•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 16/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας επίδοσης δικαστικών εγγράφων για υποθέσεις του Δήμου, καθώς και της διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής σε δικαστικούς επιμελητές για επίδοση εγγράφων του Δήμου, είπε ότι είναι αναγκαίο να επιδοθούν από το Δήμο μας έγγραφα (ειδοποιήσεις-κοινοποιήσεις) προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων των Τοπικών Διαμερισμάτων Ασπροβάλτας και Βρασνών.
Τα έγγραφα αυτά αφορούν ενδεικτικά σε: τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην ιδιοκτησία τους, δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος, αναγνώριση δικαιούχων, διανοίξεις δρόμων, κοινοποιήσεις σε ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για προτεινόμενες τροποποιήσεις ρυμοτομίας όπως ορίζει ο νόμος, κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είναι κάτοικοι άλλων πόλεων στην Ελλάδα ή κάτοικοι εξωτερικού και η επίδοση των ανωτέρω δημόσιων εγγράφων είναι επιτακτικό να γίνει με επίδοση μέσω δικαστικών επιμελητών, καθώς είναι αδύνατη η επίδοση από υπαλλήλους του Δήμου.
Στην παρούσα φάση αναφε-ρόμαστε σε επιδόσεις που αφορούν στους ακόλουθους νομούς:

1. Νομός Κοζάνης
2. Νομός Αθηνών – Πειραιώς
3. Νομός Σερρών
4. Νομός Φλώρινας
5. Νομός Ροδόπης
6. Νομός Δράμας
7. Νομός Μαγνησίας
8. Νομός Καβάλας
9. Νομός Καστοριάς
10. Νομός Αργολίδος
11. Νομός Φθιώτιδας
12. Νομός Πέλλας
13. Νομός Θεσσαλονίκης

Για τις περιπτώσεις αυτές και με την παρούσα, θα πρέπει να ανατεθεί σε δικαστικούς επιμελητές των παραπάνω Νομών, η επίδοση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων (κοινοποιήσεων – ειδοποιήσεων) και να διατεθεί η πίστωση για την αμοιβή της σχετικής εργασίας.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6116 του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», το διαθέσιμο ποσό της οποίας είναι 3.065,73 ευρώ.
Κατόπιν αυτών η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει για την διάθεση πίστωσης (εδ. δ, παρ. 1, αρ. 72 του Ν. 3852/2010) του ανωτέρω ποσού των 3.000,00 ευρώ για την πληρωμή των δικαστικών επιμελητών των ανωτέρω Νομών.
Η Ο.Ε. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τη διαδικασία υλοποίησης της πράξης εφαρμογής των Βρασνών και Ασπροβάλτας, τις τροποποιήσεις που προκύπτουν στο ρυμοτομικό σχέδιο και το γεγονός ότι η επίδοση θα πρέπει να γίνει με δικαστικό επιμελητή και να προσκομιστούν στο Δήμο τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€, σε βάρος του κ.α. εξόδων 00/6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την πληρωμή των επιδόσεων που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 στους ακόλουθους δικαστικούς επιμελητές:

1. Νομός Κοζάνης               Κυριακή Παπαδοπούλου     (Αρμενοπούλου 6α ΤΚ 50100)
2. Νομός Αθηνών/Πειραιώς   Ιωάννης Αγγελόπουλος    (Φειδίου 2 ΤΚ 10678)
3. Νομός Σερρών                Ελένη Αγοραστού           (Εμ. Ανδρόνικου 71 ΤΚ 62123)
4. Νομός Φλώρινας             Νικόλαος Ιορδανίδης        (Ηπείρου 15 ΤΚ 53100)
5. Νομός Ροδόπης               Δαμιανός Παρασχάκης      (Χ. Τρικούπη 50 ΤΚ 69100)
6. Νομός Δράμας                Ιωάννης Σταθακόπουλος   (Αργυρούδη 2 ΤΚ 66100)
7. Νομός Μαγνησίας            Κουρομπλή Φωτεινή         (Κουταρελια 81 ΤΚ 38333)
8. Νομός Καβάλας               Κωνσταντίνος Γανίτης      (Φιλελλήνων 11 ΤΚ 65302)
9. Νομός Καστοριάς             Μαρία Γρηγοριάδου          (Μητροπόλεως 2 ΤΚ 52100)
10. Νομός Αργολίδας           Δημήτριος Κεραμιδάς       (Πλαπούτα 25 ΤΚ 21100)
11. Νομός Φθιώτιδας           Αντώνιος Φάιτας             (Καποδιστρίου 23 ΤΚ 35100)
12. Νομός Πέλλης               Ζουρλίδης Διαμαντής       (Σαφραμπόλεως 12 ΤΚ 58500)
13. Νομός Θεσσαλονίκης      Παπαδόπουλος Ιορδανης   (Σαλαμίνος 10 54625)
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 16/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ