Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Σταυρός 17/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 816

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 17/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 74 παρ. 1.
 

2. Την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, τον Αντιδήμαρχο σε θέματα Οικονομικών, κ. Λιάμα Διαμαντή.

Σταυρός,17/1/2011

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ