•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 6/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχ/τα του Δήμου»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Καρακίτσος Απόστολος
  5. Ρόκκας Σταύρος
  6. Στοϊτσας Δημήτριος
  7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 1 του Π.Δ. 28/80 (η οποία είναι σε ισχύ) «δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι' επισκευήν μηχανημάτων, …προμήθειαν … και ανταλλακτικών μηχανημάτων».

Επίσης σύμφωνα με την αρ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349 Β) ΥΠ. ΠΡ. ΚΥΒ. (η οποία είναι σε ισχύ) προβλέπεται ότι "η προμήθεια των εκ του ελευθέρου εμπορίου αναγκαιούντων δια την επισκευήν ανταλλακτικών, … θα ενεργήται ……, παρ' επιτροπής ……, προκειμένου περί Οργανισμού ΝΠΔΔ κλπ. και αποτελουμένης εξ υπαλλήλων της Υπηρεσίας εξ ών ο εις τουλάχιστον να είναι τεχνικός, εφ' όσον υπηρετεί τοιούτος».

Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 209), οι προμήθειες πλέον των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93 αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΦΕΚ 185/93 Β΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δύναται ο Δήμαρχος να αναθέτει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια υλικών έως του ποσού των 15.000,00 € με τον ΦΠΑ.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχ/τα είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική πίστωση 94.500,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 66.500,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 28.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική πίστωση 41.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 16.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική πίστωση 28.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 28.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 0,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική πίστωση 20.500,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 8.500,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 12.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική πίστωση 14.850,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 11.850,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 35.000,00 €

- εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6671 με τίτλο «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

- εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00 € σε βάρος του κ.α. *.6672 με τίτλο «ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των»

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 233.850,00 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 19.487,50 €.

Κατόπιν αυτών ανέφερε ότι είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη να προβούμε στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων – μηχ/των του Δήμου Βόλβης, προκειμένου να λειτουργούν σωστά ( κυρίως τα μηχ/τα της υπηρεσίας καθαριότητας).

Τέλος ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν το ποσό των 15.000,00 € σε βάρος κ.α. εξόδων για την προμήθεια ανταλλακτικών.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10

- τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010

- την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

- τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 15.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Βόλβης, λόγω της άμεσης ανάγκης επισκευής κυρίως των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :

- κ.α. 10/6671.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της διοικητικής υπηρεσίας

- κ.α. 15/6671.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πολιτισμού

- κ.α. 20/6671.001 με το ποσό των 7.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας καθαριότητας

- κ.α. 30/6671.001 με το ποσό των 500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας τεχνικών έργων

- κ.α. 35/6671.001 με το ποσό των 200,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πρασίνου

- κ.α. 10/6672.001 με το ποσό των 1.000,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της διοικητικής υπηρεσίας

- κ.α. 20/6672.001 με το ποσό των 2.300,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας καθαριότητας - κ.α. 30/6672.001 με το ποσό των 1.500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της τεχνικής υπηρεσίας

- κ.α. 35/6672.001 με το ποσό των 500,00 € για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των» της υπηρεσίας πρασίνου

3. Η ανάθεση της προμήθειας για τα ανταλλακτικά θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατόπιν εξετάσεως των αναγκών από την αρμόδια επιτροπή για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 6/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ