Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Σταυρός 17/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 816

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 17/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:
 
 
 
 
 
 
Α. Στους υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης:
 
Σεφερλή Ευφροσύνη, ΠΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.

Χάϊτα Αβραάμ, ΤΕ Λογιστικού –Διοικητικού για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.
 
Νεστορούδη Βασίλειο, ΔΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.
 
 
 
Αντωνιάδη Αναστάσιο, ΔΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας.
 
 
 
Πανταζίδη Νικόλαο, ΔΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Μαδύτου.
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιπιντάκου Ελένη, ΔΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας.
 
 
 
 
 
 
 
Κυριάκου Βασιλική, ΔΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας.
 
 
 
 
 
Γκαγκάρη Αναστάσιο, ΤΕ Διοικητικό, για την Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας.
 
 
Δαδάλα Δημήτριο, ΔΕ Διοικητικός, για την Δημοτική Ενότητα Εγνατίας.
 
 
 
 
B. Η σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου αφορά συγκεκριμένα τα κάτωθι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

1. Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, βάσει των δημοτολογίων.

2. Θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών.

3. Θεώρηση για το ακριβές των φωτοαντιγράφων.

4. Θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών των Υ.Δ. περί τ.μ. κατοικιών κλπ για ηλεκτροδότησή τους.

5. Βεβαιώσεων ΤΑΠ.

6. Πιστοποιητικών υποβολής ιδιοκτησίας, μη οφειλής εισφοράς σε γη και χρήμα.

7. Εγγράφων ΚΕΠ των δημοτικών ενοτήτων ως προϊσταμένου της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας.

Σταυρός, 3/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ