•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Βάσει της 626/11 αποφάσεως του Δ.Σ. Δήμου Βόλβης ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 105/12 απόφαση του Δ.Σ Βόλβης ΑΔΑ Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές διατάξεις και έννοιες

Άρθρο 1

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού: Η καθαριότητα των χωριών του Δήμου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνονται με την συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και διέπονται από νόμους, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

• την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο Βόλβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

• την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση )

• την γνωστοποίηση και συμμόρφωση με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στη Δημοτική Αστυνομία (Ειδ. Υπηρεσία).

Επειδή όμως στο Δήμο Βόλβης δε λειτουργεί ακόμα Δημοτική Αστυνομία, εξουσιοδοτούνται και είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του παρόντος και για την επιβολή προστίμων κλπ ο προϊστάμενος και οι επόπτες καθαριότητας και ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών ύστερα από εισήγηση του οργάνου που βεβαίωσε την παράβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μπορούν να αναπροσαρμοστούν.

Οι φορείς και οι Δημότες του Δήμου μας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να συνδράμουν τις υπηρεσίες του Δήμου για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής τους.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις ταξινομούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. Γενικά η ταξινόμηση των απορριμμάτων γίνονται με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α.

1) Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ) Επικίνδυνα απορρίμματα όπως φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.

2) Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας,

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά,

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες,

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τας κείμενας διατάξεις.

3) Τοξικά – επικίνδυνα - Βλαβερά

α) Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

β) Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατομικά -μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Υποχρεώσεις του Δήμου

Άρθρο 4

Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

1) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου ή ιδιωτικά στο κινητό Σταθμό μεταφόρτωσης ή στην χωματερή (ΧΥΤΑ), τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το εργοστάσιο καύσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

2) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β, του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) εντός 3ημέρου από της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Αυτό μπορεί π.χ. να αφορά τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους χώρους στους οποίους τοποθετούνται μεγάλες ανοικτές σκάφες απορριμμάτων σε σημεία συγκέντρωσης στα χωριά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης με απόφαση του μπορεί να καθορίσει και να αναπροσαρμόσει ειδικό τέλος αποκομιδής € ανά ογκώδες αντικείμενο (ή €./μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων).

3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.

4) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, σαρώματος οδών, πλύσεις δρόμων και κάδων κλπ.

5) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ.

6) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα

Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων πτώματα μεγάλων ζώων γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π. καταλύτες αυτοκινήτων.

Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας- δεν είναι δυνατή η αποκομιδή η συλλογή και διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων, πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικούς χώρους για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Υποχρεώσεις των κατοίκων

Άρθρο 6

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων:

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι οι σύζυγοι.

2) «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.

3) «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος.

4) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1.2,3 του παρόντος κανονισμού , υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους ή σε συμπιεστή του βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περιοχές που δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο από την οικία ή το κατάστημα. Αν συμμετέχει στο πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Δήμος στο σύστημα «Ανακύκλωσης στην Πηγή» θα συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται από την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου και δεν επιτρέπεται η μετακίνησή τους.

2) Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής.

3) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.

4) Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων - χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα

  1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας ή τοποθετούνται σε ειδικά σημεία που ο Δήμος έχει καθορίσει για το σκοπό αυτό σε διάφορα σημεία του χωριού. Θα μπορεί ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλει ειδικό τέλος αποκομιδής για τα ογκώδη αντικείμενα. Απαγορεύεται να βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο.
  2. Οι υπεύθυνοι των γραφείων και καταστημάτων υποχρεούνται να έχουν μειώσει και ελαχιστοποιήσει τον όγκο των ξυλοκιβωτίων δια πιέσεως – περιδέσεως.
  3. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων , γκαζόν κλπ, συσκευάζονται σε πλαστικούς σάκους. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σκοινί, ή σύρμα.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

Στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα για την περισυλλογή των ειδικών απορριμμάτων (βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα) περισυλλέγει αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν ειδικό τέλος αν το έχει αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης, έχουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων του άρθρου 7 του παρόντος. Αν ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους υπευθύνους των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ για την αδυναμία αυτή, οπότε είναι υποχρεωμένοι να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα και να μη τα αφήνουν στο πεζοδρόμιο.

Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές (Χ.Υ.Τ.Α).

Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου.

Απαγορεύεται αυστηρώς να επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, όχθες χειμάρρων, παραλίμνια ζώνη, παλαιά λατομεία, ρέματα, πάρκα, άλση, αγροτικούς και δασικούς δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γιατί γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον.

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και την σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούμενα. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κλπ.

Τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες που θα προμηθευτούν και τις οποίες θα αποκομίζει ο Δήμος ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κλπ) σε ειδικούς κάδους.

β) για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.

γ) να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων.

Τα απορρίμματα του νεκροταφειακού χώρου

- τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.

- τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3 (τοξικά – επικίνδυνα – βλαβερά) συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους.

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση

Εφόσον στο δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.

Οι δημότες οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το όποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης υπάρχει στην περιοχή τους.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα να τα συμπιέζουν, να τα ανακυκλώνουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις πεζών

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ' οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του δήμου πέρα από τον καταλογισμό της δαπάνης επιβάλλονται και πρόστιμα. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων να πλένουν τα οχήματα τους στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους.

Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου που ρυπαίνουν. Είναι υποχρέωση όλων μας να διατηρούμε τις ακτές καθαρές. Ο Δήμος τις καθαρίζει με ειδικό μηχάνημα και έχει τοποθετήσει τον αστικό εξοπλισμό που χρειάζεται όπως καλαθάκια μικροαντικειμένων κλπ. Υποχρέωση των λουόμενων είναι να μη ρυπαίνουν τις ακτές και να φροντίζουν για την καθαριότητά τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις καταστηματαρχών

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο.

Άρθρο 14

Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.

Άρθρο 15

Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών

Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές αγορές κ.λ.π) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για Τρίτη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την Υπηρεσία που την έχει χορηγήσει. Η παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιμωρείται με πρόστιμο.

Άρθρο 16

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

1) Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π) ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

2) Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται από τις υπηρεσίες του πρόστιμο τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση με φεϊγβολάν, την ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κλπ. Στις εταιρείες γιγαντοαφισών που ρυπαίνουν με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κλπ επιβάλλεται πρόστιμο.

3) Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς την μεριά του δρόμου, που εμποδίζει την μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.

Άρθρο 17

Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη (παρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει μετά από σχετική προειδοποίηση των υπηρεσιών Υγείας.

Άρθρο 18

Καθαριότητα οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος παρεμβαίνει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζει τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλει πρόστιμο στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους, πέρα από τα πρόστιμα που ορίζει ο Νόμος για την προστασία από πυρκαγιές.

Άρθρο 19

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένου

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο.

Άρθρο 20

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.

Άρθρο 21

Μηχανικό Σάρωμα οδών

Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δύο μέρες νωρίτερα ώστε να μη παρκάρουν αυτοκίνητα για 2 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα.

Άρθρο 22

Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.

Άρθρο 23

Γενική Διάταξη

Α) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, βεβαιώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο από τον παρόντα κανονισμό διοικητικό πρόστιμο για κάθε μία από αυτές. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή.

Β) Για την βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσεται με πληρότητα και σαφήνεια αναφορά σε αριθμημένο ειδικό έντυπο, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων και η οποία κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τις περαιτέρω ενέργειες,

Γ) Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από τη βεβαίωση της παραβάσεως Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

Δ) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται, χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωση του,

Ε) Σε περίπτωση   συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό   διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήμισυ των προστίμων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.

ΣΤ) Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α' του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

Ζ) Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο Γ' του άρθρου αυτού   αρχίζει την επόμενη της ημέρας που έγινε η βεβαίωση της παράβασης και λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα. Στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι, κατά νόμο, εορτάσιμη ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρα 240 έως 242 του Αστικού Κώδικα και παρ. 12 του Ν.1157/1981, ΦΕΚ126 Α')

Η)Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Θ) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο, τους Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισμού Καθαριότητας, ως άμεσα υπόχρεοι για την καθαριότητα και ευταξία της πόλης και σε όσους ακόμη αναθέτει το έργο αυτό με απόφασή του ο κύριος Δήμαρχος.

Το θεσμικό πλαίσιο του παρόντος κανονισμού:

1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)

2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ

3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων)

4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)

5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον)

6. Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα)

7. Το άρθρο 30 του ΠΔ 323/89

8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο)

9. Το άρθρο37τουΠ.Δ.410/95

10.Αστυνομική Διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»

11.ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων και γενικών προγραμμάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

12.ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»

13.Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)».

14.Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»

15.Π.Δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης , δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»

16. Η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης»

17.α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»

β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων»

γ) Π.Δ.115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές»

δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής»

ε) Π .Δ. 117/2004 « Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός»

ζ) Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

στ) Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Κανονισμός εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισμών

Άρθρο 1

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.

Άρθρο 2

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει

α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας

β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της

γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου - οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο.

Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95) και τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.

Άρθρο 4

Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

Άρθρο 5

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.

β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες, ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα νόμιμα. Αν τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση,

γ) Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού 30,00 € ανά μ. μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδ. εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα, στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 6

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κλπ. για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης. Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ύστερα από άδεια του Δήμου θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρίες που τα ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα καθαριότητας.

Άρθρο 7

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.

Άρθρο 8

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κλπ). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9του Ν.1828/89) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).

Υποχρεώσεις πολιτών, καταστημάτων, νοσοκομείων κ.λ.π.

Κανονιστική Διάταξη:

1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους.

2. Να μην τοποθετούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος να τοποθετείται στην ιδιοκτησία μία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου.

3. Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεώνονται να προμηθευτούν συμπιεστές χαρτιών και απορριμμάτων.

4. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας.

5. Καταστήματα - Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια - ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.

6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π και προπαντός να μην τα βάζουν στους κάδους απορριμμάτων.

7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια αλλά ούτε να τα ρίχνουν στους κάδους απορριμμάτων.

8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια.

9. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.

10.Να μην ρυπαίνουν (χώματα λάδια κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα - αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λ.π.

α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους

β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέματα κ.λ.π.) και

γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.

11.Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα- λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια.

12.Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους και να μη ρυπαίνουν τις ακτές.

13.Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, να μη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων.

14.Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.).

15.Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να μην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας.

16.Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.

17.Να μη ρυπαίνουν με φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. την πόλη.

18.Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π..

19.Να μην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

20.Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, παρκινγκ.).

21.Να περιφράζουν, να καθαρίζουν και να αποψιλώνουν από χόρτα τα οικόπεδα.

22.Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου.

23.Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.

24.Να μη παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.

25.Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου - οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια του Δήμου).

26.Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά.

27.Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π.. και να μην δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας από την υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών που έχουν τοποθετηθεί με άδεια του Δήμου

28.Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π.

29.Να μην ρυπαίνουν με υγρά οικιακά λύματα (κουζίνας- πλυντηρίων κ.λ.π.) τους κοινοτικούς δρόμους ή κοινόχρηστα ρέματα.

30.Να μην πλένονται στα ρέματα στους χείμαρρους, στις λίμνες και στις θάλασσες βυτία ψεκασμού.

31.Υλικά συσκευασίας λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων κ.λ.π. απορριμμάτων να εναποθέτονται σε ειδικό κάδο ο οποίος θα αναγράφει τη χρήση αυτών.

32.Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη.

Καθορίζει το ύψος προστίμων τα οποία θα πληρώνονται στα Ταμεία του Δήμου ως κάτωθι:

1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο

Πρόστιμο: 70,00 €

2. Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες)

 Πρόστιμο: 50,00 €

3. Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικείμενων στα μεγάλα
καταστήματα

Πρόστιμο : 600,00 € έως 1.000,00 €

4. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο 

Πρόστιμο : 200,00 € έως 300,00 € 

5. Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από Γραφεία - καταστήματα - οικίες

 Πρόστιμο: 100,00 € έως 200,00 € 

6. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο. 

Πρόστιμο: 100,00 € 

 7. Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος. 

Πρόστιμο: 150,00€. 

8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιομηχανικών απορριμμάτων. 

Πρόστιμο : 100,00 € έως 200,00 €. 

9. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα - μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς. 

Πρόστιμο : 1.000,00 € έως 2.000,00 €. 

10. Εγκατάλειψη μπαζών - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές κ.λ.π. και ρύπανση κάδων, πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων.

Πρόστιμο : 100,00 € έως 200,00 € 

11. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων - λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Πρόστιμο : 2.000,00 € έως 6.000,00 € 

12. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου 

Πρόστιμο: 30,00 €.

Ενώ η ρύπανση των ακτών από τους λουόμενους
Πρόστιμο : 200,00 €

13. α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Βόλβης

Πρόστιμο: 300,00 € έως 1.000,00 €

 β) Ανεξέλεγκτη ρίψη νερών στους δρόμους, Πρόστιμο 200,00 € έως 600,00 €. 

γ) Ρύπανση από λάδια και πλύσιμο αυτοκινήτων Πρόστιμο: 100,00 € έως 500,00 € 

δ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα Πρόστιμο: 100,00€ 

14. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο: 150,00 € έως 500,00 €

15. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση
ωραρίου.

Πρόστιμο: 150,00 € έως 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να
ζητηθεί η ανάκληση αδείας.

16. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων,οικοδομικών υλικών 

Πρόστιμο: 80,00 € έως 200,00 € 

17. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. 

Πρόστιμο: 300,00 € έως 3.000,00 € στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή. 

18. Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό 

Πρόστιμο: 1.500,00 € - 6.000,00 €

 19. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

 Πρόστιμο: 100,00 €

20. Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π). 

Πρόστιμο: 100,00 € έως 300.00 €

21. Ακαθάριστα οικόπεδα.

Πρόστιμο: 200,00 € έως 800,00

22. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου.

Πρόστιμο: 100,00 € έως 200,00 €

23. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο: 100,00 έως 300,00 €. 

24. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. 

Πρόστιμο: 80,00€

25. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του Δήμου στην περίπτωση που νόμιμα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδρομίων.

 Πρόστιμο: 300,00 € έως 1.000,00 €

26. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφελείας. 

Πρόστιμο: 800,00€ έως 3.000,00 € 

27. α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

Πρόστιμο: 200,00€ έως 500,00 €. 

β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών

Πρόστιμο: 200,00 € έως 400,00 € 

28. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και Πρόστιμο : 300,00 € έως 1.500,00 €. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.

29. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται από την υπηρεσία Καθαριότητος και τις οικονομικές υπηρεσίες τους Δήμου που εξουσιοδοτούνται επ΄αυτού.

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόλβης.pdf)Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόλβης.pdf183 kB