•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 17/05/2024

Αριθμ. Πρωτ. 8089

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ Α2 (ΓΑΛΑ), Α3 (ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ), Α5 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ), Α6 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) KAI Α7 (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 350800

Ο Δήμαρχος Bόλβης

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αρ. 182/2023 μελέτη για την «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Δήμου Βόλβης και Γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  του Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 705,79   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 23REQ014050412)
 2. την βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Δήμου Βόλβης της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 437/2023 (απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης) από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026 στους Κ.Α.:

Κ.Α. 02.60.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για σίτιση παιδικών σταθμών»

Κ.Α. 02.15/20/30/35/60.6061.0001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος»

 1. την με αρ. πρωτ. 23866/27-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Ψ8Ω9Ω-Ν2Δ) Απόφαση Δημάρχου Δήμου Βόλβης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026 για την υπόψη προμήθεια σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 23REQ014062253)
 2. την υπ’ αριθ. 61/2024 (ΑΔΑ: 6ΡΒΙΩ9Ω-ΩΩ4) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτού.
 3. της υπ’ αριθμ. 14/2024 (ΑΔΑ: 9ΥΘΨΩ9Ω-ΙΥΕ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για τον Δήμο Βόλβης, για το έτος 2024.
 4. την υπ’ αρ. 2/2024 (αρ. πρωτ. 4058/08-03-24) Διακήρυξη (ΑΔΑ: 9ΟΝ8Ω9Ω-5ΛΧ) του Δημάρχου Βόλβης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, η οποία αναρτήθηκε στις 08/03/24 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr) (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 24PROC014387961)
 5. την με αρ. πρωτ. 4057/08-03-24 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6Δ8ΟΩ9Ω-ΝΩΕ) για την διενέργεια του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στις 08/03/24 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr) και δημοσιεύτηκε στις 15/03/24 στην εφημερίδα «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» και στις 12/03/24 στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» (ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 24PROC014386345)
 6. την υπ’ αριθμ. 127/2024 εσωτερική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και κηρύχθηκαν άγονα τα τα Υποτμήματα Α2 (Γάλα), Α3 (Λοιπά Γαλακτοκομικά Είδη), Α5 (Είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Α6 (Είδη Παντοπωλείου) και Α7 (Είδη Ιχθυοπωλείου) του Τμήματος Α της υπόψη προμήθειας για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά
 7. την υπ’ αριθμ. 144/2024 [ΑΔΑ: 98ΛΩΩ9Ω-9ΣΚ] Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής , σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για τα Υποτμήματα Α2 (Γάλα), Α3 (Λοιπά Γαλακτοκομικά Είδη), Α5 (Είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Α6 (Είδη Παντοπωλείου) και Α7 (Είδη Ιχθυοπωλείου) του Τμήματος Α του υπ’ αριθμ. 2/2024 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για την σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βόλβης και Γάλατος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ εφαρμογή της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων για τα Υποτμήματα Α2 (Γάλα), Α3 (Λοιπά Γαλακτοκομικά Είδη), Α5 (Είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Α6 (Είδη Παντοπωλείου) και Α7 (Είδη Ιχθυοπωλείου) του Τμήματος Α του υπ’ αριθμ. 2/2024 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για την σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βόλβης και Γάλατος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη», χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 2/2024 (αρ. πρωτ. 4058/08-03-24) Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΟΝ8Ω9Ω-5ΛΧ, ΑΔΑΜ: 24PROC014387961) και της υπ’ αρ. 182/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ Α:  ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Εκτιμώμενη αξία: 63.295,05 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 56.013,32 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α2:  Γάλα

Εκτιμώμενη αξία: 2.440,80 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 2.160,00 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α3:  Λοιπά Γαλακτομικά Είδη

Εκτιμώμενη αξία: 14.109,18 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 12.486,00 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α5:  Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

Εκτιμώμενη αξία: 10.917,88 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 9.661,84 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α6:  Είδη Παντοπωλείου

Εκτιμώμενη αξία: 31.761,45 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 28.107,48 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α7:  Είδη Ιχθυοπωλείου

Εκτιμώμενη αξία: 4.065,74 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 3.598,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων/Υποτμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος/Υποτμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κάθε Τμήμα/Υποτμήμα της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε Τμήματος/Υποτμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την επίσημη ιστοσελίδα www.pkm.gr (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 - ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεύχος Α΄). Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας το ποσοστό (%) της έκπτωσης θα εφαρμόζεται στην τιμή του υπόψη είδους όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 182/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα Υποτμήματα Α2, Α3, Α5, Α6 και Α7 της παρούσας σύμβασης θα είναι ενιαίο ανά Υποτμήμα.

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό της κατακύρωσης.

Ο Δήμος Βόλβης δύναται να μην εξαντλήσει όλα τα είδη ή τις ποσότητες της εν λόγω μελέτης για τα Υποτμήματα Α2, Α3, Α5, Α6 και Α7.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την υπ’ αρ. 2/2024 (αρ. πρωτ. 4058/08-03-24) Διακήρυξη (ΑΔΑ: 9ΟΝ8Ω9Ω-5ΛΧ, ΑΔΑΜ: 24PROC014387961) και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 182/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 350800.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) και στον Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

17/05/2024

 

17/05/2024         13:00:00 μ.μ.

23/05/2024               13:00:00 μ.μ.

27/05/2024

10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται με σαφήνεια στην υπ’ αρ. 2/2024 (αρ. πρωτ. 4058/08-03-24) Διακήρυξη (ΑΔΑ: 9ΟΝ8Ω9Ω-5ΛΧ, ΑΔΑΜ: 24PROC014387961) και την υπ’ αρ. 182/2023 μελέτη της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ως αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού για το κάθε Υποτμήμα αυτής.

Η σύμβαση λύεται αυτόματα χρονικά με τη λήξη της διάρκειας της ή με την εξάντληση των ποσοτήτων των ειδών, αν αυτό γίνει χρονικά πρώτο.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόλβης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr όπου η διαπραγμάτευση έλαβε αύξοντα συστημικό αριθμό: 350800 και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλβης (τηλ. 23973 30221-220, κα Κατραντζή Αργυρώ, κα Καραγιάννη Μαρία).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ