Εκτύπωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΕΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26-2-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 3125

Απόφαση αριθμ. 46/2018

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΕΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ».

Απόφαση αριθμ.  46/2018

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3) Tην αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι σήμερα Δευτέρα 26/2/2018 σε περιοχές του Δήμου Βόλβης επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις και παγετό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων – έντονων καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στα απογευματινά τμήματα της ΔΥΕΠ που λειτουργούν στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Απολλωνίας.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στον Διευθυντή του ανωτέρω Σχολείου, στον υπεύθυνο της ΔΥΕΠ, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Παιδείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ