•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 13/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού, είπε ότι η διασφάλιση παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους δημότες μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευθύνες του Δήμου.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού πέρα από τις δειγματοληπτικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις είναι αναγκαία και η απολύμανση του νερού για την εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών.
Στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες χρησιμοποιούνταν υποχλωριώδες νάτριο για την απολύμανση, το οποίο θα πρέπει να προμηθευτούμε ώστε να εξασφαλιστεί η υδροδότηση με απόλυτα ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό.
Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για την προμήθεια χλωρίου είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων 25/6633
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 0,00 €
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 11.000,00 €
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 7.000,00 €
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 3.000,00 €
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 1.500,00 €
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 5.000,00 €
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 27.000,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 €.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχουν ήδη συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 3.450,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου.
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/1993 απόφ. Υπ. Εσωτ.) όπως αυτός ισχύει έως σήμερα και του νόμου 3463/2006.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το χρονικό διάστημα έως και 31/03/2011 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Διαθέτει πίστωση 3.450,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 25/6633 για την πληρωμή στον ανάδοχο της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 13/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ