Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 4881

Απόφαση αριθμ. 63/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

2) Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του αρ. 209 του Ν. 3463/2006

4) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81

5) Την αρ. 184/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΗΗΠΩ9Ω-ΒΘ9)

6) Την αρ. 58/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΚΗ0Ω9Ω-ΡΧΚ)

7) Την αρ. 3420/24.2.2016 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω2ΩΨΩ9Ω-ΦΑ6)    

8) Τα πρακτικά της δημοπρασίας της 7ης.3.2016

9) Την αρ. 79/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7Ρ7ΧΩ9Ω-ΑΨΧ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την επανάληψη της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 7/3/2016 για την εκμίσθωσητου δημοτικού αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο δημοτικό πάρκο αναψυχής Πλατανεώνα της Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, το οποίο περιλαμβάνει κτίσμα εμβαδού 30 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρο αυτού έκτασης Ε=120 τ.μ. (σύνολο 150 τ.μ.), εντός του Ο.Τ. 534Α της 71 πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Ασπροβάλτας , καθώς δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης και η δημοπρασία κρίθηκε άγονη.
  2. Ορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στον Σταυρό.

 Σταυρός 18/3/2016

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ