•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 9/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων δημοσιεύσεων σε εφημερίδες »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι όπως γνωρίζετε κάθε δαπάνη ανακοίνωσης, δημοσίευσης και περίληψης προκήρυξης για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με ζητήματα που εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων των Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο, βαρύνει τους Ο.Τ.Α.

Με την αρ. 2/82452/0020 (Φ.Ε.Κ. 2441/02-12-08) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομίας καθορίσθηκε η τιμή των καταχαρούμενων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν ή αυτών που έπρεπε ήδη να δημοσιευθούν, χρειάζεται να προβούμε σε διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βόλβης για το διάστημα έως 31/03/2011.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την πληρωμή δημοσιεύσεων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στους κάτωθι κ.α. εξόδων :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 1.300,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 2.500,00€

2) Δήμος Απολλωνίας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 1.950,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 2.000,00€

3) Δήμος Αρέθουσας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 4.000,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 500,00€

4) Δήμος Εγνατίας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 3.500,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 500,00€

5) Δήμος Μαδύτου,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 670,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 400,00€

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 7.400,00 €

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 7.000,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 3.000,00€

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι :

- 18.420,00 € σε βάρος του κ.α. *.6463 και ως εκ τούτου το δωδεκατημόριο είναι 1.535,00 € και τα 3/12 είναι 4.605,00 €

- 8.900,00 € σε βάρος του κ.α. *.6462 και ως εκ τούτου το δωδεκατημόριο είναι 741,67 € και τα 3/12 είναι 2.225,01 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για τα ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/80 και της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες ανακοίνωσης, δημοσίευσης και περίληψης προκήρυξης που βαρύνουν τους Ο.Τ.Α. για το διάστημα έως 31/03/2011.

2. Διαθέτει πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, για την πληρωμή δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και περιλήψεων προκηρύξεων, που βαρύνουν τους ΟΤΑ, πιστώσεις ύψους 6.300,00 € ως εξής:

α) € 1.300,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 00/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

β) € 2.000,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

γ) € 1.000,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

δ) € 1.500,0 σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων»,

ε) € 500,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων».

3. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδίδονται περιοδικά, κατόπιν υποβολής τιμολογίων, στο όνομα του δικαιούχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 9/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 5/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση δημοτικών οχήματων – μηχ/των»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση δημοτικών οχημάτων – μηχ/των είπε ότι βάσει της παρ. 1 του αρ. 2 του Π.Δ. 237/86 ο κύριος ή ο κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη.

Βάσει του αρ. 286 του Ν. 3463/06 οι Δήμοι μπορούν να ασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και την αστική τους ευθύνη.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχ/των αποτελεί παροχή υπηρεσιών και διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις :

α) την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/2008

β) το αρ. 83 του Ν. 2362/1995

γ) την αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού οικονομικών

δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

ε) την παρ. 2 του αρ. 209 του Ν.3463/2006

στ) την παρ. 2 του αρ. 103 του Ν.3463/2006

ζ) την παρ. 1 του αρ. 273 του Ν.3463/2006

η) την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν.3274/04

Κατόπιν ανέφερε ότι προκειμένου να καλύψουμε ασφαλιστικά την έναντι τρίτων αστική ευθύνη των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου μας απαιτείται η ανάθεση της ασφάλισής όσων οχημάτων είναι ανασφάλιστα την περίοδο αυτή ή λήγει η ασφάλισή τους σύντομα.

Έπειτα από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως πρέπει να ασφαλιστούν τα κάτωθι οχή-ματα :

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ.

ΒONUS

MALUS

ΙΠΠΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.

 

 

 

 

 

1

Επιβατικό Hyundai 1599cc

ΚΗΙ 4707

 

11 φορ.

01/02/2011

 

2

Επιβατικό Renault 1397cc

ΚΗΗ 2010

 

10 φορ.

01/02/2011

 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

3

Λεωφορείο Μan 30θ

ΚΗΗ 1919

 

41 φορ.

01/02/2011

 

4

Λεωφορείο Temsa 33θ

ΚΗΗ 1964

 

41 φορ.

01/02/2011

 

5

Λεωφορείο Otokar 31θ

ΚΗΗ 1963

 

27 φορ.

01/02/2011

 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ

 

 

 

 

6

Φορτηγό απορ/ρο Volvo

KHI 3204

 

33 φορ.

01/02/2011

 

7

Φορτηγό απορ/ρο Mercedes

KHO 8680

 

38 φορ.

01/02/2011

 

8

Φορτηγό απορ/ρο D.C.

KHH 1923

 

72 φορ.

01/02/2011

 

9

Φορτηγό D.C. βυτ/ρο

ΚΗΙ 7165

 

72 φορ.

01/02/2011

 

10

Φορτηγό Man βυτ/φο

ΝΕΤ 4108

 

72 φορ.

01/02/2011

 

11

Φορτηγό Mercedes

ΚΗΟ 7841

 

52 φορ.

01/02/2011

 

12

Φορτηγό ανατρεπόμενο Iveco

KHO 8714

 

57 φορ.

01/02/2011

 

13

Ημιφορτηγό ανοικτό Fiat 1248cc

ΚΗΗ 1970

 

9 φορ.

20/02/2011

 

14

Ημιφορτηγό κλειστό Fiat 1248cc

ΚΗΗ 1971

 

9 φορ.

20/02/2011

 

15

Ημιφορτηγό ανοικτό Ford

ΚΗΙ 7213

 

17 φορ.

01/02/2011

 

16

Ημιφορτηγό Toyota Hilux

KHH 1954

 

17 φορ.

01/02/2011

 

 

Μ.Ε.

 

 

 

 

17

Ισοπεδωτής KOMATSU

ΜΕ 108437

 

140 πραγ.

01/02/2011

 

18

Εκσκαφέας φορτωτής JCB

ΜΕ 108477

 

86 πραγ.

01/02/2011

 

19

Σάρωθρο Karcher

ME 103576

 

16,7 πραγ.

01/02/2011

 

20

Τρακτέρ Steyr

64299

 

112,6 πραγ.

01/02/2011

 

21

Προωθητής γαιών Caterpillar

ME 28123

 

182 πραγ.

01/02/2011

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι :

1) Δήμος Αγ. Γεωργίου

2) Δήμος Απολλωνίας

3) Δήμος Αρέθουσας

4) Δήμος Εγνατίας

5) Δήμος Μαδύτου

6) Δήμος Ρεντίνας

Για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχ/των είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων *.6253 με τίτλο «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 12.500,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 8.000,00 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 4.000,00 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 3.153,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 2.510,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 7.400,00 €

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 37.563,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 3.130,25 €.

Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχει συνταχθεί προϋπολογισμός δαπάνης 2.500,00 € και θα ζητηθούν οικονομικές προσφορές για την ανωτέρω ασφάλιση.

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για τα ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ασφάλιση των ανωτέρω δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Β. Εγκρίνει και διαθέτει συνολική πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 ως εξής :

- στον κ.α. 10/6253 ποσό 200,00 €

- στον κ.α. 15/6253 ποσό 600,00 €

- στον κ.α. 20/6253 ποσό 1.550,00 €

- στον κ.α. 30/6253 ποσό 150,00 € για την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ανωτέρω οχημάτων – μηχ/των.

Γ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν κατόπιν υποβολής ασφαλιστηρίων, στο όνομα του δικαιούχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 5/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1504/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 35/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 74 παρ. 1.
2. Την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας-Ποιότητας Ζωής, κ. Ζωγράφο Βασίλειο.
Σταυρός, 26/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1278/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 28/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 58.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/07.
4. Την με αριθμ. 373/390/1975/ΦΕΚ 349 Β’1975 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.Δ. 410/95
6. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμο Βόλβης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης όλων των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου Βόλβης, η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Την ασφαλιστική κάλυψη του κάθε οχήματος.
2. Τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. κάθε οχήματος.
3. Την ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας σε κάθε όχημα και την ανάγκη έκδοσης αδειών κυκλοφορίας λόγω διαφόρων εκκρεμοτήτων
4. Την καταγραφή των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης καθώς και την ανάγκη προμήθειας απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται:
1. Στέφανος Τράϊκος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος.
2. Παράσχος Αγιάνογλου, ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου.
3. Τσίτσος Γεώργιος, ΔΕ Τεχνιτών.
4. Σαββόπουλος Χρήστος, ιδιώτης – Πραγματογνώμων - Επισκευαστής Οχημάτων.
5. Τζάτζος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγός, ως αναπληρωματικός.
Η επιτροπή οφείλει μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, να καταθέσει στο Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους την ανωτέρω έκθεση.
Σταυρός, 24/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ I. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 3/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 2/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει ως Ταμία του Δήμου Βόλβης, την υπάλληλο Κουρουκλίδου Γαρυφαλλιά του Δημοσθένη, ΔΕ Διοικητικό και αναπληρώτριά της, την Πασσά Αναστασία, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού.

Σταυρός, 3/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1051/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 23/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης, ως εισπράκτορες των επιμέρους δημοτικών ενοτήτων, ως εξής:
1. Στη δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργίου, τον Αγαμέμνωνα Ζαφερίου του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικό.
2. Στη δημοτική ενότητα Ρεντίνας, την Παπαγεωργίου Αναστασία του Ευαγγέλου, ΔΕ Διοικητικό.
3. Στη δημοτική ενότητα Μαδύτου, τον Νικόλαο Πανταζίδη του Κυριάκου, ΔΕ Διοικητικό.
4. Στη δημοτική ενότητα Αρέθουσας, τον Γκαγκάρη Αναστάσιο του Γεωργίου, ΤΕ Διοικητικό.
5. Στη δημοτική ενότητα Απολλωνίας, την Βασιλική Κυριάκου του Κωνσταντίνου, ΔΕ Διοικητικό.
6. Στη δημοτική ενότητα Εγνατίας, την Τάκη Κωνσταντία του Αθανασίου, ΔΕ Διοικητικό.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1050/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 22/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α).

2. Το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 10 περιπτ. κ΄του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010.

4. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ εγκ. 48/οικ.7451/2010.

5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ εγκ. 45/οικ. 74300/2010.

6. Τους Ο.Ε.Υ. των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν ισχύουν έως την 31/12/2010 και συγκεκριμένα τον Ο.Ε.Υ. του πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζεται Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, ο Νεστορούδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου.

Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1047/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 21/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 74 παρ. 1.
2. Την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Οικονομικών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Λιάμα Διαμαντή, όπως υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου Βόλβης, καθώς και να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1048/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 20/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τo με αριθμ. 29637/30-12-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε ως σημείο επαφής για θέματα μετανάστευσης και αλλοδαπών του Δήμου Βόλβης, το Δημαρχείο Σταυρού.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1046/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 19/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τo με αριθμ. 29637/30-12-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Αναθέτουμε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης, την παραλαβή, εξέταση της πληρότητας και διαβίβαση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιολογητικών στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας παραμονής, των νόμιμα εισελθόντων στην χώρα αλλοδαπών, υπογράφοντας προς τούτο τις προβλεπόμενες από το Νόμο βεβαιώσεως και μέχρι την 28/2/2011, ως εξής:
1. Αλεξάνδρα Παπαδάκη, ΤΕ, για τη δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργίου.
2. Πολλαετίδου Βαρβάρα, ΤΕ, για τη δημοτική ενότητα Μαδύτου.
3. Κούρτη Ευτυχία, ΔΕ, για τη δημοτική ενότητα Εγνατίας.
4. Κυριάκου Βασιλική, ΔΕ, για τη δημοτική ενότητα Απολλωνίας.
5. Γκαγκάρη Αναστάσιο, ΤΕ, για τη δημοτική ενότητα Αρέθουσας.
6. Αντωνιάδη Αναστάσιο, ΔΕ, για τη δημοτική ενότητα Ρεντίνας.
Σταυρός, 18/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT