•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 22/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων από συναφθείσες συμβάσεις υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν συμβάσεις υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, είπε πως κατά το προηγούμενο έτος είχαν συναφθεί συμβάσεις με την εταιρεία O.T.S. Α.Ε. για την υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων από τους πρώην Δήμους που απαρτίζουν σήμερα τον Δήμο Βόλβης.
Με την αρ. 2067/14-01-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. διευκρινίζεται ότι : «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ.1-4, 102 παρ.1-2, 103 παρ. 5, 108, 109 παρ.1 & 6, 112 παρ.1, 198, 200, 201 παρ.1-3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς, από την έναρξη λειτουργίας τους υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σ’ όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων φορέων τους οποίους διαδέχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010.
Ως εκ τούτου οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί, δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης η οποία έχει επιδοθεί στον ανάδοχο μέχρι 31-12-2010, εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα, ανεξαρτήτως αν το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εξακολουθεί να εμπίπτει στις οριζόμενες αρμοδιότητες του διάδοχου φορέα.
Επομένως οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των Δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, περιέρχονται αυ-τοδίκαια στο νέο φορέα που δημιουργείται από 01/01/2011»
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 10/6266 :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 15.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 15.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 3.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 13.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 500,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 15.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 61.500,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 5.125,00 € και τα 3/12 στο ποσό των 15.375,00 €.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει συνολική πίστωση 6.250,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6266 για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν από την εταιρεία O.T.S. A.E. (Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας) και που αφορούν υπόλοιπα υπογραφέντων συμβάσεων έτους 2010 και τα οποία θα τιμολογηθούν έως και 31/03/2011 ως εξής :
 • 2.346,84 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 4215 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Απολλωνίας και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 23/11/2010 έως και 22/02/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «εκλογικοί κατάλογοι, δημοτολόγιο, πρωτόκολλο, λογιστική, ύδρευση, μητρώο αρένων και μισθοδοσία».
 • 1.968,00 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 1.748 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αρέθουσας και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 06/12/2010 έως και 05/03/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «λογιστική, υπηρεσίες πληροφορικής».
 • 1.934,18 € για την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που αφορά την με αρ. πρωτ. 3.224 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαδύτου και της Ο.Τ.S. για το διάστημα από 01/01/2011 έως και 31/03/2011 για την υποστήριξη των λογισμικών προγραμμάτων «δημοτολόγιο, μητρώο αρένων, εκλογικοί κατάλογοι, ύδρευση, πρωτόκολλο, λογιστική».
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 22/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ