•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 23/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δόσεως δανείου»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δόσεως δανείου είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έπειτα από αυτά ανέφερε πως είναι υποχρέωση του Δήμου Βόλβης, όντας καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των Δήμων από τους οποίους προέκυψε, να καταβάλλει δόση δανείου το οποίο σύναψε ο Δήμος Ρεντίνας με την Επενδυτική Τράπεζα στις 18/04/2007 συνολικού ποσού 1.200.000,00 €.
Το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 25.778,62 € το οποίο αφορά τόκους ύψους 7.241,99 € και κεφάλαιο 18.536,63 €.
Για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υπάρχουν οι κάτωθι πιστώσεις στους κάτωθι λογαριασμούς βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων :
- πίστωση 10.000,00 € σε βάρος του κ.α. 00.6521 με τίτλο «τόκοι δανείων εσωτερικού»
- πίστωση 60.783,49 € σε βάρος του κ.α. 00.6526 με τίτλο «χρεωλύσις δανείων εσωτερικού»
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 25.778,62 € για την πληρωμή δόσεως δανείου προς την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής :
- σε βάρος του κ.α. 00/6521 ποσό 7.241,99 € για την πληρωμή τόκων
- σε βάρος του κ.α. 00/6526 ποσό 18.536,63 για την πληρωμή κεφαλαίου
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 23/2011
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ