•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 10/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανών γραφείου »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργασιών επισκευής - συντήρησης μηχανών γραφείου, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.:

α) την περ. δ’ της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

β) την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/2008

γ) το αρ. 83 του Ν. 2362/1995

δ) την αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού οικονομικών

ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 στ) την παρ. 1 του αρ. 273 του Ν.3463/2006

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι επειδή το κεντρικό φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικό μηχάνημα (ricoh aficio 1075) του Δήμου στο δημοτικό κατάστημα του Σταυρού παρουσίασαν βλάβες στη λειτουργία τους και επειδή έπρεπε να επισκευασθούν άμεσα λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο φαξ και φωτοτυπικό μηχ/μα στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού, καλέσαμε τεχνικό προκειμένου να τα επιδιορθώσει.

Για τα υλικά που τοποθετήθηκαν στο φωτοτυπικό μηχάνημα εκδόθηκε το αρ. 5346/18-01-2011 τιμολόγιο δελτίο αποστολής αξίας 430,50 € και για τα υλικά που τοποθετήθηκαν στο φαξ εκδόθηκαν τα αρ. 5384/31-01-2011, 5406/07-02-2011, 5387/01-02-11 τιμολόγια δελτία αποστολής συνολικής αξίας 258,30 €.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων μπορεί να διατεθεί πίστωση ως εξής :

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6265 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό 5.382,79 €

- σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό 5.500,00 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων για το φωτοτυπικό μηχάνημα ricoh aficio 1075 και για το φαξ panasonic kx fl421.

Επίσης ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν πίστωση για τις συντηρήσεις και επισκευές μηχανών γραφείου που τυχόν προκύψουν έως και 31/03/2011.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη επισκευής του φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικού μηχανήματος (ricoh aficio 1075) και την πληρωμή των ανταλλακτικών για τα ανωτέρω.

Β. Διαθέτει συνολική πίστωση 4.500,00 € ως εξής :

- 688,80 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 για την πληρωμή προμήθειας των ανταλλακτικών για το φαξ (panasonic kx fl421) και φωτοτυπικό μηχάνημα (ricoh aficio 1075) προς εξόφληση των αρ. 5346, 5387, 5384, 5406 Τ.Δ.Α. της εταιρείας Γ. & Κ. Μπόμπας Ο.Ε. (μηχανές γραφείου – Αλ. Παπαναστασίου 34, Θεσσαλονίκη)

- 1.500,00 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6265 με τίτλο « συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για τυχόν εργασίες συντήρησης – επισκευής που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 σε μηχανήματα γραφείων του Δήμου

- 2.311,20 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για τυχόν προμήθειες ανταλλακτικών που θα προκύψουν έως και 31/03/2011 σε μηχανήματα γραφείων του Δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ