•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/2/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2855/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 53/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, στις οποίες καθορίζεται η διαδικασία τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου.
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 49/4572/29.12.2010 εγκυκλίου του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου με ευθύνη του οποίου θα τηρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
3) Την αριθμ. 1/2011 εισηγητική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης για τον ορισμό υπαλλήλων τήρησης πρακτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε ως γραμματείς υπευθύνους για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλβης, τους υπαλλήλους, ως εξής :
Για τις Δημοτικής Κοινότητες :
1) Για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροβάλτας τον Ευθυμίου Γεώργιο (ΔΕ Οδηγών)
2) Για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βρασνών τον Νεστορούδη Βασίλειο (ΔΕ Διοικητικών)
3) Για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Απολλωνίας την κ. Πιπιντάκου Ελένη ( ΔΕ Διοικητικών)
4) Για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού την Παπαγεωργίου Αναστασία (ΔΕ Διοικητικών)
Για τις Τοπικές Κοινότητες :
1) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Σταυρού τον Αντωνιάδη Αναστάσιο (ΔΕ Διοικητικών)
2) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βόλβης τον Ασημώνη Κων/νο ((ΔΕ Διοικητικών)
3) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου τον κ. Πανταζίδη Νικόλαο (ΔΕ Διοικητικών)
4) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας τον κ. Πανταζίδη Νικόλαο (ΔΕ Διοικητικών)
5) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μοδίου τον κ. Πανταζίδη Νικόλαο (ΔΕ Διοικητικών)
6) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού την Κυριάκου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών)
7) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Περιστερώνα την κ. Κυριάκου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών)
8) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Στίβου την κ. Πιπιντάκου Ελένη (ΔΕ Διοικητικών)
9) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νικομηδινού την Πιπιντάκου Ελένη (ΔΕ Διοικητικών)
10) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας τον Γκαγκάρη Αναστάσιο (ΤΕ Διοικητικών)
11) Για το Συμβούλιο της Τοπική Κοινότητας Φιλαδελφίου τον Γκαγκάρη Αναστάσιο (ΤΕ Διοικητικών)
12) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Στεφαννινών τον Γκαγκάρη Αναστάσιο (ΤΕ Διοικητικών)
13) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού την Μουρτζιλάκη Ευανθία (ΔΕ Διοικητικών)
14) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μαυρούδας την κ. Μουρτζιλάκη Ευανθία (ΔΕ Διοικητικών)
15) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη την Τάκη Κωνσταντία (ΔΕ Διοικητικών)
16) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νυμφόπετρας την Τάκη Κωνσταντία (ΔΕ Διοικητικών)
17) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σχολαρίου την Τάκη Κωνσταντία (ΔΕ Διοικητικών)
18) Για το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελισμού την Τάκη Κωνσταντία (ΔΕ Διοικητικών)
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους υπαλλήλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 2/2/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1192/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 39/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2) Το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010
3) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ.74571/28-12-2010
4) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 45/οικ. 74300/28-12-2010
5) Την παρ. 2 του άρθρου 23 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
6) Τους Ο.Ε.Υ. των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως την 31/12/2010
Αποφασίζουμε
Ορίζεται προϊστάμενος της λογιστικής υπηρεσίας για την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου ο κ. Πανταζίδης Νικόλαος του Κυριάκου (ΔΕ Διοικητικών) με βαθμό Α΄.
Οι αρμοδιότητες και το έργο της υπηρεσιακής μονάδας που ορίζεται με την παρούσα συμπίπτει με αυτές των αντίστοιχων ομοειδών που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του καταργηθέντος Δήμου στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος, έως την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλβης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 3/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 34/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οφειλών προς το Ι.Κ.Α. »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 4.410/21-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής  Ο.Ε
 2. Αλμαλόγλου Ιωάννης αντιπ/ος  Ο.Ε
 3. Αθανασιάδης Γεώργιος  Δ.Σ
 4. Μπαλατσός Ευάγγελος  Δ.Σ
 5. Ρόκκας Σταύρος  Δ.Σ
 6. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία  Δ.Σ

Απόντες :

1. Στοϊτσας Δημήτριος  Δ.Σ

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 14:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών προς το Ι.Κ.Α. είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως υπάρχει υποχρέωση καταβολής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών με τυχόν προσαυξήσεις προς το Ι.Κ.Α.

Αυτές αποτελούν υποχρεώσεις που μπορεί να προέρχονται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλβης σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων του Ι.Κ.Α.

Είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει το πόσο που θα προκύπτει σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. έως 31-03-2011.

Για την πληρωμή του ανωτέρω ποσού υπάρχει η κάτωθι πίστωση στον κάτωθι λογαριασμό βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :

 • πίστωση 3.994,83 € σε βάρος του κ.α. 02.80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων»

Κατόπιν αυτών κάλεσε τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
 • τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
 • την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 3.994,83 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων» για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α , σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να προκύψουν από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλβης για το χρονικό διάστημα έως 31-03-2011 .

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 34/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 22/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων από συναφθείσες συμβάσεις υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν συμβάσεις υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, είπε πως κατά το προηγούμενο έτος είχαν συναφθεί συμβάσεις με την εταιρεία O.T.S. Α.Ε. για την υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων από τους πρώην Δήμους που απαρτίζουν σήμερα τον Δήμο Βόλβης.
Με την αρ. 2067/14-01-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. διευκρινίζεται ότι : «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ.1-4, 102 παρ.1-2, 103 παρ. 5, 108, 109 παρ.1 & 6, 112 παρ.1, 198, 200, 201 παρ.1-3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς, από την έναρξη λειτουργίας τους υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σ’ όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων φορέων τους οποίους διαδέχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010.
Ως εκ τούτου οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί, δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης η οποία έχει επιδοθεί στον ανάδοχο μέχρι 31-12-2010, εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα, ανεξαρτήτως αν το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εξακολουθεί να εμπίπτει στις οριζόμενες αρμοδιότητες του διάδοχου φορέα.
Επομένως οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των Δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, περιέρχονται αυ-τοδίκαια στο νέο φορέα που δημιουργείται από 01/01/2011»
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 10/6266 :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 15.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 15.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 3.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 13.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 500,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 15.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 61.500,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 5.125,00 € και τα 3/12 στο ποσό των 15.375,00 €.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει συνολική πίστωση 6.250,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6266 για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν από την εταιρεία O.T.S. A.E. (Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας) και που αφορούν υπόλοιπα υπογραφέντων συμβάσεων έτους 2010 και τα οποία θα τιμολογηθούν έως και 31/03/2011 ως εξής :
 • 2.346,84 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 4215 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Απολλωνίας και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 23/11/2010 έως και 22/02/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «εκλογικοί κατάλογοι, δημοτολόγιο, πρωτόκολλο, λογιστική, ύδρευση, μητρώο αρένων και μισθοδοσία».
 • 1.968,00 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 1.748 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αρέθουσας και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 06/12/2010 έως και 05/03/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «λογιστική, υπηρεσίες πληροφορικής».
 • 1.934,18 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 3.224 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαδύτου και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 01/01/2011 έως και 31/03/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «δημοτολόγιο, μητρώο αρένων, εκλογικοί κατάλογοι, ύδρευση, πρωτόκολλο, λογιστική».
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 22/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 19/2011

ΘΕΜA : ««Διάθεση πίστωσης για την χρηματοδοτική μίσθωση μηχ/τος»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση φωτοτυπικού μηχ/τος, είπε ότι κατόπιν της αρ. 568/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Γεωργίου και της αρ. 391/2009 απόφασης δημάρχου Δήμου Αγίου Γεωργίου συνάφθηκε σύμβαση για την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος μάρκας Xerox μοντέλο WorkCentre 238V-STN για χρονικό διάστημα 48μηνών (δηλ. για 4 χρόνια).
Τα μισθώματα καταβάλλονται ανά τρίμηνο (σύνολο 16 τριμηνιαίων μισθωμάτων). Η αξία του καθενός μισθώματος είναι 393,00€. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Επιπλέον καταβάλλεται από τον Δήμο ποσό 6,84€ χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% για κάθε 1.000 σελίδες εφαρμογής (περάσματα).
Με την αρ. 2067/14-01-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. διευκρινίζεται ότι : «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ.1-4, 102 παρ.1-2, 103 παρ. 5, 108, 109 παρ.1 & 6, 112 παρ.1, 198, 200, 201 παρ.1-3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς, από την έναρξη λειτουργίας τους υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σ’ όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων φορέων τους οποίους διαδέχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010.
Ως εκ τούτου οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί, δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης η οποία έχει επιδοθεί στον ανάδοχο μέχρι 31-12-2010, εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα, ανεξαρτήτως αν το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εξακολουθεί να εμπίπτει στις οριζόμενες αρμοδιότητες του διάδοχου φορέα.
Επομένως οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των Δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στο νέο φορέα που δημιουργείται από 01/01/2011»
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 10/6245 :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 5.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 0,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 0,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 0,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 100,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 0,00 € Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 5.100,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 425,00 €.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση 1.250,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6245 για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν από την εταιρεία Xerox Hellas και που αφορούν την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος μάρκας Xerox μοντέλο WorkCentre 238V-STN.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 19/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 13/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού, είπε ότι η διασφάλιση παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους δημότες μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευθύνες του Δήμου.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού πέρα από τις δειγματοληπτικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις είναι αναγκαία και η απολύμανση του νερού για την εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών.
Στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες χρησιμοποιούνταν υποχλωριώδες νάτριο για την απολύμανση, το οποίο θα πρέπει να προμηθευτούμε ώστε να εξασφαλιστεί η υδροδότηση με απόλυτα ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό.
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την προμήθεια χλωρίου είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 25/6633
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 0,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 11.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 7.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 3.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 1.500,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 5.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 27.000,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 €.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχουν ήδη συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 3.450,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου.
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/1993 απόφ. Υπ. Εσωτ.) όπως αυτός ισχύει έως σήμερα και του νόμου 3463/2006.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το χρονικό διάστημα έως και 31/03/2011 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Διαθέτει πίστωση 3.450,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 25/6633 για την πληρωμή στον ανάδοχο της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 13/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 11/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας είπε ότι για την καθαριότητα των δημοτικών χώρων, κτηρίων και καταστημάτων κρίνεται απαραίτητο να προμηθευόμαστε είδη καθαριότητας.
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων *.6634
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 8.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 7.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 15.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 1.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 2.650,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 19.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 52.650,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 4.387,50 €.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχουν ήδη συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 2.500,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και για το διάστημα έως και 31/03/2011.
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/1993 απόφ. Υπ. Εσωτ.) όπως αυτός ισχύει έως σήμερα και του νόμου 3463/2006.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για το χρονικό διάστημα έως και 31/03/2011 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Διαθέτει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6634 για την πληρωμή στον ανάδοχο της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 11/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 24/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων, είπε ότι για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητο να προμηθευτούμε διάφορα βιβλία απαραίτητα για το ληξιαρχείο του Δήμου.
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την προμήθεια βιβλίων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 10.6611
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 750,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 2.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 1.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 1.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 1.350,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 1.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 7.100,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 591,67 € και τα 3/12 ισούνται με 1.775,00 €.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη συνταχθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 1.710,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων.
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/1993 απόφ. Υπ. Εσωτ.) όπως αυτός ισχύει έως σήμερα και του νόμου 3463/2006.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων όπως αυτά αναφέρονται στον συνταχθέντα προϋπολογισμό.
Β. Διαθέτει πίστωση 1.710,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6611 για την πληρωμή στον ανάδοχο της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 24/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 14/2011

ΘΕΜA : «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
Έχουν ασκηθεί κατά του Δήμου μας ενώπιον των Δικαστηρίων οι κατωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις και αγωγές για τις οποίες πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος και αφορούν την Δημοτική ενότητα Αγ. Γεωργίου οι οποίες έχουν ως εξής :
Α) Ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , για να εκπροσωπήσει τον Δήμο στην με αριθμ. 30433/2010 αίτηση των Ευγενίας Πολυχρονιάδου και της Ζωής συζύγου Αντωνίου Πρόκου κάτοικου Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων, με δικάσιμο την 08-02-2011και ώρα 09:00 π.μ.
Β) Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , για να εκπροσωπήσει τον Δήμο με την αριθμ. 29432/2010 αίτηση των Ανδρέα Χαλκίδη του ελευθερίου και της Δέσποινας Χαλκίδη του Ελευθερίου για αναγνώριση δικαιούχων , με δικάσιμο την 08-02-2011και ώρα 09:00 π.μ.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6111 του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», το διαθέσιμο ποσό της οποίας είναι 200,00 ευρώ.
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει για την διάθεση πίστωσης (εδ. δ, παρ. 1, αρ. 72 του Ν. 3852/2010) του ανωτέρω ποσού των 200,00 ευρώ για την πληρωμή των νομικών και συμβολαιογράφων των ανωτέρω Νομών.
Η ανάθεση των ανωτέρω θα γίνει βάση της παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει ανάλογα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου έλαβε υπόψη τις δύο αιτήσεις και τις σχετικές ανωτέρω διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Βόλβης για τις ανωτέρω αναφερόμενες υποθέσεις και προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος μας, κατά την συζήτηση αυτών και με δυνατότητα αναβολής σε νέα δικάσιμο , τον κύριο Αλεξάκη Χρήστο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 2494.
2) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% σε βάρος του κ.α. εξόδων 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την αμοιβή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά (αρ. 281 Ν. 3463/06)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 8/2011

ΘΕΜA : «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)κατοίκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 Ε) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 Ε).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή υπάλληλος παραδίδει με αποδείξεις προσωπικώς στον δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων από αυτόν πληρωμών, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη από άποψη νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
3. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών καταβάλλει σε αυτόν που διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή ίσο χρηματικό ποσό για την ανανέωσή της, ούτως ώστε να παραμένει στα χέρια του πάντοτε το χορηγηθέν με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ποσό και πάντα μέσα στα όρια του ΚΑ του οικείου κωδικού. (παρ.4 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59). Το ποσό που ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που πρέπει να έχει στα χέρια του ο υπόλογος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ανώτατο ποσό που πρέπει να πάρει μέσα στο έτος ή μέσα σε ένα μήνα κλπ με αυτή τη διάταξη ορίζεται ότι πρέπει να έχει στο ταμείο του ο υπόλογος το ποσό που ορίζει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
4. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην οικονομική επιτροπή η οποία με απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
5. Στη συνέχεια ο δήμαρχος, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη.
Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 Ν.3463/06)
6. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή ώστε με Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής. (παρ.6 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. (παρ.3 άρθρο 173 Ν.3463/06)
Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση και απόδοση της παγίας προκαταβολής στον υπόλογο, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Υποχρεώσεις υπολόγων
Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από αυτούς χρημάτων να καταβάλλουν την και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους υπολόγους άμα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ' όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου.
Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Κρατήσεις για ποσά κάτω των 150€
Στο άρθρο 55 παρ.1 περίπτ. Στ του Ν. 2238/94 οι Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος 1%, ή 4% ή 8% κατά περίπτωση.
Εξαιρούνται όμως από την παρακράτηση φόρου όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των «εκατόν πενήντα (150) ευρώ ». (περίπτωση αα)
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 173 του ΔΚΚ «Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών». Συνεπώς δεν απαιτείται και η σύνταξη συμφωνητικού.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν διενεργούνται κρατήσεις στα ποσά που αφορούν τιμολόγια αξίας κάτω των 150€.
Τέλος πρότεινε τον Ασημώνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, ως υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα πάντα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει ανάλογα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον την εισήγηση του προέδρου έλαβε υπόψη το άρθρο 173 του Ν. 3463/06 και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Διαθέτει πίστωση ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 80/8251 με τίτλο «πάγια προκαταβολή» και η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2011του Δήμου Βόλβης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής:
 • Κ.Α. /00.6221 Ταχυδρομικά τέλη.
 • K.A / 00.6331 Λοιποί Φόροι και Τέλη.
 • K.A / 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως
 • K.A / 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 • K.A / 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας .
 • K.A / 10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών .
 • K.A / 10.6611 Προμήθεια βιβλίων .
 • K.A / 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης .
 • K.A / 10.6615 Εκτυπώσεις –Εκδόσεις –Βιβλιοδεσίες.
 • K.A / 10.6661.0001 Προμήθεια υδραυλικού υλικού
 • Κ.Α / 10.6661.0003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
 • K.A / 10.6681 Υλικά Φαρμακείου.
 • Κ.Α / 10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων .
 • Κ.Α / 20/6672.0001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων.
 • Κ.Α / 20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • K.A / 25.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • Κ.Α / 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • K.A / 35.6682 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης .
2) Ορίζει αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα ύψους μέχρι 400 ευρώ τον κύριο Ασημώνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT