•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Κτηνοτροφική μονάδα ΜΠΕΖΑΡΗ - ΚΕΛΛΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α.Π. Μ.Ε.: 257427 (153)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές ∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-∆ικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συµβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το µε αρ. πρωτ.: οικ.3206/15-05-2020 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας ‘’Συστεγαζόµενη κτηνοτροφική µονάδα βουστασίου δυναµικότητας 290 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 220 µόσχων πάχυνσης’’ των κ. Μπέζαρη Ιωάννη και Κελλάρου Αικατερίνης που είναι εγκατεστηµενη στην εκτός σχεδίου περιοχή Σχολαρίου ∆.Ε. Εγνατίας του ∆ήµου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2005302621). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η µε α/α 09.

  • Φορέας υλοποίησης του έργου: «Μπέζαρης Ιωάννης – ΚελλάρουΑικατερίνη»
  • Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 27-05-2020 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 15-07-2020.
  • Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 27-05-2020 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 15-07-2020.
  • Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309253).
  • Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ηςΟκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 552) κατά τις εργάσιµες ηµέρες καιώρες.

Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτηµένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενηµέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-∆ηµοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 27-05-2020.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).

O Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Μητράκας


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT