•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 20/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για πληρωμή εργασιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων  & μηχανημάτων Δήμου Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργασιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Βόλβης είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημο-τικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (η οποία είναι σε ισχύ) «δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι' επισκευήν μηχανημάτων, …προμήθειαν … και ανταλλακτικών μηχανημάτων».
Επίσης σύμφωνα με την αρ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349 Β) ΥΠ. ΠΡ. ΚΥΒ. (η οποία είναι σε ισχύ) προβλέπεται ότι "η προμήθεια των εκ του ελευθέρου εμπορίου αναγκαιούντων δια την επισκευήν ανταλλακτικών, … θα ενεργήται ……, παρ' επιτροπής ……, προκειμένου περί Οργανισμού ΝΠΔΔ κλπ. και αποτελουμένης εξ υπαλλήλων της Υπηρεσίας εξ ών ο εις τουλάχιστον να είναι τεχνικός, εφ' όσον υπηρετεί τοιούτος».
Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 273), οι υπηρεσίες επισκευής οχημάτων των Ο.Τ.Α. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Βάσει της αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης του Υπουργού οικονομικών δύναται ο Δήμαρχος να αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών έως του ποσού των 20.000,00 € προ ΦΠΑ.
Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας
Για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων – μηχ/των είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :
1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 38.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 29.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 38.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 23.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 27.000,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 19.100,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 13.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 6.100,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 5.210,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 4.210,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 102.502,00 €
- εγγεγραμμένη πίστωση 28.802,00 € σε βάρος του κ.α. *.6263 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
- εγγεγραμμένη πίστωση 73.700,00 € σε βάρος του κ.α. *.6264 με τίτλο:
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των»
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 229.812,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 19.151,00 €.
Κατόπιν αυτών ανέφερε ότι πρέπει να διατεθούν πιστώσεις για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
- τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει και διαθέτει συνολική πίστωση 20.000,00 € για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Β.- Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :
- κ.α. 10/6263 με το ποσό των 1.500,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της διοικητικής υπηρεσίας
- κ.α. 15/6253 με το ποσό των 1.500,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πολιτισμού
- κ.α. 20/6263 με το ποσό των 7.750,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας καθαριότητας
- κ.α. 20/6264 με το ποσό των 4.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας καθαριότητας
- κ.α. 25/6263 με το ποσό των 2.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας ύδρευσης
- κ.α. 30/6264 με το ποσό των 1.250,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της τεχνικής υπηρεσίας
- κ.α. 35/6264 με το ποσό των 2.000,00 € για την «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας πρασίνου
Γ. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατόπιν εξετάσεως των αναγκών από την αρμόδια επιτροπή για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 20/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ