Εκτύπωση

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 11335

Απόφαση αριθμ. 149/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

4) Τις διατάξεις των άρθρ. 574-618 του A.K.

5) Την αρ. 2/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΡΕΡΩ9Ω-ΩΝΦ)

6) Την αρ. 6/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΦΝΒΩ9Ω-Ξ6Τ)              

7) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 27ης.4.2016

8) Την αρ. 119/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΨΞΧΩ9Ω-Σ9Χ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια της δημοπρασίας που μέλλετο να διεξαχθεί την 27η.4.2016 για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ., για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία αποτελεί τμήμα του Ο.Τ. Γ 841 (βρίσκεται έναντι του Ο.Τ. 807 και πλησίον του γηπέδου αντισφαίρισης) της Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, καθώς είχε αναβληθεί αυτή, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στο Σταυρό.

Σταυρός 15/6/2016

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ