•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 8/2011

ΘΕΜA : «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Ρόκκας Σταύρος
 5. Στοϊτσας Δημήτριος
 6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
 7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)κατοίκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 Ε) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 Ε).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή υπάλληλος παραδίδει με αποδείξεις προσωπικώς στον δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων από αυτόν πληρωμών, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη από άποψη νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
3. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών καταβάλλει σε αυτόν που διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή ίσο χρηματικό ποσό για την ανανέωσή της, ούτως ώστε να παραμένει στα χέρια του πάντοτε το χορηγηθέν με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ποσό και πάντα μέσα στα όρια του ΚΑ του οικείου κωδικού. (παρ.4 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59). Το ποσό που ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που πρέπει να έχει στα χέρια του ο υπόλογος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ανώτατο ποσό που πρέπει να πάρει μέσα στο έτος ή μέσα σε ένα μήνα κλπ με αυτή τη διάταξη ορίζεται ότι πρέπει να έχει στο ταμείο του ο υπόλογος το ποσό που ορίζει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
4. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην οικονομική επιτροπή η οποία με απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
5. Στη συνέχεια ο δήμαρχος, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη.
Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 Ν.3463/06)
6. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή ώστε με Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής. (παρ.6 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. (παρ.3 άρθρο 173 Ν.3463/06)
Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση και απόδοση της παγίας προκαταβολής στον υπόλογο, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Υποχρεώσεις υπολόγων
Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από αυτούς χρημάτων να καταβάλλουν την και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους υπολόγους άμα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ' όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου.
Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
Κρατήσεις για ποσά κάτω των 150€
Στο άρθρο 55 παρ.1 περίπτ. Στ του Ν. 2238/94 οι Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος 1%, ή 4% ή 8% κατά περίπτωση.
Εξαιρούνται όμως από την παρακράτηση φόρου όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των «εκατόν πενήντα (150) ευρώ ». (περίπτωση αα)
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 173 του ΔΚΚ «Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών». Συνεπώς δεν απαιτείται και η σύνταξη συμφωνητικού.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν διενεργούνται κρατήσεις στα ποσά που αφορούν τιμολόγια αξίας κάτω των 150€.
Τέλος πρότεινε τον Ασημώνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, ως υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα πάντα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει ανάλογα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον την εισήγηση του προέδρου έλαβε υπόψη το άρθρο 173 του Ν. 3463/06 και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Διαθέτει πίστωση ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 80/8251 με τίτλο «πάγια προκαταβολή» και η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2011του Δήμου Βόλβης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής:
 • Κ.Α. /00.6221 Ταχυδρομικά τέλη.
 • K.A / 00.6331 Λοιποί Φόροι και Τέλη.
 • K.A / 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως
 • K.A / 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 • K.A / 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας .
 • K.A / 10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών .
 • K.A / 10.6611 Προμήθεια βιβλίων .
 • K.A / 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης .
 • K.A / 10.6615 Εκτυπώσεις –Εκδόσεις –Βιβλιοδεσίες.
 • K.A / 10.6661.0001 Προμήθεια υδραυλικού υλικού
 • Κ.Α / 10.6661.0003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
 • K.A / 10.6681 Υλικά Φαρμακείου.
 • Κ.Α / 10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων .
 • Κ.Α / 20/6672.0001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων.
 • Κ.Α / 20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • K.A / 25.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • Κ.Α / 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
 • K.A / 35.6682 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης .
2) Ορίζει αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα ύψους μέχρι 400 ευρώ τον κύριο Ασημώνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ