•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 189Α/2014 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 8-6-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 11851

Απόφαση αριθμ. 176Α/2015

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερης απόφασης Δημάρχου και ανάκληση αρμοδιοτήτων & εξουσιοδοτήσεων ορισθέντος εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου».

Απόφαση αριθμ. 176Α/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011.

6) Την αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικού Σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

7) Την ανάγκη επανακαθορισμού των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους δημοτικούς Συμβούλους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 189Α/2014 προγενέστερη απόφαση με την οποία ορίστηκαν τρείς (3) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ανακαλούμε όλες τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που ανατέθηκαν στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλάκη Δημήτριο α) για θέματα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και β) για διαγωνισμούς, αναθέσεις έργων, εργασιών και προμηθειών.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους Καλούδη Ευστράτιο και Χατζή Χρήστο, ισχύει η αριθμ. 189Α /2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας