•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 25/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας αλατιού για το οδικό δίκτυο »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίου προμήθειας αλατιού για το οδικό δίκτυο του Δήμου ανέφερε ότι :

Λόγω του παγετού που επικρατούσε κατά το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και για την ασφάλεια των οδηγών στο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Βόλβης προμηθεύτηκε ο Δήμος αλάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους δρόμους της περιοχής Βρασνών – Αρέθουσας έως Σκεπαστό και στους δρόμους της Μαδύτου προς το Κέντρο Υγείας.

Το αλάτι το προμηθεύτηκε ο Δήμος από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. – παραγωγή και διάθεση πρωτογενούς άλατος».

Για την προμήθεια αυτή εκδόθηκε το αρ. 1.840/31-01-2011 τιμολόγιο συνολικής αξίας 1.461,00 €.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων μπορεί να διατεθεί πίστωση ως εξής :

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6699 με τίτλο «λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» ποσό 13.750,00 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη :

- την περ. δ’ της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

- τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια αλατιού για το οδικό δίκτυο του Δήμου Βόλβης το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της χρονιάς λόγω του παγετού που επικρατούσε.

Β. Διαθέτει πίστωση 1.461,65 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6699 για την εξόφληση του αρ. 1.840/31-01-2011 τιμολογίου της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. - παραγωγή και διάθεση πρωτογενούς άλατος».

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 25/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ