Εκτύπωση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 82/2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 11-10-2017

Αριθμ. Πρωτ. : 21.028

Απόφαση αριθμ. 375/2017

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 82/2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ»

 Απόφαση αριθμ. 375 /2017

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006
5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με τις τροποποιήσεις επ' αυτού όπως δημοσιεύτηκε τελευταία στο ΦΕΚ 3348/τ.Β΄/22-09-2017.
6) Την αριθμ. 82/2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
7) Την ανάγκη επανακαθορισμού των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους δημοτικούς Συμβούλους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τροποποιούμε την αριθμ. 82/2017 προγενέστερη απόφαση με την οποία ορίστηκαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αναθέτουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καλούδη Ευστράτιο δημιουργώντας νέα παρ. Α.4.8. την παρακάτω επιπλέον αρμοδιότητα με το εξής περιεχόμενο:
8. «Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου στα πλαίσια των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας».
Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις χορηγηθείσες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στους έτερους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους ισχύει η αριθμ. 82/2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ