•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Τροφίμων για την Σίτιση των Παιδικών Σταθμών Του Ο.Κ.Π.Α.Π. και Γάλατος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για Δυο (2) Έτη»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 13/09/2022

Αριθμ. Πρωτ. 16894

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»,

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ Α4 [ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ] ΚΑΙ Α7 [ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ] ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ]

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 155321,1

Ο Δήμαρχος Bόλβης

Έχοντας υπόψη:

 • την υπ’ αρ. 67/2021 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»
  (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος Ο.Κ.Π.Α.Π.: 21REQ009857129)
 • την υπ’ αρ. 64/2021 (ΑΔΑ: 9Ψ0ΖΟΚΕ6-ΞΞΛ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.) περί έγκρισης ενδεικτικού προϋπολογισμού προμήθειας τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. και διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού από το Δήμο Βόλβης για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 • την βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του Ν. 4270/2014 (Α` 143) και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 76/2021 [απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης] από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης, στους Κ.Α.02.60.6481.02, 02.60.6061.01, 02.15.6061.02 και 02.15.6061.01
 • την με αρ. πρωτ. 1219/28-12-21 (ΑΔΑ: ΨΝΝΤΟΚΕ6-0ΨΘ) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης [απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023] για την υπόψη προμήθεια σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
  (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Ο.Κ.Π.Α.Π.: 21REQ009860446)
 • την υπ’ αριθ. 530/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΙΣΩ9Ω-7ΥΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτού.
 • την υπ’ αρ. 01/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩ9Ω-3ΧΦ) του Δημάρχου Βόλβης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία αναρτήθηκε στις 25/02/22 στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αύξοντα αριθμό συστήματος: 55321,1 και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr)
  (ΑΔΑΜ Διακήρυξης Ο.Κ.Π.Α.Π.: 22PROC010120948)
 • την με αρ. πρωτ 3051/25-02-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ Περίληψης Ο.Κ.Π.Α.Π.: 22PROC010120470)
 • την υπ’ αριθμ. 83/2022 εσωτερική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε:
  «Ε)  Για το Τμήμα Α / Υποτμήματα Α1, Α4, Α5  και Α7 της σύμβασης, κηρύττει άγονο τον υπ' αρ. 1/2022  Διαγωνισμό, διότι για τα Υποτμήματα αυτά του Τμήματος Α, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
  ΣΤ) Για το Τμήμα Α / Υποτμήματα Α1, Α4, Α5 και Α7 της σύμβασης, του υπ' αρ. 1/2022  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π., για δύο (2) έτη», ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία ως προς τα μέρη αυτά  (δηλ. ΜΟΝΟ για τα Υποτμήματα Α1, Α4, Α5  και Α7 του Τμήματος Α).»
 • την υπ’ αριθμ. 94/2022 [ΑΔΑ: 627ΨΩ9Ω-ΞΜΨ] Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:
  «Γ) Αποφασίζει για την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων για τα Υποτμήματα Α4 [Είδη Αρτοποιείου] και Α7 [Είδη Ιχθυοπωλείου] του Τμήματος Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης] του υπ’ αριθμ. 1/2022 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για δυο (2) έτη».»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ εφαρμογή της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων για τα Υποτμήματα Α4 [Είδη Αρτοποιείου] και Α7 [Είδη Ιχθυοπωλείου] του Τμήματος Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης] του υπ’ αριθμ. 1/2022 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για δυο (2) έτη», χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 1/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010120948 – ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩ9Ω-3ΧΦ) Διακήρυξης και της υπ’ αρ. 67/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ Α:   Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 • ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

προϋπολογισμού 6.712,20 € με ΦΠΑ 13 % (5.940,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)

 • ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α7: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

προϋπολογισμού 3.460,96 € με ΦΠΑ 13 % (3.062,80 € χωρίς Φ.Π.Α.)

συνολικού προϋπολογισμού 10.173,16 € με ΦΠΑ 13 %, (9.002,80 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο Υποτμήματα  της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών του κάθε Υποτμήματος που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την επίσημη ιστοσελίδα www.pkm.gr (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεύχος Α΄). Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας το ποσοστό (%) της έκπτωσης θα εφαρμόζεται στην τιμή του είδους όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 67/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα Υποτμήματα  Α4 και Α7 της παρούσας σύμβασης θα είναι ενιαίο ανά Υποτμήμα.

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, το Νομικό Πρόσωπο Ο.Κ.Π.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό της κατακύρωσης.

Το Νομικό Πρόσωπο Ο.Κ.Π.Α.Π.  δύναται να μην εξαντλήσει όλα τα είδη ή τις ποσότητες της εν λόγω μελέτης για τα Υποτμήματα Α4 και Α7.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την υπ’ αρ. 1/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010120948 – ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩ9Ω-3ΧΦ) Διακήρυξη και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της της ανωτέρω Διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 67/2021 μελέτης του Δήμου Βόλβης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 171610

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) και στον Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

13/09/2022

 

13/09/2022         13:00:00 μ.μ.

19/09/2022               13:00:00 μ.μ.

23/09/2022

10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται με σαφήνεια στην υπ. αρ. 1/2022 Διακήρυξη του Δημάρχου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 22PROC010120948 – ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩ9Ω-3ΧΦ) και στην υπ’ αρ. 67/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως αναπόσπαστο κομμάτι της  παρούσας πρόσκλησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η σύμβαση λύεται αυτόματα χρονικά με τη λήξη της διάρκειας της ή με την εξάντληση των ποσοτήτων των ειδών, αν αυτό γίνει χρονικά πρώτο.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόλβης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr όπου η διαπραγμάτευση έλαβε αύξοντα συστημικό αριθμό: 171610 και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Βόλβης (τηλ. 23973 30221-220. κα Κατραντζή Αργυρώ, κα Καραγιάννη Μαρία).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 295/2022)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT