0

Τακτικά έσοδα…

11.266.760,00 €

816.545,87 €

1 (-13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδ)..

1.121.800,00 €

122.487,94 €

2

Έσοδα παρελθόντων ετών…

1.011.161,00 €

-   €

31

Εισπράξεις από Δάνεια..

33.000,00 €

-   €

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά κατά τα παρελθόντα έτη

3.400.357,32 €

52.196,07 €

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.437.235,00 €

160.140,16 €

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους..

2.353.962,00 €

2.353.961,42 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ..

2.261.353,80 €

121.521,30 €

 

Σύνολο πόρων  

22.885.629,12 €  

3.626.852,76 €  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

Τη διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν.3463/06 και την ΚΥΑ 7028/03-02-2004 ( ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος Β).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 61/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 6/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

******* 

Αριθμός Απόφασης: 60/2011

 

ΘΕΜA : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2011»

 

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 6.015/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

6.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

7.- Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (Α/Μ)

1.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης:      12:30.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας συνεδρίασης είπε ότι σύμφωνα με το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου ανήκει στην οικονομική επιτροπή.

Με την αρ. 7028/09-02-2004 (ΦΕΚ 253/Β) Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιή- θηκε με την Κ.Υ.Α. 70560/16-11-09 καθορίστηκε ο νέος τύπος προϋπολογι- σμού των Ο.Τ.Α. Το σχέδιο που έχετε μπροστά σας ακολουθεί αυτές τις αρχές.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να προχωρήσετε στη σύνταξη του προϋπο- λογισμού του έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη

1. το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010

2. την Κ.Υ.Α. 7028/09-02-04 (ΦΕΚ 253/Β)

3. την Κ.Υ.Α. 70560/16-11-09

4. το από 24/03/2011 έγγραφο Δημάρχου σχετικά με επιτροπής διαβούλευσης

5. την αρ. 5/2011 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής.

6. την αρ. 97/2011 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2011.

5. τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί κατά το έτος 2010 (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των τέως Δήμων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου & Ρεντίνας που συνενώθηκαν και καταργήθηκαν με την σύσταση του Δήμου Βόλβης) και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του υπό σύνταξη προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης έτους 2011, τα έσοδα και έξοδα του οποίου όπως φαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο, ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος :

 

Α’ ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.

Περιγραφή

Προτεινόμενος

0

Τακτικά Έσοδα

11.246.760,00

1

Έκτακτα Έσοδα

3.307.857,80

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

1.011.161,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

3.433.357,32

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

και τρίτων

1.437.235,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο

2.353.962,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

22.790.333,12

Β’ ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.

Περιγραφή

Προτεινόμενος

00

Γενικές Υπηρεσίες

4.144360,00

10

Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες

2.353.300,00

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-

Κοινωνικής Πολιτικής

1.445.025,58

20

Υπηρεσίες Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού

3.737.309,56

25

Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης-

Αποχέτευσης

1.206.579,10

30

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων

3.084.013,39

35

Υπηρεσίες Πρασίνου

603.070,00

40

Υπηρεσίες Πολεοδομίας

740.841,60

45

Υπηρεσίες Νεκροταφείων

30.000,00

50

Δημοτική Αστυνομία

85.200,00

70

Λοιπές Υπηρεσίες

131.500,00

80

Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και

Προβλέψεις

4.687.133,89

90

Αποθεματικό

540.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

22.790.333,12

 

Στην απόφαση αυτή οι Δ.Σ. 1) Αλμαλόγλου Ιωάννης και 2) Στοϊτσας Δημήτριος ανέφεραν τα ακόλουθα : «Ομόφωνα συντάσσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης έτους 2011 γιατί είναι ένα εργαλείο για τον Δήμο με την επιφύλαξη όμως ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις – ενισχύσεις κ.α. εξόδων – εσόδων».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 60/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 4/3/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4536/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 85/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3386/2005
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3) Την αριθμ. 1/ΑΠοικ.13/3-1-2011/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Την αριθμ. 19/2011 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν αρμόδιοι υπάλληλοι για θέματα αλλοδαπών στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου για το χρονικό διάστημα έως 28-2-2011
5) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης όσον αφορά θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αναθέτουμε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης από 28-2-2011 και εντεύθεν την παραλαβή, εξέταση της πληρότητας και διαβίβαση των προβλεπόμενων από το Νόμο δικαιολογητικών στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας παραμονής, των νόμιμα εισελθόντων στη χώρα αλλοδαπών, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο βεβαιώσεις όπως παρακάτω:
1) Τον υπάλληλο Αντωνιάδη Αναστάσιο (ΔΕ) στο κεντρικό σημείο επαφής, που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στον Σταυρό.
2) Την υπάλληλο Πολλαετίδου Βαρβάρα (ΤΕ) στο περιφερειακό Γραφείο Αλλοδαπών του Δήμου που λειτουργεί στην δημοτική ενότητα Μαδύτου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω υπαλλήλους του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 1/3/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4154/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 73/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
3) Την υπ’ αριθμ. 49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας που εκπροσωπούν, για τα παρακάτω συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:
1) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει δημοτολογίων
2) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών
3) Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων
4) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων.
στους κάτωθι Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων :
1) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ασπροβάλτας κ. Χαρπουζάνη Γεώργιο του Ελευθερίου
2) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών κ. Πλουμούδη Σοφοκλή του Δημητρίου
3) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Απολλωνίας κ. Μόγκα Γεώργιο του Νικολάου.
4) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού κ. Λιτσάκη Αργύριο του Νικολάου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 1/3/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4153/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 72/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
3) Την υπ’ αριθμ. 49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή – επικύρωση φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην αντίστοιχη Τοπική κοινότητα που εκπροσωπούν στους παρακάτω Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βόλβης:
1) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Άνω Σταυρού κ. Παπαδημητρίου Γεώργιο του Βασιλείου.
2) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Τσαούση Δημήτριο του Ιωάννη.
3) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας κ. Βασιλάκη Δημήτριο του Γεωργίου.
4) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βόλβης κ. Ασημώνη Αθανάσιο του Παναγιώτη.
5) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελισμού κ. Καραγιαννίδη Χρήστο του Αθανασίου.
6) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυρούδας κ. Χαριτωνίδη Κωνσταντίνο του Παύλου.
7) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού κ. Κουτζαμπιούκ Αθανάσιο του Θεοφάνη.
8) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μοδίου κ. Θεοδώρου Τριαντάφυλλο του Αντωνίου.
9) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου κ. Μπαλάση Ανέστη του Ζαφειρίου.
10) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νικομηδινού κ. Ταλιχμανίδη Χρήστο του Ευστρατίου.
11) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νυμφόπετρας κ. Ιορδανίδου Αναστασία του Ιωάννη.
12) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Περιστερώνα κ. Καραϊσαρίδη Ηρακλή του Ιορδάνη.
13) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Προφήτου κ. Λιώτη Μαρία του Στυλιανού.
14) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού κ. Τελεμενάκη Βασίλειο του Ιωάννη.
15) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Στεφανινών κ. Ιατρού Στέργιο του Αντωνίου.
16) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Στίβου κ. Ζαμπουνίδη Παντελή του Γεωργίου.
17) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σχολαρίου κ. Μπογδάνη Ευστράτιο του Αναστασίου.
18) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φιλαδελφίου κ. Ελευθεριάδη Θεοχάρη του Χαράλαμπου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 1/3/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4156/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 75/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3) Την αριθμ. 15/2011 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου με την οποία ο κ. Δεμερτζής Γεώργιος ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στον τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου για τα παρακάτω συγκεκριμένα έγγραφα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:
1) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει δημοτολογίων
2) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών
3) Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων
4) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων.
5) Άδειες υπαλλήλων του Δήμου
στον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης κ Δεμερτζή Γεώργιο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 1/3/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4155/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 74/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3) Την αριθμ. 6/2011 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου με την οποία περέχονταν η εξουσιοδότηση υπογραφών σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του Δήμου.
4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου στην Τοπική Κοινότητα Βόλβης για τα παρακάτω συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:
1) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει δημοτολογίων
2) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών
3) Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων
4) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων
στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Βόλβης Κατραντζή Αργυρή του Χριστοδούλου (ΠΕ Γεωπόνων).
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανωτέρω υπάλληλο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 8/2/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2524/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 42/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2) Το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010
3) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ.74571/28-12-2010
4) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 45/οικ. 74300/28-12-2010
5) Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
6) Τους Ο.Ε.Υ. των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως την 31/12/2010
Αποφασίζουμε
Ορίζεται εκκαθαριστής μισθοδοσίας του Δήμου Βόλβης ο υπάλληλος κ. Χάϊτας Αβραάμ του Κων/νου (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ) με βαθμό Γ΄.
Οι αρμοδιότητες και το έργο της υπηρεσιακής μονάδας που ορίζεται με την παρούσα συμπίπτει με αυτές των αντίστοιχων ομοειδών που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του καταργηθέντος Δήμου στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος, έως την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλβης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT