Εκτύπωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (Α.Τ.Μ)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 11373

Απόφαση αριθμ. 152/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

5) Την αρ. 89/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Ψ01Ω9Ω-Ρ3Ξ)

6) Την αρ. 201/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 7ΡΣΕΩ9Ω-Η2Ρ)             

7) Την αρ. 10803/9.6.2016 διακήρυξη δημοπρασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10 π.μ. έως 10:30 π.μ.,στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στο Σταυρό, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κλειστού χώρου (οικίσκου), εμβαδού 5,72 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ242 της Δ.Κ. Σταυρού της Δ.Ε. Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης, δίπλα στη στάση ΚΤΕΛ-απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, επί της οδού Γ. Παπανδρέου, σε τραπεζικό ίδρυμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ), λόγω διόρθωσης λαθών της αρ. 10803/9.6.2016 διακήρυξης.

Σταυρός 15/6/2016

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ