•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 26/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋ-πολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως ο πρώην Δήμος Αρέθουσας έχει προχωρήσει στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Λαγκαδά συνολικού ύψους 22.621,00 € από το οποίο ποσό έχουν ήδη καταβληθεί 11.310,54 € και υπάρχει υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων 11.310,46 €.
Το ποσό της κάθε δόσης είναι 565,53 €.
Για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 πρέπει να καταβληθούν 1.696,59 €.
Το ποσό των 22.621,00 € προέρχεται από πέντε πρόστιμα : το 1ο ύψους 18.000,00 € λόγω μη τήρησης ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το 2ο ύψους 3.199,65 € λόγω εκπρόθεσμων καταβολών εισφορών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, το 3ο ύψους 823,54 € λόγω μη καταβολής εισφορών Α.Π.Δ. και το υπόλοιπο ποσό είναι προσαυξήσεις (375,38 €) και διάφορα άλλα πρόστιμα (222,43 €).
Είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό των 1.696,59 €.
Για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υπάρχει η κάτωθι πίστωση στον κάτωθι λογαριασμούς βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :
- πίστωση 5.691,42 € σε βάρος του κ.α. 80/8132 με τίτλο «προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων»
Κατόπιν αυτών κάλεσε τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010 - την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 1.696,59 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 80/8132για την πληρωμή δόσεων ρυθμιζόμενης οφειλής του πρώην Δήμου Αρέθουσας προς το Ι.Κ.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 26/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ