•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25-2-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 3434

Απόφαση αριθμ. 49/2015

Θέμα:«Σύσταση ομάδας εργασίας για την οργάνωση και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων του εργατοτεχνικού προσωπικού».

Απόφαση αριθμ. 49/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Την ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για την οργάνωση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Πράπα Απόστολο (Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Νεστορούδη Κων/νο   (Προϊστάμενο Δ/νσης) ως μέλος.

3) Τον κ. Αβραμίδη Κων/νο (Ιδιώτη) ως μέλος.

4) Τον κ. Αγιάνογλου Παράσχο (Υπεύθυνο Γραφείου Πολιτ. Προστασίας) ως μέλος.

5) Τον κ. Γαλανούση Σταυρό ( ΔΕ – Ηλεκτρολόγων) ως μέλος.

6) Τον κ. Ζαβαλέρη Παναγιώτη   (Επόπτη καθ/τας) ως μέλος.

7) Τον κ. Τζελέπη Χρήστο (Υπεύθυνο Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

8) Τον κ. Τσίτσο Γεώργιο ( ΔΕ – Τεχνιτών) ως μέλος.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η άμεση καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται κατά την υπηρεσιακή απασχόληση του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών τόσο κατά την διάρκεια του έτους, όσο ιδιαίτερα και κατά την θερινή περίοδο.

2) Η συνεχής εποπτεία και επεξεργασία θεμάτων οργάνωσης του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για την αποτελεσματικότερη απόδοση των υπηρεσιών.

3) Η τακτική – εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής (κάθε Παρασκευή) με ευθύνη του Προέδρου της, για τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών, τον καλύτερο προγραμματισμό – συντονισμό και την επίλυση προβλημάτων των δράσεων που άπτονται του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου  

4) Η συνεργασία με τους Αντιδημάρχους : α) κ. Γεώργιο Μπουρλή (Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) β) κ. Γεώργιο Αθανασιάδη (Δημοτικών Ενοτήτων & συντήρησης υποδομών) γ) κ. Άννα Βασιλειάδου (Περιβάλλοντος) και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τον ορθολογικότερο συντονισμό των δράσεων και την μεγίστη απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού.

5) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του προσωπικού και των επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου.

Με την παρούσα απόφαση παύει η ισχύ κάθε προγενέστερης με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους.

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας