•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 14/2011

ΘΕΜA : «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
Έχουν ασκηθεί κατά του Δήμου μας ενώπιον των Δικαστηρίων οι κατωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις και αγωγές για τις οποίες πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος και αφορούν την Δημοτική ενότητα Αγ. Γεωργίου οι οποίες έχουν ως εξής :
Α) Ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , για να εκπροσωπήσει τον Δήμο στην με αριθμ. 30433/2010 αίτηση των Ευγενίας Πολυχρονιάδου και της Ζωής συζύγου Αντωνίου Πρόκου κάτοικου Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων, με δικάσιμο την 08-02-2011και ώρα 09:00 π.μ.
Β) Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , για να εκπροσωπήσει τον Δήμο με την αριθμ. 29432/2010 αίτηση των Ανδρέα Χαλκίδη του ελευθερίου και της Δέσποινας Χαλκίδη του Ελευθερίου για αναγνώριση δικαιούχων , με δικάσιμο την 08-02-2011και ώρα 09:00 π.μ.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6111 του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», το διαθέσιμο ποσό της οποίας είναι 200,00 ευρώ.
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει για την διάθεση πίστωσης (εδ. δ, παρ. 1, αρ. 72 του Ν. 3852/2010) του ανωτέρω ποσού των 200,00 ευρώ για την πληρωμή των νομικών και συμβολαιογράφων των ανωτέρω Νομών.
Η ανάθεση των ανωτέρω θα γίνει βάση της παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει ανάλογα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου έλαβε υπόψη τις δύο αιτήσεις και τις σχετικές ανωτέρω διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Βόλβης για τις ανωτέρω αναφερόμενες υποθέσεις και προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος μας, κατά την συζήτηση αυτών και με δυνατότητα αναβολής σε νέα δικάσιμο , τον κύριο Αλεξάκη Χρήστο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 2494.
2) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% σε βάρος του κ.α. εξόδων 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την αμοιβή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά (αρ. 281 Ν. 3463/06)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ