Εκτύπωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26-2-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 3092

Απόφαση αριθμ. 45/2018

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ».

Απόφαση αριθμ. 45/2018

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3) Tην αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26/2/2018 σε ημιορεινές περιοχές του Δήμου Βόλβης και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Αρέθουσας επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης.

1) Γυμνάσιο Αρέθουσας.    

2) Δημοτικό Σχολείο Αρέθουσας.

3) Νηπιαγωγείο Αρέθουσας.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ