•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 5/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση δημοτικών οχήματων – μηχ/των»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Καρακίτσος Απόστολος
  5. Ρόκκας Σταύρος
  6. Στοϊτσας Δημήτριος
  7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση δημοτικών οχημάτων – μηχ/των είπε ότι βάσει της παρ. 1 του αρ. 2 του Π.Δ. 237/86 ο κύριος ή ο κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη.

Βάσει του αρ. 286 του Ν. 3463/06 οι Δήμοι μπορούν να ασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και την αστική τους ευθύνη.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχ/των αποτελεί παροχή υπηρεσιών και διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις :

α) την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/2008

β) το αρ. 83 του Ν. 2362/1995

γ) την αρ. 35.130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού οικονομικών

δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

ε) την παρ. 2 του αρ. 209 του Ν.3463/2006

στ) την παρ. 2 του αρ. 103 του Ν.3463/2006

ζ) την παρ. 1 του αρ. 273 του Ν.3463/2006

η) την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν.3274/04

Κατόπιν ανέφερε ότι προκειμένου να καλύψουμε ασφαλιστικά την έναντι τρίτων αστική ευθύνη των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου μας απαιτείται η ανάθεση της ασφάλισής όσων οχημάτων είναι ανασφάλιστα την περίοδο αυτή ή λήγει η ασφάλισή τους σύντομα.

Έπειτα από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως πρέπει να ασφαλιστούν τα κάτωθι οχή-ματα :

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ.

ΒONUS

MALUS

ΙΠΠΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.

 

 

 

 

 

1

Επιβατικό Hyundai 1599cc

ΚΗΙ 4707

 

11 φορ.

01/02/2011

 

2

Επιβατικό Renault 1397cc

ΚΗΗ 2010

 

10 φορ.

01/02/2011

 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

3

Λεωφορείο Μan 30θ

ΚΗΗ 1919

 

41 φορ.

01/02/2011

 

4

Λεωφορείο Temsa 33θ

ΚΗΗ 1964

 

41 φορ.

01/02/2011

 

5

Λεωφορείο Otokar 31θ

ΚΗΗ 1963

 

27 φορ.

01/02/2011

 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ

 

 

 

 

6

Φορτηγό απορ/ρο Volvo

KHI 3204

 

33 φορ.

01/02/2011

 

7

Φορτηγό απορ/ρο Mercedes

KHO 8680

 

38 φορ.

01/02/2011

 

8

Φορτηγό απορ/ρο D.C.

KHH 1923

 

72 φορ.

01/02/2011

 

9

Φορτηγό D.C. βυτ/ρο

ΚΗΙ 7165

 

72 φορ.

01/02/2011

 

10

Φορτηγό Man βυτ/φο

ΝΕΤ 4108

 

72 φορ.

01/02/2011

 

11

Φορτηγό Mercedes

ΚΗΟ 7841

 

52 φορ.

01/02/2011

 

12

Φορτηγό ανατρεπόμενο Iveco

KHO 8714

 

57 φορ.

01/02/2011

 

13

Ημιφορτηγό ανοικτό Fiat 1248cc

ΚΗΗ 1970

 

9 φορ.

20/02/2011

 

14

Ημιφορτηγό κλειστό Fiat 1248cc

ΚΗΗ 1971

 

9 φορ.

20/02/2011

 

15

Ημιφορτηγό ανοικτό Ford

ΚΗΙ 7213

 

17 φορ.

01/02/2011

 

16

Ημιφορτηγό Toyota Hilux

KHH 1954

 

17 φορ.

01/02/2011

 

 

Μ.Ε.

 

 

 

 

17

Ισοπεδωτής KOMATSU

ΜΕ 108437

 

140 πραγ.

01/02/2011

 

18

Εκσκαφέας φορτωτής JCB

ΜΕ 108477

 

86 πραγ.

01/02/2011

 

19

Σάρωθρο Karcher

ME 103576

 

16,7 πραγ.

01/02/2011

 

20

Τρακτέρ Steyr

64299

 

112,6 πραγ.

01/02/2011

 

21

Προωθητής γαιών Caterpillar

ME 28123

 

182 πραγ.

01/02/2011

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι :

1) Δήμος Αγ. Γεωργίου

2) Δήμος Απολλωνίας

3) Δήμος Αρέθουσας

4) Δήμος Εγνατίας

5) Δήμος Μαδύτου

6) Δήμος Ρεντίνας

Για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχ/των είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στον κ.α. εξόδων *.6253 με τίτλο «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 12.500,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 8.000,00 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 4.000,00 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 3.153,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 2.510,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 7.400,00 €

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 37.563,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 3.130,25 €.

Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχει συνταχθεί προϋπολογισμός δαπάνης 2.500,00 € και θα ζητηθούν οικονομικές προσφορές για την ανωτέρω ασφάλιση.

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για τα ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ασφάλιση των ανωτέρω δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Β. Εγκρίνει και διαθέτει συνολική πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 ως εξής :

- στον κ.α. 10/6253 ποσό 200,00 €

- στον κ.α. 15/6253 ποσό 600,00 €

- στον κ.α. 20/6253 ποσό 1.550,00 €

- στον κ.α. 30/6253 ποσό 150,00 € για την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ανωτέρω οχημάτων – μηχ/των.

Γ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν κατόπιν υποβολής ασφαλιστηρίων, στο όνομα του δικαιούχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 5/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ