•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25-2-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 3435

Απόφαση αριθμ. 50/2015

Θέμα:«Σύσταση ομάδας εργασίας για την καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου, και για την ενδελεχή εξέταση της καταλληλότητας, της επισκευής, της συντήρησης ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού»

Απόφαση αριθμ. 50/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Τις αριθμ. 425/2011 & 605/2011 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και για την ενδελεχή εξέταση της καταλληλότητας, της επισκευή, της συντήρησης ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Σιάγκα Βασίλειο (Δημοτικό Σύμβουλο) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Αντωνιάδη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο ) ως μέλος.

3) Τον κ. Τζελέπη Χρήστο (Υπεύθυνο Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

4) Τον κ. Παντελίδη Κων/νο (Αναπλ. Υπεύθ. Γραφείου Κίνησης) ως μέλος.

5) Τον κ. Σαββόπουλο Χρήστο (Ιδιώτη – Πραγματογνώμονα) ως μέλος.

6) Τον κ. Παναγιωτίδη Απόστολο (Τοπικό Σύμβουλο Κοιν. Βόλβης) ως μέλος.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η άμεση καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου εντός προθεσμίας 15 ημερών.

2) Ο ενδελεχής έλεγχος ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα εκ των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων χρήζουν επισκευής και συντήρησης ώστε να τεθούν άμεσα και νομότυπα σε κυκλοφορία & λειτουργία και πόσα εξ’ αυτών πρέπει να αποσυρθούν λόγω παλαιότητας ή λόγω ασύμφορης επισκευής.

3) Η συνεχής εποπτεία και επεξεργασία θεμάτων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

4) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

5) Η συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Μουρλή Γεώργιο, με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κ. Καλούδη Ευστράτιο και τον εντεταλμένο Σύμβουλο προμηθειών κ. Βασιλάκη Δημήτριο .  

Με την παρούσα απόφαση παύει η ισχύ κάθε προγενέστερης με το ίδιο αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους.

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας