Εκτύπωση

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 25344/1.12.2017

Απόφαση αριθμ. 452/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

4) Τις διατάξεις των άρθρ. 574-618 του A.K.

5) Την αριθμ. 129/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης

6) Την αριθμ. 355/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

7) Την αρ. 13831/14.7.2017 διακήρυξη δημοπρασίας

8) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 28ης.7.2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Τη διενέργεια της δημοπρασίας που μέλλετο να διεξαχθεί την 28η.7.2017 για την εκμίσθωση τμήματος του αρ. 1159α αγροτεμαχίου, εκτάσεως 4.804,10 τ.μ. και τμήματος του αρ. 1273 αγροτεμαχίου, εκτάσεως 2.975,06 της Τ.Κ. Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας Δήμου Βόλβης, καθώς είχε αναβληθεί αυτή, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

2.Ορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στην πρώην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου (άνωθεν ΚΑΠΗ), στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στο Σταυρό.

Σταυρός 1/12/2017

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ