Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 3101

Απόφαση αριθμ. 36/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

2) Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του αρ. 209 του Ν. 3463/2006

4) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 270/81

5) Την αρ. 195/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΑΖΝΩ9Ω-ΖΩΛ)

6) Την αρ. 6/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΦΝΒΩ9Ω-Ξ6Τ)

7) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 16ης.2.2016

8) Την αρ. 49/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΜΘ3Ω9Ω-Ρ66)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επανάληψη της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 16/2/2016 για την εκμίσθωσητου δημοτικού αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυρούδας της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης, εμβαδού Ε1: 68,37 τ.μ., με υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων Ε2: 219,74 τ.μ., που βρίσκεται εντός του δημοτικού οικοπέδου με αριθμό 176 του Ο.Τ. 25 (συνολικού εμβαδού 1.397,49 τ.μ.). , καθώς δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης και η δημοπρασία κρίθηκε άγονη.

Ορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 25η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στον Σταυρό.

 Σταυρός 8/1/2016

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ