•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 7/2011

ΘΕΜA : «Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την υπ’αρ. 18/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή της έδρας δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έτσι ο Δήμος θα προχωρήσει σε μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία. Καλούνται λοιπόν τα μέλη της επιτροπής να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρο 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 3852/10.
Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
Α) την εισήγηση του προέδρου,
Β) την υπ’αρ. 18/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/51
Δ) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ως εξής:
1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
• να βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου,
• να έχει έκταση από 100 έως 110 τετραγωνικά μέτρα
Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό κλπ
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της δι-οικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε 2 μήνες, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
8) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
9) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
10) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52)
2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)
11) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
12) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
13) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
14) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
15) Τίμημα μισθώματος
Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 3,00€/τμ.
16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Σταυρός Θεσσαλονίκης,
Τηλέφωνο 23970.61500, FAX 23970.61888
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 7/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 16/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας επίδοσης δικαστικών εγγράφων για υποθέσεις του Δήμου, καθώς και της διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής σε δικαστικούς επιμελητές για επίδοση εγγράφων του Δήμου, είπε ότι είναι αναγκαίο να επιδοθούν από το Δήμο μας έγγραφα (ειδοποιήσεις-κοινοποιήσεις) προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων των Τοπικών Διαμερισμάτων Ασπροβάλτας και Βρασνών.
Τα έγγραφα αυτά αφορούν ενδεικτικά σε: τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην ιδιοκτησία τους, δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος, αναγνώριση δικαιούχων, διανοίξεις δρόμων, κοινοποιήσεις σε ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για προτεινόμενες τροποποιήσεις ρυμοτομίας όπως ορίζει ο νόμος, κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είναι κάτοικοι άλλων πόλεων στην Ελλάδα ή κάτοικοι εξωτερικού και η επίδοση των ανωτέρω δημόσιων εγγράφων είναι επιτακτικό να γίνει με επίδοση μέσω δικαστικών επιμελητών, καθώς είναι αδύνατη η επίδοση από υπαλλήλους του Δήμου.
Στην παρούσα φάση αναφε-ρόμαστε σε επιδόσεις που αφορούν στους ακόλουθους νομούς:

1. Νομός Κοζάνης
2. Νομός Αθηνών – Πειραιώς
3. Νομός Σερρών
4. Νομός Φλώρινας
5. Νομός Ροδόπης
6. Νομός Δράμας
7. Νομός Μαγνησίας
8. Νομός Καβάλας
9. Νομός Καστοριάς
10. Νομός Αργολίδος
11. Νομός Φθιώτιδας
12. Νομός Πέλλας
13. Νομός Θεσσαλονίκης

Για τις περιπτώσεις αυτές και με την παρούσα, θα πρέπει να ανατεθεί σε δικαστικούς επιμελητές των παραπάνω Νομών, η επίδοση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων (κοινοποιήσεων – ειδοποιήσεων) και να διατεθεί η πίστωση για την αμοιβή της σχετικής εργασίας.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6116 του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», το διαθέσιμο ποσό της οποίας είναι 3.065,73 ευρώ.
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει για την διάθεση πίστωσης (εδ. δ, παρ. 1, αρ. 72 του Ν. 3852/2010) του ανωτέρω ποσού των 3.000,00 ευρώ για την πληρωμή των δικαστικών επιμελητών των ανωτέρω Νομών.
Η Ο.Ε. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τη διαδικασία υλοποίησης της πράξης εφαρμογής των Βρασνών και Ασπροβάλτας, τις τροποποιήσεις που προκύπτουν στο ρυμοτομικό σχέδιο και το γεγονός ότι η επίδοση θα πρέπει να γίνει με δικαστικό επιμελητή και να προσκομιστούν στο Δήμο τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€, σε βάρος του κ.α. εξόδων 00/6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την πληρωμή των επιδόσεων που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 στους ακόλουθους δικαστικούς επιμελητές:

1. Νομός Κοζάνης               Κυριακή Παπαδοπούλου     (Αρμενοπούλου 6α ΤΚ 50100)
2. Νομός Αθηνών/Πειραιώς   Ιωάννης Αγγελόπουλος    (Φειδίου 2 ΤΚ 10678)
3. Νομός Σερρών                Ελένη Αγοραστού           (Εμ. Ανδρόνικου 71 ΤΚ 62123)
4. Νομός Φλώρινας             Νικόλαος Ιορδανίδης        (Ηπείρου 15 ΤΚ 53100)
5. Νομός Ροδόπης               Δαμιανός Παρασχάκης      (Χ. Τρικούπη 50 ΤΚ 69100)
6. Νομός Δράμας                Ιωάννης Σταθακόπουλος   (Αργυρούδη 2 ΤΚ 66100)
7. Νομός Μαγνησίας            Κουρομπλή Φωτεινή         (Κουταρελια 81 ΤΚ 38333)
8. Νομός Καβάλας               Κωνσταντίνος Γανίτης      (Φιλελλήνων 11 ΤΚ 65302)
9. Νομός Καστοριάς             Μαρία Γρηγοριάδου          (Μητροπόλεως 2 ΤΚ 52100)
10. Νομός Αργολίδας           Δημήτριος Κεραμιδάς       (Πλαπούτα 25 ΤΚ 21100)
11. Νομός Φθιώτιδας           Αντώνιος Φάιτας             (Καποδιστρίου 23 ΤΚ 35100)
12. Νομός Πέλλης               Ζουρλίδης Διαμαντής       (Σαφραμπόλεως 12 ΤΚ 58500)
13. Νομός Θεσσαλονίκης      Παπαδόπουλος Ιορδανης   (Σαλαμίνος 10 54625)
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 16/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 26/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋ-πολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως ο πρώην Δήμος Αρέθουσας έχει προχωρήσει στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Λαγκαδά συνολικού ύψους 22.621,00 € από το οποίο ποσό έχουν ήδη καταβληθεί 11.310,54 € και υπάρχει υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων 11.310,46 €.
Το ποσό της κάθε δόσης είναι 565,53 €.
Για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 πρέπει να καταβληθούν 1.696,59 €.
Το ποσό των 22.621,00 € προέρχεται από πέντε πρόστιμα : το 1ο ύψους 18.000,00 € λόγω μη τήρησης ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το 2ο ύψους 3.199,65 € λόγω εκπρόθεσμων καταβολών εισφορών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, το 3ο ύψους 823,54 € λόγω μη καταβολής εισφορών Α.Π.Δ. και το υπόλοιπο ποσό είναι προσαυξήσεις (375,38 €) και διάφορα άλλα πρόστιμα (222,43 €).
Είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό των 1.696,59 €.
Για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υπάρχει η κάτωθι πίστωση στον κάτωθι λογαριασμούς βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :
- πίστωση 5.691,42 € σε βάρος του κ.α. 80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων»
Κατόπιν αυτών κάλεσε τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010 - την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 1.696,59 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 80/8132για την πληρωμή δόσεων ρυθμιζόμενης οφειλής του πρώην Δήμου Αρέθουσας προς το Ι.Κ.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 26/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 20/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για πληρωμή εργασιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων  & μηχανημάτων Δήμου Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργασιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Βόλβης είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημο-τικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (η οποία είναι σε ισχύ) «δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι' επισκευήν μηχανημάτων, …προμήθειαν … και ανταλλακτικών μηχανημάτων».
Επίσης σύμφωνα με την αρ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349 Β) ΥΠ. ΠΡ. ΚΥΒ. (η οποία είναι σε ισχύ) προβλέπεται ότι "η προμήθεια των εκ του ελευθέρου εμπορίου αναγκαιούντων δια την επισκευήν ανταλλακτικών, … θα ενεργήται ……, παρ' επιτροπής ……, προκειμένου περί Οργανισμού ΝΠΔΔ κλπ. και αποτελουμένης εξ υπαλλήλων της Υπηρεσίας εξ ών ο εις τουλάχιστον να είναι τεχνικός, εφ' όσον υπηρετεί τοιούτος».
Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 273), οι υπηρεσίες επισκευής οχημάτων των Ο.Τ.Α. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Βάσει της αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης του Υπουργού οικονομικών δύναται ο Δήμαρχος να αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών έως του ποσού των 20.000,00 € προ ΦΠΑ.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων – μηχ/των είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 38.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 29.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 38.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 23.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 27.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 19.100,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 13.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 6.100,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 5.210,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 4.210,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 102.502,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 28.802,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 73.700,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 229.812,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 19.151,00 €.
Κατόπιν αυτών ανέφερε ότι πρέπει να διατεθούν πιστώσεις για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
- τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει και διαθέτει συνολική πίστωση 20.000,00 € για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Β.- Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :
- κ.α. 10/6263 με το ποσό των 1.500,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της διοικητικής υπηρεσίας
- κ.α. 15/6253 με το ποσό των 1.500,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πολιτισμού
- κ.α. 20/6263 με το ποσό των 7.750,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας καθαριότητας
- κ.α. 20/6264 με το ποσό των 4.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας καθαριότητας
- κ.α. 25/6263 με το ποσό των 2.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας ύδρευσης
- κ.α. 30/6264 με το ποσό των 1.250,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της τεχνικής υπηρεσίας
- κ.α. 35/6264 με το ποσό των 2.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας πρασίνου
Γ. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατόπιν εξετάσεως των αναγκών από την αρμόδια επιτροπή για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 20/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 12/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί εκτύπωσης)»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί εκτύπωσης), είπε ότι για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητο να προμηθευόμαστε χαρτί εκτύπωσης.
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την προμήθεια εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων *.6613
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 7.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 6.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 0,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 1.00000 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 3.660,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 0,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 17.660,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 1.471,67 €.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχουν ήδη συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 3.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης.
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/1993 απόφ. Υπ. Εσωτ.) όπως αυτός ισχύει έως σήμερα και του νόμου 3463/2006.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη προμήθεια εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί εκτύπωσης) για το χρονικό διάστημα έως και 31/03/2011 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Διαθέτει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6613.0001 για την πληρωμή στον ανάδοχο της προμήθειας.
Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 12/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 9/2/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2620/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 44/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Συγκροτούμε στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από (9) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο.
Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
4.1 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπάλληλος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.23970615000 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ υπάλληλος ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2397061500, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.3 ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ υπάλληλος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2397061500, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.4 ΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υπάλληλος ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2397061500, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ υπάλληλος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2397026600, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.6 ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2397061500, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.7 ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ υπάλληλος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ,μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2397027144, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.8 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ υπάλληλος ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ,μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2397061500 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)
4.9 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ υπάλληλος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ,μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.239761500, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), με αναπληρωτή τον/την …………………………. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 25/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας αλατιού για το οδικό δίκτυο »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίου προμήθειας αλατιού για το οδικό δίκτυο του Δήμου ανέφερε ότι :

Λόγω του παγετού που επικρατούσε κατά το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και για την ασφάλεια των οδηγών στο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Βόλβης προμηθεύτηκε ο Δήμος αλάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους δρόμους της περιοχής Βρασνών – Αρέθουσας έως Σκεπαστό και στους δρόμους της Μαδύτου προς το Κέντρο Υγείας.

Το αλάτι το προμηθεύτηκε ο Δήμος από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. – παραγωγή και διάθεση πρωτογενούς άλατος».

Για την προμήθεια αυτή εκδόθηκε το αρ. 1.840/31-01-2011 τιμολόγιο συνολικής αξίας 1.461,00 €.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων μπορεί να διατεθεί πίστωση ως εξής :

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6699 με τίτλο «λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» ποσό 13.750,00 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη :

- την περ. δ’ της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

- τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια αλατιού για το οδικό δίκτυο του Δήμου Βόλβης το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της χρονιάς λόγω του παγετού που επικρατούσε.

Β. Διαθέτει πίστωση 1.461,65 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6699 για την εξόφληση του αρ. 1.840/31-01-2011 τιμολογίου της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. - παραγωγή και διάθεση πρωτογενούς άλατος».

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 25/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 23/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δόσεως δανείου»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δόσεως δανείου είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει δόση δανείου το οποίο σύναψε ο Δήμος Ρεντίνας με την Επενδυτική Τράπεζα στις 18/04/2007 συνολικού ποσού 1.200.000,00 €.
Το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 25.778,62 € το οποίο αφορά τόκους ύψους 7.241,99 € και κεφάλαιο 18.536,63 €.
Για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υπάρχουν οι κάτωθι πιστώσεις στους κάτωθι λογαριασμούς βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :
- πίστωση 10.000,00 € σε βάρος του κ.α. 00.6521 με τίτλο «τόκοι δανείων εσωτερικού»
- πίστωση 60.783,49 € σε βάρος του κ.α. 00.6526 με τίτλο «χρεωλύσις δανείων εσωτερικού»
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 25.778,62 € για την πληρωμή δόσεως δανείου προς την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής :
- σε βάρος του κ.α. 00/6521 ποσό 7.241,99 € για την πληρωμή τόκων
- σε βάρος του κ.α. 00/6526 ποσό 18.536,63 για την πληρωμή κεφαλαίου
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 23/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 15/2011

ΘΕΜA : «Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τον Δήμο Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τον Δήμο Βόλβης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής :
α) το αρ. 72 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν. 3852/2010
β) Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
δ) Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για την προμήθεια καυσίμων.
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Ο.Ε. ότι στις 07/02/2011 και σήμερα 08/02/2011 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης, όπως αναφέρεται στην αρ. 03/2011 απόφαση της Ο.Ε. και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει προσφορά και ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.
Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε και υπέβαλε την γνωμοδότησή της, με την οποία εισηγείται την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Επίσης εφόσον το θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας η δαπάνη της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης σε εφημερίδες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βόλβης. Η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες :
1) «Θεσσαλονίκη» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 25.05/27-01-11 αξίας 156,83 €
2) «Κέρδος» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 16.526/27-01-11 αξίας 177,12 €
3) «Αγγελιοφόρος» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 257/25-01-11 αξίας 73,06 €
4) «Τύπος Θες/νίκης» έχει εκδοθεί ΤΠΥ 17.622/07-02-11 αξίας 77,49 €
5) «Εξπρές» έχει εκδοθεί ΤΠΥ 164/31-01-11 αξίας 81,55 €
Κατόπιν τούτου κάλεσε την Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το Δήμο Βόλβης και ως εκ τούτου κηρύττει των ανωτέρω διαγωνισμό ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών.
Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση, για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας.
Γ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει πλέον τους κ.α. εξόδων του Δήμου Βόλβης (σχετική πίστωση έχει διατεθεί με την αρ. 9/11 απόφαση της Ο.Ε.)
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 15/2011.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα


ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 10/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανών γραφείου »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργασιών επισκευής - συντήρησης μηχανών γραφείου, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.:

α) την περ. δ’ της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

β) την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/2008

γ) το αρ. 83 του Ν. 2362/1995

δ) την αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού οικονομικών

ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 στ) την παρ. 1 του αρ. 273 του Ν.3463/2006

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι επειδή το κεντρικό φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικό μηχάνημα (ricoh aficio 1075) του Δήμου στο δημοτικό κατάστημα του Σταυρού παρουσίασαν βλάβες στη λειτουργία τους και επειδή έπρεπε να επισκευασθούν άμεσα λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο φαξ και φωτοτυπικό μηχ/μα στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού, καλέσαμε τεχνικό προκειμένου να τα επιδιορθώσει.

Για τα υλικά που τοποθετήθηκαν στο φωτοτυπικό μηχάνημα εκδόθηκε το αρ. 5346/18-01-2011 τιμολόγιο δελτίο αποστολής αξίας 430,50 € και για τα υλικά που τοποθετήθηκαν στο φαξ εκδόθηκαν τα αρ. 5384/31-01-2011, 5406/07-02-2011, 5387/01-02-11 τιμολόγια δελτία αποστολής συνολικής αξίας 258,30 €.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων μπορεί να διατεθεί πίστωση ως εξής :

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6265 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό 5.382,79 €

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό 5.500,00 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων για το φωτοτυπικό μηχάνημα ricoh aficio 1075 και για το φαξ panasonic kx fl421.

Επίσης ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν πίστωση για τις συντηρήσεις και επισκευές μηχανών γραφείου που τυχόν προκύψουν έως και 31/03/2011.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη επισκευής του φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικού μηχανήματος (ricoh aficio 1075) και την πληρωμή των ανταλλακτικών για τα ανωτέρω.

Β. Διαθέτει συνολική πίστωση 4.500,00 € ως εξής :

- 688,80 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 για την πληρωμή προμήθειας των ανταλλακτικών για το φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικό μηχάνημα (ricoh aficio 1075) προς εξόφληση των αρ. 5346, 5387, 5384, 5406 Τ.Δ.Α. της εταιρείας Γ. & Κ. Μπόμπας Ο.Ε. (μηχανές γραφείου – Αλ. Παπαναστασίου 34, Θεσσαλονίκη)

- 1.500,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6265 με τίτλο « συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για τυχόν εργασίες συντήρησης – επισκευής που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 σε μηχανήματα γραφείων του Δήμου

- 2.311,20 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για τυχόν προμήθειες ανταλλακτικών που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 σε μηχανήματα γραφείων του Δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT