•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 864/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 18/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.

2. Την αριθμ. 4/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ (αριθμ. πρωτ. 458/11-1-2011).

3. Την αριθμ. 74712/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού ΕΣΑΗΔ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε υπεύθυνους υπαλλήλους, ως στατιστικούς ανταποκριτές για την παροχή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Βόλβης, η Ντόκου Αθανασία, ΠΕ-Οικονομικού και αναπληρώτριά της, την Δελαπόρτα Ελένη, ΠΕ-Οικονομικού –Λογιστικού.

Επίσης, ορίζουμε υπεύθυνους-υπαλλήλους, ως στατιστικούς ανταποκριτές για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων του Δήμου Βόλβης, την Κούλα Στέλλα, ΠΕ-Διοικητικού και αναπληρώτριά της, την Ντόκου Αθανασία, ΠΕ- Οικονομικού.

Σταυρός, 18/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 6/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχ/τα του Δήμου»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (η οποία είναι σε ισχύ) «δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι' επισκευήν μηχανημάτων, …προμήθειαν … και ανταλλακτικών μηχανημάτων».

Επίσης σύμφωνα με την αρ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349 Β) ΥΠ. ΠΡ. ΚΥΒ. (η οποία είναι σε ισχύ) προβλέπεται ότι "η προμήθεια των εκ του ελευθέρου εμπορίου αναγκαιούντων δια την επισκευήν ανταλλακτικών, … θα ενεργήται ……, παρ' επιτροπής ……, προκειμένου περί Οργανισμού ΝΠΔΔ κλπ. και αποτελουμένης εξ υπαλλήλων της Υπηρεσίας εξ ών ο εις τουλάχιστον να είναι τεχνικός, εφ' όσον υπηρετεί τοιούτος».

Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 209), οι προμήθειες πλέον των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93 αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΦΕΚ 185/93 Β΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δύναται ο Δήμαρχος να αναθέτει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια υλικών έως του ποσού των 15.000,00 € με τον ΦΠΑ.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχ/τα είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 94.500,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 66.500,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 28.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 41.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 16.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 28.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 28.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 0,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 20.500,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 8.500,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 12.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 14.850,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 11.850,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 35.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 233.850,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 19.487,50 €.

Κατόπιν αυτών ανέφερε ότι είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη να προβούμε στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων – μηχ/των του Δήμου Βόλβης, προκειμένου να λειτουργούν σωστά ( κυρίως τα μηχ/τα της υπηρεσίας καθαριότητας).

Τέλος ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν το ποσό των 15.000,00 € σε βάρος κ.α. εξόδων για την προμήθεια ανταλλακτικών.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010

- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

- τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 15.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Βόλβης, λόγω της άμεσης ανάγκης επισκευής κυρίως των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :

- κ.α. 10/6671.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της διοικητικής υπηρεσίας

- κ.α. 15/6671.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πολιτισμού

- κ.α. 20/6671.001 με το ποσό των 7.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας καθαριότητας

- κ.α. 30/6671.001 με το ποσό των 500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας τεχνικών έργων

- κ.α. 35/6671.001 με το ποσό των 200,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πρασίνου

- κ.α. 10/6672.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της διοικητικής υπηρεσίας

- κ.α. 20/6672.001 με το ποσό των 2.300,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας καθαριότητας - κ.α. 30/6672.001 με το ποσό των 1.500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της τεχνικής υπηρεσίας

- κ.α. 35/6672.001 με το ποσό των 500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας πρασίνου

3. Η ανάθεση της προμήθειας για τα ανταλλακτικά θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατόπιν εξετάσεως των αναγκών από την αρμόδια επιτροπή για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 6/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 3/2011

ΘΕΜA : «Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ ανέφερε ότι :

σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 209), οι προμήθειες πλέον των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93 αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΦΕΚ 185/93 Β΄).

Σύμφωνα με το αρ. 41 του ΕΚΠΟΤΑ, η αρμοδιότητα ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α. ανήκει στους Νομάρχες και ασκείται από τις υπηρεσίες εμπορίου των Νομαρχιών. Όταν όμως ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών από τις υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιών, δύναται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο προμηθευτών χορηγητών.

Βάσει του εδ. ε΄, της παρ. 1, του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Ο.Ε. καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά¬γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βάσει του αρ. 10 της αρ. 45/28-12-10 με αρ. πρωτ. 74300 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν. 3852/2010 μέχρι την 31/03/2011 οι προϋπολογισμοί των νέων Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια των προϋπολογισμών των Δήμων του έτους 2010.

Από τα απολογιστικά στοιχεία της 31/12/2010 των συνενωθέντων δήμων και όσον αφορά τις διαμορφωθείσες εγγεγραμμένες πιστώσεις σε κωδικούς αριθμούς εξόδων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης προκύπτουν τα κάτωθι :

 

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 197.514,88 €

κ.α. 10/6411 ποσό 6.384,25 €

κ.α. 10/6643 ποσό 16.000,00 €

κ.α. 15/6641.001 ποσό 13.942,35 €

κ.α. 15/6643 ποσό 9.000,00 €

κ.α. 20/6641.001 ποσό 122.446,16 €

κ.α. 30/6644.001 ποσό 22.634,12 €

κ.α. 35/6644.001 ποσό 7.108,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 274.079,95

κ.α. 10/6641 ποσό 174.871,65 €

κ.α. 10/6643 ποσό 68.094,22 €

κ.α. 20/6641 ποσό 31.114,08 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 61.770,53 €

κ.α. 10/6641.01 ποσό 1.839,12 €

κ.α. 10/6643 ποσό 22.024,81 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 8.414,83 €

κ.α. 30/6641.01 ποσό 27.181,98 €

κ.α. 35/6641.01 ποσό 2.309,79 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 58.500,00 €

κ.α. 10/6641 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 15/6641 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 20/6641.02 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 30/6644.01 ποσό 7.500,00 €

κ.α. 30/6644.02 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 35/6644 ποσό 5.000,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 50.125,00 €

κ.α. 10/6411.00 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 10/6641.00 ποσό 17.975,00 €

κ.α. 10/6643.00 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6644.00 ποσό 19.150,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 189.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 15.000,00 €

κ.α. 20/6641 ποσό 164.000,00 €

κ.α. 20/6644 ποσό 10.000,00 €

 

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 830.990,36 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 69.249,196 €.

Ως εκ τούτου και μέχρι την 31/03/2011 ο Δήμος Βόλβης μπορεί να δαπανήσει το ποσό των 207.747,59 € για την προμήθεια καυσίμων.

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος πρότεινε προς τα μέλη της Ο.Ε. την διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό της Θεσσαλονίκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και έως του ποσού των 100.000,00 € με τον ΦΠΑ, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων – μηχ/των του Δήμου Βόλβης καθώς και για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων :

- επειδή πρέπει να προβεί άμεσα στην προμήθεια υγρών καυσίμων, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας (έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων),

- επειδή υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων από τον πρώην Δήμο Απολλωνίας (το υπόλοιπο της οποίας είναι περί τις 106.000,00 € με τον ΦΠΑ για το 2011),

- επειδή η σύμβαση αυτή έχει ισχύ για το έτος 2011 για τον Δήμο Βόλβης (όντας καθολικός διάδοχος του Δήμου Απολλωνίας), - επειδή το ανωτέρω ποσό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του νέου Δήμου.

Ο διαγωνισμός αξίας 100.000,00 € θα αφορά το διάστημα μέχρι και 31/03/2010 βάσει του αρ. 267 του Ν. 3852/10.

Ο νέος Δήμος Βόλβης που προήλθε από την συνένωση των Δήμων 1) Αγίου Γεωργίου, 2) Απολλωνίας, 3) Αρέθουσας, 4) Εγνατίας, 5) Μαδύτου και 6) Ρεντίνας, αποτελείται στο σύνολο του από 22 κοινότητες, καταλαμβάνοντας μία έκταση 783.014 στρεμμάτων (το 21,2% της επιφάνειας του Νομού Θεσσαλονίκης). Η απόσταση από το ένα άκρο του Δήμου έως το άλλο ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, μέσω της διακήρυξης, σε περισσότερους του ενός πρατηριούχους να καταστούν ανάδοχοι της προμήθειας γιατί δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου (εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ποσότητες καυσίμων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες) να διανύουν τα οχήματα μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να ανεφοδιαστούν με καύσιμα (αυτό ισούται με σπατάλη χρόνου, σπατάλη επιπλέον ποσοτήτων καυσίμων και φθορά των οχημάτων) αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός πως ενδέχεται κανένας πρατηριούχος να μην επιθυμεί να καλύψει το σύνολο του Δήμου με καύσιμα.

Επίσης βάσει της δυνατότητας που δίνει η παρ. 1 του αρ. 10 του ΕΚΠΟΤΑ και λόγω του κατεπείγοντος πρότεινε προς τα μέλη της Ο.Ε. ο διαγωνισμός να διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου του 2011 (δέκα ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση η οποία θα είναι στο Φ.Ε.Κ. στις 28/01/2011).

Από την οικονομική υπηρεσία ζητήθηκε και συντάχθηκαν έξι προϋπολογισμοί για τις έξι δημοτικές ενότητες, τα στοιχεία των οποίων είναι το αποτέλεσμα των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε κ.α. εξόδων του έτους 2010 των συνενωμένων έξι Δήμων για την προμήθεια υγρών καυσίμων με τη μέθοδο των δωδεκατημορίων και ποσοστιαία κατανεμημένα ανά Δήμο έως το τελικό ποσό των 100.000,00 €

Στις 17/01/2011 και με την αρ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η προμήθεια καυσίμων να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή πώλησης του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει τους όρους και να συντάξει την διακήρυξη για τον ανωτέρω διαγωνισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του εδ. ε΄, της παρ. 1, του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Για την δημοπράτηση της προμήθειας υγρών καυσίμων (για την κίνηση των οχημάτων – μηχ/των καθώς και για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλβης), για το χρονικό διάστημα έως 31/03/11, ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή πώλησης του Νομού Θεσσαλονίκης, καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Β. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στον Σταυρό από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την Δευτέρα 07/02/2011 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προ-σφορών την 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τρίτη 08/02/2011, στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στον Σταυρό με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που και για δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, τότε το θέμα θα εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης που θα δοθεί από πρατηριούχους που θα προσέλθουν.

Γ. Η προμήθεια αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης βάσει του αρ. 267 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 3/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 4/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας καυσίμων βάση ενεργής σύμβασης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας καυσίμων βάση ενεργής σύμβασης είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι :

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), προκύπτουν τα ακόλουθα:

α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010 αναφέρονται αποκλειστικά στον προϋπολογισμό του έτους 2011 και αφορούν όλους τους δήμους.

β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων Ο.Τ.Α. του έτους 2010, ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται παρακάτω – ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από τα αρμόδια όργανα, ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα παράστασης, μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού έτους 2011 και όχι του προηγούμενου έτους.

γ. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους 2010 των καταργούμενων Ο.Τ.Α., δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί μέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.

δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις κατηγορίες δαπανών (υποχρεωτικών και μη) και όχι μόνο αυτές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 160 του ΚΔΚ.

ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου (τετραψήφιου) κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων Ο.Τ.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.

στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημόριου) εξετάζεται η ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται μόνο οι πιστώσεις που αφορούν το ίδιο αντικείμενο δαπάνης κατά υπηρεσία. Τυχόν διαφοροποιημένη μεταχείριση του ίδιου κωδικού αριθμού εξόδων από τους συνενούμενους ΟΤΑ αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα αυτό.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως κατά το έτος 2010 και κατόπιν διαγωνισμού (ο οποίος εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 18209/08-07-2010 έγγραφο της Π.Κ.Μ.) ο κος Αλμαλόγλου Ιωάννης ως νόμιμος εκπρόσωπος του πρώην Δήμου Απολλωνίας υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με τον κ. Δράκο Αντώνιο συνολικού ποσού 155.206,80 €.

Από την σύμβαση αυτή και μέχρι την 31/12/2010 έχουν τιμολογηθεί 49.113,14 € και ως εκ τούτου το ενεργό υπόλοιπο της σύμβασης την 01/01/2011 είναι 106.093,66 € (βάσει βεβαίωσης της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Απολλωνίας).

Λόγω του ότι ο Δήμος Βόλβης είναι καθολικός διάδοχος του Δήμου Απολλωνίας η σύμβαση αυτή έχει ισχύ και για το έτος 2011. Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την προμήθεια καυσίμων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 197.514,88 €

κ.α. 10/6411 ποσό 6.384,25 €

κ.α. 10/6643 ποσό 16.000,00 €

κ.α. 15/6641.001 ποσό 13.942,35 €

κ.α. 15/6643 ποσό 9.000,00 €

κ.α. 20/6641.001 ποσό 122.446,16 €

κ.α. 30/6644.001 ποσό 22.634,12 €

κ.α. 35/6644.001 ποσό 7.108,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 274.079,95

κ.α. 10/6641 ποσό 174.871,65 €

κ.α. 10/6643 ποσό 68.094,22 €

κ.α. 20/6641 ποσό 31.114,08 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 61.770,53 €

κ.α. 10/6641.01 ποσό 1.839,12 €

κ.α. 10/6643 ποσό 22.024,81 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 8.414,83 €

κ.α. 30/6641.01 ποσό 27.181,98 €

κ.α. 35/6641.01 ποσό 2.309,79 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 58.500,00 €

κ.α. 10/6641 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 15/6641 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 20/6641.02 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 30/6644.01 ποσό 7.500,00 €

κ.α. 30/6644.02 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 35/6644 ποσό 5.000,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 50.125,00 €

κ.α. 10/6411.00 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 10/6641.00 ποσό 17.975,00 €

κ.α. 10/6643.00 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6644.00 ποσό 19.150,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 189.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 15.000,00 €

κ.α. 20/6641 ποσό 164.000,00 €

κ.α. 20/6644 ποσό 10.000,00 €

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 830.990,36 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 69.249,196 €.

Ο Δήμος Βόλβης πρέπει να προβεί άμεσα στην προμήθεια υγρών καυσίμων, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω του ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Προκειμένου να μπορεί να πληρωθεί και άμεσα ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, κ. Δράκος Αντώνιος, πρέπει να διατεθούν πιστώσεις σε βάρος κ.α. εξόδων του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης.

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν το σύνολο του υπολοίπου της σύμβασης (106.093,66 €) το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του ποσού των 207.747,59 € που μπορεί να δαπανήσει ο Δήμος για την προμήθεια καυσίμων βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων.

Η διάθεση της πίστωσης σε βάρος κ.α. εξόδων θα είναι το ποσό ανά είδος της σύμβασης μείον ό,τι έχει τιμολογηθεί ανά είδος εντός του 2010 στον Δήμο Απολλωνίας.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
 • τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
 • την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
 • τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού 106.093,66 € για την πληρωμή των τιμολογίων που θα εκδοθούν βάση της με αρ. πρωτ. 3887/29-07-10 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του κ. Δράκου Αντωνίου και του κ. Αλμαλόγλου Ιωάννη.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :

 • κ.α. 10/6643 ποσό 61.515,79 € για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
 • κ.α. 20/6641.001 ποσό 38.554,31 € για την προμήθεια καυσίμων κίνησης
 • κ.α. 20/6641.002 ποσό 6.023,56 € για την προμήθεια ελαιολιπαντικών

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 4/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

 

Αριθμός  Απόφασης: 1/2011

ΘΕΜA : «Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

 

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε πως βάση της παρ. 6 του αρ. 74 του Ν. 3852/2010 στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών, με φανερή ψηφοφορία, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία και πως δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Κατόπιν αυτών υποψηφιότητα για την θέση του αντιπροέδρου έθεσε ο κος Αλμαλόγλου Ιωάννης ο οποίος κατόπιν φανερής ψηφοφορίας έλαβε ψήφους επτά (όσοι και οιπαρόντες) και εκλέχθηκε ομόφωνα από τα μέλη ως αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 1/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Σταυρός 5/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 166

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 4/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254,257,258,104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

2. Τις διατάξεις του ν. 3870 (ΦΕΚ 138 Α΄) «εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις  περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ΄) Ανάπτυξη της Δια Βίου  Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

 

4. Τις διατάξεις  των άρθρων 259  παρ.1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. (ΦΕΚ 98 Α ‘)  «Κωδικοποίηση  της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»

 

Αποφασίζουμε

 

Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στον Δήμο Βόλβης σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας ως εξής:

 

 

1

Μπλεμπουτζάκης

Νικόλαος

Σταύρος

ΔΕ

ΔΕ Δενδροκηπουρών

2

Μπλεμπιτζόγλου

Ιωάννης

Μιχαήλ

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

3

Παντελίδης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

4

Σαμαράς

Θεόδωρος

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

5

Τσίτσος

Γεώργιος

Στυλιανός

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

6

Νεστορούδης

Ιωάννης

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

7

Τενεδιώτης

Παναγιώτης

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8

 

Μαργαρίτη

 

Ελένη

 

Αντώνιος

 

ΠΕ

 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

9

Καρπούζη

Παρασκευή

Ιωάννης

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

10

Κατραντζή

Αργυρή

Χριστόδουλος

ΠΕ

ΠΕ Γεωπόνων

11

Αντωνιάδης

Αναστάσιος

Μιχαήλ

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

12

Καρακεχαγιά

Παρασκευή

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

13

Παπαγεωργίου

Αναστασία

Ευάγγελος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

14

Τριανταφύλλης

Απόστολος

Σπυρίδων

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

15

Ασημώνης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

16

Γούνη

Ευσταθία

Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

17

Μαργαρίτου

Ελένη

Ζαχαρίας

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

18

Γιαλίδου

Ανδριανή

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

19

Πασαλής

Θωμάς

Αντώνιος

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

20

Γαλανούσης

Σταύρος

Χρηστος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

21

Κυριάκου

Βασιλική

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

22

Παπαδοπούλου

Νίκη

Χρήστος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

23

Πιπιντάκου

Ελένη

Στέργιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

24

Νιόζας

Κωνσταντίνος

Νικόλαος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

25

Τάκη

Κωνσταντία

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

26

Κούλα

Στυλιανή

Σπυρίδων

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

27

Κούρτη

Ευτυχία

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

28

Μόσχου

Ελένη

Ευστράτιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

29

Δαδάλας

Δημήτριος

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

30

Μουλαρά

Στυλιανή

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

31

Καραγιάννη

Μαρία

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

32

Χατζηγιαννάκης

Ιωάννης

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

33

Χάιτας

Αβραάμ

Κωνσταντίνος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

34

Χαϊδούδης

Δημήτριος

Βασίλειος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

35

Τράικος

Στέφανος

Δημήτριος

ΤΕ

ΤΕ Μηχανικών

36

Τράικος

Ιωάννης

Ευάγγελος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

37

Τούτιος

Δημήτριος

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

38

Ταστσίδης

Ζαχαρίας

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

39

Τιαλιάκας

Χρήστος

Απόστολος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

40

Σπορίδης

Γεώργιος

Θεόδωρος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

41

Σκόρδας

Ιωάννης

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

42

Σεφερλή

Ευφροσύνη

Θεόδωρος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικού

43

Σγούρος

Βασίλειος

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικων-Γραμματεων

44

Σαπουνάς

Δημήτριος

Θεόφιλος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

45

Ρόκκας

Χρήστος

Κωνσταντίνος

ΥΕ

ΥΕ Εργατων Ύδρευσης

46

Παυλίδου

Βερόνικα

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

47

Παπαπλούδη

Γεωργία

Τηλέμαχος

ΥΕ

ΥΕ  Εργατών

48

Παπαδάκη

Αλεξάνδρα

Παύλος

ΤΕ

ΤΕ Γεωπόνων

49

Παπαγεράς

Γεώργιος

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

50

Ντόκου

Αθανασία

Νικόλαος

ΠΕ

ΠΕ Οικονομικού

51

Νεστορούδης

Βασίλειος

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

52

Νεστορούδης

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικού

53

Κυπαρίσσης

Κωνσταντίνος

Θεόφιλος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

54

Σάτκα

Ευαγγελία

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

55

Κόνιαρης

Κωνσταντίνος

Δρόσος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

56

Καρδάρας

Ζαχαρίας

Άγγελος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

57

Καλλιαρέκου

Ευανθία

Ηλίας

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

58

Ζαφειρίου

Αγαμέμνων

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Εισπρακτόρων

59

Ζαβαλέρης

Παναγιώτης

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Εποπτών

60

Ευθυμίου

Γεώργιος

Ζαχαρίας

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

61

Δελλαπόρτα

Ελένη

Χριστόδουλος

ΠΕ

ΠΕ Οικονομικών-Λογιστικης

62

Δελεφέρης

Παναγιώτης

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

63

Δαβέτης

Θεόφιλος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

64

Βλάχου

Χριστίνα

Στυλιανός

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

65

Βλάχος

Ιωάννης

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

66

Βενιώτης

Γεώργιος

Άγγελος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

67

Βαλαβάνης

Νικόλαος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστής Η/Υ

68

Αθερίνα

Κυριακή

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

69

Αγιάνογλου

Παράσχος

Στέφανος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

70

Πασσά

Αναστασία

Θεόδωρος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

71

Βαβάλα

Κυριακή

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

72

Πολλαετίδου

Βαρβάρα

Νικόλαος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

73

Πανταζίδης

Νικόλαος

Κυριάκος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

74

Μπιτζιλής

Στυλιανός

Ευστράτιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

75

Αδάμπασης

Στυλιανός

Χρήστος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

76

Ραμπότας

Αθανάσιος

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

77

Σαραγιώτης

Χρυσόστομος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

78

Καρακεχαγιάς

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

79

Τακατζόγλου

Ηρακλής

Πρόδρομος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

80

Ανδρεάδης

Αναστάσιος

Θεοχάρης

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

81

Ιωσηφίδης

Ιωάννης

Ευστάθιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

82

Σερεμετίδης

Κωνσταντίνος

Αναστάσιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

83

Σκουλίδου

Χριστίνα

Ευάγγελος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών Λογιστών

84

Σαρακατσιάνου

Δέσποινα

Μιχαήλ

ΤΕ

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

85

Καρατζάς

Ευθύμιος

Θεόδωρος

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

86

Παναγιωτίδης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

87

Μπεσικιώτης

Χρήστος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Δασοφυλάκων

88

Θανάσης

Γεράσιμος

Αναστάσιος

ΠΕ

ΠΕ Δασολόγων

89

Δανιηλίδης

Μιλτιάδης

Θεόδωρος

ΤΕ

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Δ. Έργων

90

Λουκάς

Ηλίας

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

91

Λεωτόν

Γεώργιος

Γκι Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

92

Τζουβελέκη

Ελένη

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

93

Μουρτζιλάκη

Ευανθία

Θεόδωρος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

94

Κουρουκλίδου

Γαρυφαλλιά

Δημοσθένης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

95

Γκάγκαρης

Αναστάσιος

Γεώργιος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

96

Τσουράλης

Χρήστος

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

97

Μοσχόβης

Βασίλειος

Μεταξάς

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

98

Δελήπαλτας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

99

Τζελέπης

Χρήστος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

100

Δημούδης

Βασίλειος

Δήμος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

101

Μυλωνάς

Παντελής

Ευγένιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

102

Τσίτσος

Σταύρος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

103

Σεμερτζίδης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

104

Μαλαμούδης

Κωνσταντίνος

Αντώνιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

105

Κασαβέτης

Παναγιώτης

Θεόδωρος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

106

Ντανταρής

Σπυρίδων

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

107

Δογιάμας

Ευάγγελος

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

108

Σαλεπάκης

Παναγιώτης

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

109

Καλαβρίδης

Κωνσταντίνος

Θεμιστοκλής

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

110

Κουτσιανούδης

Μόσχος

Απόστολος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

111

Λιτσάκης

Κυριάκος

Ελευθέριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

112

Οικονόμου

Αναστασία

Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Τοπογράφων- Μηχανικών

113

Καπετανικόλα

Ευαγγελία

Αλέξανδρος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτ. Μηχανικών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Σταυρός 11/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 484

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 15/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08-06-2006)

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δεμερτζή Γεώργιο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Βόλβης και εξουσιοδοτεί αυτόν, για την υπογραφή με εντολή του Δημάρχου, των σχετικών με το ανωτέρω θέμα, συγκεκριμένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Ο ανωτέρω εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας, γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη, από τις υφιστάμενες δομές του κατά τόπου Αντιδημάρχου.

 

Θα ακολουθήσει απόφαση, κατόπιν συνεννόησης με λοιπούς εντεταλμένους συμβούλους, για δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού, για υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο θα διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Σταυρός 11/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 480

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 11/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/08-06-2006)

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο κ.Ζαφειρίου Ν. Μαρία, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του Δήμου Βόλβης και εξουσιοδοτεί αυτόν, για την υπογραφή με εντολή του Δημάρχου, των σχετικών με το ανωτέρω θέμα, συγκεκριμένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Η ανωτέρω εντεταλμένη Δημοτική σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας, γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη, από τις υφιστάμενες δομές του κατά τόπου Αντιδημάρχου.

 

Θα ακολουθήσει απόφαση, κατόπιν συνεννόησης με λοιπούς εντεταλμένους συμβούλους, για δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού, για υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο θα διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT