•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 02-01-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 83

Απόφαση  αριθμ.  4/2024

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις  της παρ. 3 του  άρθρου 44  του Ν. 3979/2011.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ  114/τ.Α΄)

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 999/τ.Β΄/24-3-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Την ανάγκη  ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων  για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία  των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

A) Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για το χρονικό διάστημα από 02-01-2024 έως 31-12-2024 και αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, με τις εξής αρμοδιότητες:

1) Τον κ. Γκολιδάκη Χρήστο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Υποδομών και Ενεργειακής εξοικονόμησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην βελτίωση των υποδομών.
 4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 5. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 7. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων .

2) Τον κ. Σαββόπουλο Χρήστο ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής οικονομίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων
 4. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων
 5. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
 6. Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.
 7. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
 8. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων.
 9. Για την  εποπτεία της καθημερινότητα όλων των δημοτικών ενοτήτων  :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών, των πάρκων, των χώρων πρασίνου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 1. Την εποπτεία απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 2. Την εποπτεία του γραφείου κίνησης και την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ή άλλων σχετικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στον Δήμο, υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.
 4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 5. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 6. Την εποπτεία ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 7. Την εποπτεία για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 9. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 10. Την παραλαβή δικογράφων.

 

3) Τον κ. Αμανετίδη Ραφαήλ ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την ευθύνη θεμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 4. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
 5. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού.
 6. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη  συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.
 7. Την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
 8. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 9. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.

4) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Θεμάτων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.
 4. Την εποπτεία θεμάτων αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 5. Το σχεδιασμό  για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών.
 6. Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 7. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,  αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 8. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών λειτουργίας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 9. Την υπογραφή των χορηγούμενων από τον Δήμο αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 10. Την εποπτεία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας.
 11. Την εποπτεία θεμάτων κτηματολογίου.
 12. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.
 13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου.
 14. Η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 15. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 17. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 18. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
 19. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 20. Να υπογράφει:

Α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

Β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

Γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. 

 

5) Την κ. Ιωσηφίδου Δήμητρα Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ισότητας των Φύλων και Ισότιμης Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία  και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 1. Την οριζόντια εφαρμογή πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην εν γένει λειτουργία του Δήμου και τη λειτουργία της σχετικής Επιτροπής.
 2. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ΑμεΑ και με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
 3. Την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σε τοπικό επίπεδο και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του Δήμου.
 4. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 6. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 7. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

6) Την κ. Βασιλειάδου Άννα Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Κοινωνικής Πρόνοιας και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών.
 4. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 5. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 7. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 8. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 

7) Τον κ. Καλούδη Ευστράτιος Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Λαϊκών Αγορών και Διαχείρισης Καθημερινότητας  ΔΕ Απολλωνίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία λειτουργίας των Λαϊκών αγορών.
 4. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθημερινότητα της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ε. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 3. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 

8) Την κ. Σαλέπη Στέλλα ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Νεολαίας, Εθελοντισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για την Νεολαία και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
 4. Να μεριμνά για την οργάνωση, εφαρμογή αλλά και ενημέρωση των νέων για προγράμματα και πολιτικές που τους αφορούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 5. Να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών.
 6. Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.
 7. Να μεριμνά για την προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου.
 8. Την οργάνωση, εποπτεία, και εύρυθμη λειτουργία γραφείου Εθελοντισμού και Σώματος Εθελοντών.
 9. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης.
 10. Την εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων έξυπνης πόλης.
 11. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 12. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 14. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων 
 15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

9) Τον κ. Μόσχου Αθανάσιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης  Καθημερινότητας ΔΕ Εγνατίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Την εποπτεία της λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης
 1. Δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον αγροτικό πληθυσμό για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για νέες δυναμικές καλλιέργειες
 1. Η προώθηση κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 1. Ανάπτυξη και προώθηση  του πρωτογενούς τομέα μέσω της συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για συντήρηση, βελτίωση και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν την γεωργία και σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα
 2. Προώθηση, προβολή και ανάδειξη των τοπικών και αγροτικών προϊόντων
 1. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 2. Την διαχείριση των βοσκοτόπων.
 3. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθημερινότητα της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ε. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 3. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 

10) Τον κ. Δεληβασίλη Πασχάλη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.
 4. Την μέριμνα για την προστασία και διαχείριση των δημοτικών δασών και αλσών.
 5. Την μέριμνα για την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των  εσωτερικών υδάτων από την αλιεία ( λίμνες, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
 6. Την μέριμνα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 και του Ν4830/21.
 7. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,  ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του δήμου.
 8. Εποπτεύει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ).
 9. Την μέριμνα και την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων και καναλιών.
 10. Η μέριμνα για την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 11. Η μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 12. Ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την  πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
 13. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 14. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
 15. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας
 16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 17. Την παραλαβή δικογράφων.

 

 

11) Τον  κ. Παναγιωτίδη Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  Αθλητισμού και Διαχείρισης Καθημερινότητας ΔΕ Μαδύτου, του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
 4. Να εισηγείται και να μεριμνά για πολιτικές και δράσεις στον τομέα του αθλητισμού.
 5. Να μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα όρια του Δήμου.
 6. Να ασκεί εποπτεία επί των αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης.
 7. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την καθημερινότητα της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου :

Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.

Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας  των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και  συντήρησης των κοιμητηρίων και την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.

Δ. Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και την λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ε. Την εποπτεία συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 2. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 5. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
 6. Την παραλαβή δικογράφων.

 

Β) Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, εγγράφων αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς  που είναι  αναγκαία για την εκτέλεση  του έργου εποπτείας  που τους έχει ανατεθεί πλην χρηματικών ενταλμάτων, καθώς επίσης «με εντολή Δημάρχου» απαντήσεις  επί των διαμαρτυριών των πολιτών για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Γ)  Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα συνεπικουρούν τον Δήμαρχο και θα συνεργάζονται με τους καθ’ ύλην αντιδημάρχους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,  θα χρησιμοποιούν γραφεία  από τις υφιστάμενες δομές  υποστήριξης  των πολιτικών οργάνων  του Δήμου  και γραμματειακή υποστήριξη από τους υπαλλήλους του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας