Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 4919

Απόφαση αριθμ. 64/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

2) Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του αρ. 209 του Ν. 3463/2006

4) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/815)

5) Την αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 7Υ33Ω9Ω-ΨΔΙ)

6) Την αριθμ. 123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7ΞΤ7Ω9Ω-ΩΚΦ)

7) Την αρίθμ. 8.781/8.5.2015 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΩΣΡΟΩ9Ω-ΒΜ2)

8) Το πρακτικό της δημοπρασίας της 19ης. 5.2015

9) Την αρίθμ. 143/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος (ΑΔΑ: 6ΜΧΕΩ9Ω-2Β0)

10) Το αρ. 44928/7.7.2015 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης περί επικύρωσης των ανωτέρω

11) Το αρ. πρωτ. 21133/25.9.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας

12) Την από 19.10.2015 δήλωση υπαναχώρησης της πλειοδότριας από την προς υπογραφή σύμβαση

13) Την αρ. 184/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΗΗΠΩ9Ω-ΒΘ9)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου, πρώην ‘Αιώρα’, που βρίσκεται στην περιοχή ‘Χαραυγή’ στην Ασπροβάλτα, σε έκταση 241,70 τ.μ., στην οποία βρίσκεται και το συγκεκριμένο αναψυκτήριο εμβαδού 47,90 τ.μ. και αποτυπώνεται στο ΟΤ 793Β της 71 ΠΕ Ασπροβάλτας την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στον Σταυρό, αφού διεξήχθη δημοπρασία στις 19/5/2015, η πλειοδότρια δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση και το ΔΣ Βόλβης έλαβε τη σχετική αρ. 184/2015 απόφαση.

Σταυρός 18/3/2016

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ