•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 3/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 34/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οφειλών προς το Ι.Κ.Α. »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 4.410/21-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής  Ο.Ε
 2. Αλμαλόγλου Ιωάννης αντιπ/ος  Ο.Ε
 3. Αθανασιάδης Γεώργιος  Δ.Σ
 4. Μπαλατσός Ευάγγελος  Δ.Σ
 5. Ρόκκας Σταύρος  Δ.Σ
 6. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία  Δ.Σ

Απόντες :

1. Στοϊτσας Δημήτριος  Δ.Σ

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 14:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών προς το Ι.Κ.Α. είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως υπάρχει υποχρέωση καταβολής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών με τυχόν προσαυξήσεις προς το Ι.Κ.Α.

Αυτές αποτελούν υποχρεώσεις που μπορεί να προέρχονται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλβης σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων του Ι.Κ.Α.

Είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει το πόσο που θα προκύπτει σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. έως 31-03-2011.

Για την πληρωμή του ανωτέρω ποσού υπάρχει η κάτωθι πίστωση στον κάτωθι λογαριασμό βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :

 • πίστωση 3.994,83 € σε βάρος του κ.α. 02.80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων»

Κατόπιν αυτών κάλεσε τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
 • τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
 • την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 3.994,83 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων» για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α , σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις επιβολής προστίμων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να προκύψουν από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλβης για το χρονικό διάστημα έως 31-03-2011 .

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 34/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ