•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20-7-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 15893

Απόφαση αριθμ. 234/2015.

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Απόφαση αριθμ. 234/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011.

6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τον κ. Σιάγκα Βασίλειο   δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης με ευθύνη την επίβλεψη, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, σε συνεργασία και με την επικουρία του καθύλην αρμόδιου Αντιδημάρχου:

1) Την εποπτεία της λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης.

2) Την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) καθώς και την αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

3) Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και την καταπολέμηση της ρύπανσης.

4) Την διαχείριση βοσκότοπων.

5) Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

6) Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

7) Την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

8) Την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Β. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεοτέρας γραφεία από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20-7-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 15891

Απόφαση αριθμ. 233/2015

Θέμα:«Τροποποίηση της αριθμ. 180/2014 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και συμπλήρωση των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων σε δύο (2) εξ’ αυτών».

Απόφαση αριθμ. 233/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

3) Την υπ’ αριθμ.15.150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5) Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με το ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)

7) Το Π.Δ/γμα 497/91 (ΦΕΚ Α΄/180/1991) όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 2218/94 και με τον Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

8) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011)

9) Τις αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο για τους έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

10) Τις παρούσες  ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους:

Α) Προσθήκη μετά την παράγραφο Α3 υποπαράγραφο 29, νέων υποπαραγράφων ως εξής :

Στον κ. Δεμερτζή Γεώργιο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων δίχως αντιμισθία,πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις   παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

30) Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

31) Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

32) Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που πραγματοποιείται στον Δήμο μέσω ΟΑΕΔ υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.

33) Την υπογραφή των πράξεων – αποφάσεων κάθε εγγραφής, διαγραφής, μεταφοράς από τη μία σε άλλη οικογενειακή μερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη μεταβολή που ενεργείται στο Δημοτολόγιο και στα μητρώα αρρένων του Δήμου.

Β) Προσθήκη μετά την παράγραφο Α5 υποπαράγραφο 22, νέων υποπαραγράφων ως εξής :

Στον κ. Καρακίτσο Απόστολο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης με αντιμισθία,πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις   παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

23) Την υπογραφή όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιούνται για την εκμίσθωση δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

24) Την ευθύνη της παραλαβής των εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων μετά την λήξη των συμβάσεων και την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την παράδοσή τους.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 8-6-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 11851

Απόφαση αριθμ. 176Α/2015

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερης απόφασης Δημάρχου και ανάκληση αρμοδιοτήτων & εξουσιοδοτήσεων ορισθέντος εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου».

Απόφαση αριθμ. 176Α/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011.

6) Την αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικού Σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

7) Την ανάγκη επανακαθορισμού των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους δημοτικούς Συμβούλους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερη απόφαση με την οποία ορίστηκαν τρείς (3) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ανακαλούμε όλες τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που ανατέθηκαν στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλάκη Δημήτριο α) για θέματα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και β) για διαγωνισμούς, αναθέσεις έργων, εργασιών και προμηθειών.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους Καλούδη Ευστράτιο και Χατζή Χρήστο, ισχύει η αριθμ. 189Α /2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


ΑΔΑ:7Η4ΓΩ9Ω-ΧΩ0

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 88/2015

Περίληψη : Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 10.348/25-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

3.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

6.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

8.-   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

15.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

17.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22.-ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

23.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

25.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

26.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

1.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Καλούδης Ευστράτιος & β.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 90/2015.

   2.- Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε από την συνεδρίαση, κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 2 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 91/2015, χωρίς να τοποθετηθεί επί του θέματος.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Νουράκης Κων/νος β.- κ. Νανάκος Γεώργιος και γ.- κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 7 θέματος με αριθμό απόφασης 96/2015 χωρίς να τοποθετηθούν επί του θέματος.    

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε.

   1.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Καλούδης Ευστράτιος & β.- κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 90/2015.

   2.- Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε από την συνεδρίαση , κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 2 θέματος της Η.Δ. με αριθμό απόφασης 91/2015, χωρίς να τοποθετηθεί επί του θέματος.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Νουράκης Κων/νος β.- κ. Νανάκος Γεώργιος και γ.- κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του αριθ. 7 θέματος με αριθμό απόφασης 96/2015 χωρίς να τοποθετηθούν επί του θέματος.  

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 19.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης:  22.25΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1,2 & 3 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 87,88 & 89/2015, αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην πρόσκληση – Η.Δ. αλλά συζητήθηκαν ύστερα από Ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν, σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 2ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Λιάμα Διαμαντή, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ισχύουν τα παρακάτω: 

«Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.»

Προτείνουμε η καταβολή να γίνεται με τους εξής τρεις τρόπους:

Α) Η καταβολή των οφειλόμενων τελών να γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο. Πριν την παράδοση της άδεις χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού γραμματίου είσπραξης.

Β) Η καταβολή να γίνεται δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής του Τ.Π. & Δ ή Τραπέζης.

Θα κατατεθούν 2 δόσεις η μία μέχρι 30-07-2015 και η τελευταία δόση μέχρι 31-12-2015.

Το τέλος καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού της εγγυητικής επιστολής.

Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Γ) Η καταβολή θα γίνει σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε 2 δόσεις ως εξής:

1η Δόση: 30% του τέλους μέχρι τις 30/07/2015

2η Δόση: 40% του τέλους μέχρι τις 30/08/2015

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή των δόσεων έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο και τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα εισπραχθούν από το Δήμου μας, οι οφειλές από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:

1) τις διατάξεις του άρθρου13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, και την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14

2) τις υπ’ αριθμόν 246 & 521/2012 και 398/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες καθορίστηκαν τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν σε χρήση και το τέλος χρήσης του καθενός

Έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι οφειλές των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, να καταβάλλονται όπως παρακάτω:

Α’ Περίπτωση: η καταβολή των οφειλόμενων τελών να γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.

Β’ Περίπτωση: Η καταβολή να γίνεται δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής του Τ.Π.& Δ ή Τραπέζης.

Θα κατατεθούν 2 δόσεις η μία μέχρι 30-07-2015 και η τελευταία δόση μέχρι 31-12-2015.

Το τέλος καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού της εγγυητικής επιστολής.

Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Γ’ Περίπτωση: Η καταβολή θα γίνει σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε 2 δόσεις ως εξής:

1η Δόση: 30% του τέλους μέχρι τις 30/07/2015

2η Δόση: 40% του τέλους μέχρι τις 30/08/2015

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή των δόσεων έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2015

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 7ΔΑΩΩ9Ω-ΣΒ4

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 82/2015

Περίληψη : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2015

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 29 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 7.452/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

3.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

6.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

8.-   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

15.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

17.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1.- Ο Δ.Σ. κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, προσήλθε & αποχώρησε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Αθανασιάδης Γεώργιος β.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη & γ.- κ. Βασιλειάδου Άννα, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 3 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 60/2015 και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2.-ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

3.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

7.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν.

1.- ο Δ.Σ. κ. Βακουφάρης Τηλέμαχος, προσήλθε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. & αποχώρησε πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. (παντελώς απών από την συνεδρίαση)

2.- Οι Δ.Σ. α.- κ. Αθανασιάδης Γεώργιος β.- κ. Σαραφίδου Πηνελόπη & γ.- κ. Βασιλειάδου Άννα, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 3 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 60/2015 και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 19.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 23.17΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1,2 & 3 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 58,59 & 60/2015, αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην πρόσκληση – Η.Δ. αλλά συζητήθηκαν ύστερα από Ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν, σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο – πρόεδρος Ο.Ε. ο οποίος είπε τα εξής:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011, η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθ. Πρωτ. 7181/22-04-2015 εισήγηση, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης, του Α’ τριμήνου του έτους 2015.

Η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αρ. 137/2015 (ΑΔΑ: ΩΘΕΥΩ9Ω-ΚΒΑ) ομόφωνη απόφασή της αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το α’ τρίμηνο του έτους 2015, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α’ τρίμηνο του έτους 2015 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση τουπροηγούμενου τριμήνου.

Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας, Α΄ τριμήνου έτους 2015, απεικονίζονται στους πίνακες 1,2 & 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση.

Από την έκθεση πρώτου τριμήνου έτους 2015 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου οικονομικών κ. Καρακίτσου Απόστολου, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν. 3850/2010, το αριθ. Πρωτ. 7181/22-04-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, και την αριθ. 137/2015 απόφαση της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλβης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2015, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Από την έκθεση Πρώτου τριμήνου έτους 2015 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Δ.Σ. η Δ.Σ. κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, επικαλούμενη μνημονιακούς λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2015

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 8ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 137/2015

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση Α' τριμήνου 2015

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 24 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 7062//20-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος

3. Γαβριηλίδης Ανδρέας

4. Βακουφάρης Τηλέμαχος

5. Δεμερτζής Γεώργιος

1. Γούτας Ιωάννης

2. Παντσάκη Σουλτάνα

Ώρα έναρξης συνεδρίασης : 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης : 12:00.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1,2,3,4 και 5 θέματα, με αρ. απόφ 120,121,122,123 και 124, δεν αναγράφονταν την ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων ως επείγοντα.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015». Στην συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την περίπτ. β της παραγρ. 1 του άρ. 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 268/2014 (ΑΔΑ: 70Φ9Ω9Ω-8ΦΣ) απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2015 και εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 120100/7-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2014 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 3/2015 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: ΩΦΗΖΩ9Ω-2ΟΥ.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με το αρ. πρωτ. 7181/22-4-2015 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Α’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2015.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το A΄ τρίμηνο του έτους 2015.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Ο.Ε., έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- την αριθ. 268/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 120100/7-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

- την υπ’ αρ. 3/2015 απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΩΦΗΖΩ9Ω-2ΟΥ «Έγκριση Δ’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2014»

- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης

- την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α’ τρίμηνο του έτους 2015 συνοδευόμενη από την εισήγηση της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Α’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2015.

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 137/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

                           ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανασιάδης Γεώργιος

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Βακουφάρης Τηλέμαχος

Δεμερτζής Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24-4-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 7464

Απόφαση αριθμ. 108/2015

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών στον Σύμβουλο Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού κ. Καραβά Κωνσταντίνο».

Απόφαση αριθμ.   108/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ’ αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή – επικύρωση φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού τον Τοπικό Σύμβουλο κ. Καραβά Κωνσταντίνο του Ανδρέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 22-4-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 7220

Απόφαση αριθμ. 105/2015

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών στον Σύμβουλο Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού κ. Κουτζιαμπεούκ Δημοσθένη ».

Απόφαση αριθμ. 105/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ’ αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή – επικύρωση φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού τον Τοπικό Σύμβουλο κ. Κουτζιαμπεούκ Δημοσθένη του Γεωργίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25-2-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 3435

Απόφαση αριθμ. 50/2015

Θέμα:«Σύσταση ομάδας εργασίας για την καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου, και για την ενδελεχή εξέταση της καταλληλότητας, της επισκευής, της συντήρησης ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού»

Απόφαση αριθμ. 50/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Τις αριθμ. 425/2011 & 605/2011 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και για την ενδελεχή εξέταση της καταλληλότητας, της επισκευή, της συντήρησης ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Σιάγκα Βασίλειο (Δημοτικό Σύμβουλο) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Αντωνιάδη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο ) ως μέλος.

3) Τον κ. Τζελέπη Χρήστο (Υπεύθυνο Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

4) Τον κ. Παντελίδη Κων/νο (Αναπλ. Υπεύθ. Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

5) Τον κ. Σαββόπουλο Χρήστο (Ιδιώτη – Πραγματογνώμονα) ως μέλος.

6) Τον κ. Παναγιωτίδη Απόστολο (Τοπικό Σύμβουλο Κοιν. Βόλβης) ως μέλος.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η άμεση καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου εντός προθεσμίας 15 ημερών.

2) Ο ενδελεχής έλεγχος ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα εκ των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων χρήζουν επισκευής και συντήρησης ώστε να τεθούν άμεσα και νομότυπα σε κυκλοφορία & λειτουργία και πόσα εξ’ αυτών πρέπει να αποσυρθούν λόγω παλαιότητας ή λόγω ασύμφορης επισκευής.

3) Η συνεχής εποπτεία και επεξεργασία θεμάτων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

4) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

5) Η συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Μουρλή Γεώργιο, με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κ. Καλούδη Ευστράτιο και τον εντεταλμένο Σύμβουλο προμηθειών κ. Βασιλάκη Δημήτριο .  

Με την παρούσα απόφαση παύει η ισχύ κάθε προγενέστερης με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους.

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας

 


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25-2-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 3434

Απόφαση αριθμ. 49/2015

Θέμα:«Σύσταση ομάδας εργασίας για την οργάνωση και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων του εργατοτεχνικού προσωπικού».

Απόφαση αριθμ. 49/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Την ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για την οργάνωση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Πράπα Απόστολο (Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Νεστορούδη Κων/νο   (Προϊστάμενο Δ/νσης) ως μέλος.

3) Τον κ. Αβραμίδη Κων/νο (Ιδιώτη) ως μέλος.

4) Τον κ. Αγιάνογλου Παράσχο (Υπεύθυνο Γραφείου Πολιτ. Προστασίας) ως μέλος.

5) Τον κ. Γαλανούση Σταυρό ( ΔΕ – Ηλεκτρολόγων) ως μέλος.

6) Τον κ. Ζαβαλέρη Παναγιώτη   (Επόπτη καθ/τας) ως μέλος.

7) Τον κ. Τζελέπη Χρήστο (Υπεύθυνο Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

8) Τον κ. Τσίτσο Γεώργιο ( ΔΕ – Τεχνιτών) ως μέλος.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η άμεση καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται κατά την υπηρεσιακή απασχόληση του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών τόσο κατά την διάρκεια του έτους, όσο ιδιαίτερα και κατά την θερινή περίοδο.

2) Η συνεχής εποπτεία και επεξεργασία θεμάτων οργάνωσης του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για την αποτελεσματικότερη απόδοση των υπηρεσιών.

3) Η τακτική – εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής (κάθε Παρασκευή) με ευθύνη του Προέδρου της, για τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών, τον καλύτερο προγραμματισμό – συντονισμό και την επίλυση προβλημάτων των δράσεων που άπτονται του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου  

4) Η συνεργασία με τους Αντιδημάρχους : α) κ. Γεώργιο Μπουρλή (Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) β) κ. Γεώργιο Αθανασιάδη (Δημοτικών Ενοτήτων & συντήρησης υποδομών) γ) κ. Άννα Βασιλειάδου (Περιβάλλοντος) και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τον ορθολογικότερο συντονισμό των δράσεων και την μεγίστη απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού.

5) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του προσωπικού και των επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου.

Με την παρούσα απόφαση παύει η ισχύ κάθε προγενέστερης με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους.

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT