Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 16-9-2014

Αριθμ. Πρωτ. : 23.831

Απόφαση αριθμ. 182/2014

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλβης ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2014

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2012)

3) Την αριθμ. 180/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης κ. Καρακίτσο Απόστολο και του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί εκτός από τον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας