•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 19/2011

ΘΕΜA : ««Διάθεση πίστωσης για την χρηματοδοτική μίσθωση μηχ/τος»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση φωτοτυπικού μηχ/τος, είπε ότι κατόπιν της αρ. 568/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Γεωργίου και της αρ. 391/2009 απόφασης δημάρχου Δήμου Αγίου Γεωργίου συνάφθηκε σύμβαση για την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος μάρκας Xerox μοντέλο WorkCentre 238V-STN για χρονικό διάστημα 48μηνών (δηλ. για 4 χρόνια).
Τα μισθώματα καταβάλλονται ανά τρίμηνο (σύνολο 16 τριμηνιαίων μισθωμάτων). Η αξία του καθενός μισθώματος είναι 393,00€. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Επιπλέον καταβάλλεται από τον Δήμο ποσό 6,84€ χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% για κάθε 1.000 σελίδες εφαρμογής (περάσματα).
Με την αρ. 2067/14-01-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. διευκρινίζεται ότι : «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ.1-4, 102 παρ.1-2, 103 παρ. 5, 108, 109 παρ.1 & 6, 112 παρ.1, 198, 200, 201 παρ.1-3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς, από την έναρξη λειτουργίας τους υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σ’ όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων φορέων τους οποίους διαδέχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010.
Ως εκ τούτου οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί, δηλαδή έχει ήδη εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης η οποία έχει επιδοθεί στον ανάδοχο μέχρι 31-12-2010, εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα, ανεξαρτήτως αν το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης εξακολουθεί να εμπίπτει στις οριζόμενες αρμοδιότητες του διάδοχου φορέα.
Επομένως οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των Δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στο νέο φορέα που δημιουργείται από 01/01/2011»
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 10/6245 :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 5.000,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 0,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 0,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 0,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 100,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 0,00 € Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 5.100,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 425,00 €.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση 1.250,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6245 για την πληρωμή τιμολογίων που θα εκδοθούν από την εταιρεία Xerox Hellas και που αφορούν την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος μάρκας Xerox μοντέλο WorkCentre 238V-STN.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 19/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ