•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 180/2014 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΙ (6) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20-7-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 15891

Απόφαση αριθμ. 233/2015

Θέμα:«Τροποποίηση της αριθμ. 180/2014 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και συμπλήρωση των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων σε δύο (2) εξ’ αυτών».

Απόφαση αριθμ. 233/2015

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

3) Την υπ’ αριθμ.15.150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5) Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με το ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)

7) Το Π.Δ/γμα 497/91 (ΦΕΚ Α΄/180/1991) όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 2218/94 και με τον Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

8) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011)

9) Τις αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο για τους έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

10) Τις παρούσες  ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους:

Α) Προσθήκη μετά την παράγραφο Α3 υποπαράγραφο 29, νέων υποπαραγράφων ως εξής :

Στον κ. Δεμερτζή Γεώργιο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων δίχως αντιμισθία,πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις   παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

30) Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

31) Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

32) Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που πραγματοποιείται στον Δήμο μέσω ΟΑΕΔ υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.

33) Την υπογραφή των πράξεων – αποφάσεων κάθε εγγραφής, διαγραφής, μεταφοράς από τη μία σε άλλη οικογενειακή μερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη μεταβολή που ενεργείται στο Δημοτολόγιο και στα μητρώα αρρένων του Δήμου.

Β) Προσθήκη μετά την παράγραφο Α5 υποπαράγραφο 22, νέων υποπαραγράφων ως εξής :

Στον κ. Καρακίτσο Απόστολο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης με αντιμισθία,πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις   παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

23) Την υπογραφή όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιούνται για την εκμίσθωση δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

24) Την ευθύνη της παραλαβής των εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων μετά την λήξη των συμβάσεων και την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την παράδοσή τους.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 180/12-09-2014 και 221/31-10-2014 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας