•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Τριμηνιαία Απολογιστικά Β' Τριμήνου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 15ης/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 257/2019

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 16 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 14388/12-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Μπουρλής Γεώργιος

3. Καρακίτσος Απόστολος

4. Γαβριηλίδης Ανδρέας

5. Γούτας Ιωάννης

6. Παντσάκη Σουλτάνα

1. Βακουφάρης Τηλέμαχος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως και 6 θέματα, με αρ. απόφ. 251 έως και 256, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 250/2019 ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019.

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

      Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

      «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

      Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

      Με την αριθ. 21/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΡΩ9Ω-Ψ5Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2019 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 3479+1853/23-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

     Στις 04-03-2019, με την αρ. 73/2019 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2019, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 67ΗΨΩ9Ω-4Κ8 προβήκαμε σε αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA»

      Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2019 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 96/2019απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: ΨΨΩΩΩ9Ω-ΟΚΜ.

         Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 13925/10-07-2019 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

       Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Β’ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Β’ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου του έτους 2019.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Β’ τριμήνου, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΚΥΑ οικ.34574 /2018(ΦΕΚ 2942/20-7-2018), του με αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ» και των οδηγιών του Παραρτήματος Β’ «Παραδείγματα υπολογισμού αποκλίσεων» εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται ο σχετικός υπολογισμός κατά τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα Β:

 

Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2018

1

2

3

4

5

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

3.422.054

232.840

296.670

199.916

1.362.556

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

2.422.983

0

83.792

41.858

759.389

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

4.406.679

341.260

217.817

362.562

1.676.349

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

95.000

4.672

5.456

17.233

38.548

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

300.000

22.874

24.652

32.751

143.154

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

2.352.619

210.312

157.790

153.162

948.502

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

12.999.336

811.957

786.177

807.482

4.928.498

Γραμμή 6

Διαθέσιμα

2.330.260

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

2.275.374

       

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

15.329.596

       
             

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

2.945.623,32

251.534

218.792

219.127

1.262.188

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

5.869.019,24

332.621

325.023

350.271

1.659.410

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

4.188.850,46

109.940

357.405

274.781

836.233

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

604.983,25

106.955

61.406

15.775

495.834

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

1.654.690,00

146.782

126.374

110.700

796.238

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

15.263.166,27

947.833

1.089.000

970.653

5.049.903

Γραμμή 6

Αποθεματικό

11.543

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

15.274.710

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2018

596.384,04

       

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 

177.732

116.325

100.550

100.550

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

2.674.848

2.372.025

2.208.855

2.208.855

 

 

         

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

2.497.117

2.255.700

2.108.304

2.108.304

             

Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2018

1

2

3

4

5

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

       

1.791.103

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

       

413.975

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

       

1.961.061

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

       

51.610

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

       

165.533

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

       

983.795

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

0

 

 

 

5.367.078

Γραμμή 6

Διαθέσιμα

2.330.260

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

         

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

7.697.338

       
             

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

       

1.243.947

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

       

1.755.909

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

       

232.554

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

       

459.516

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

       

726.298

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

0

 

 

 

4.418.224

Γραμμή 6

Αποθεματικό

4.182

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

0

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2017 

 

       

Γ.2

Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα

 

 

 

 

896.331

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

3.279.114

 

 

         

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

2.382.783

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

1.858.051

1676349,12+38547,88+143154,27

2.178.204

1961060,78+51610,09+165532,93

320.153

 

Σύνολο εσόδων (Α.1)

4.928.498

 

5.367.078

 

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

7.258.758

4928497,74+2330260,41

7.697.338

5367077,61+2330260,41

438.580

 

Σύνολο εξόδων (Β.1)

5.049.903

 

4.418.224

 

-631.680

 

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

2.208.855

 

3.279.114

     

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

100.550

 

896.331

 

795.781

 

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

2.108.304

 

2.382.783

 

274.479

 
             

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του  τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

274.479

x 100 =

3,78

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

 

7.258.758

       
             

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           
             

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

320.153

x100=

17,23

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

1.858.051

       

         Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

 • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 
 • η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
 • την αριθ. 21/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΡΩ9Ω-Ψ5Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2019 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 3479+1853/23-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 • την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
  «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA»
 • την αρ. 73/2019 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2019, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 67ΗΨΩ9Ω-4Κ8.
 • την υπ’ αρ. 96/2019 απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΨΩΩΩ9Ω-ΟΚΜ «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Α΄ τριμήνου 2019»
 • τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης
 • την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το B’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.       

       Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το B΄τρίμηνο του έτους 2019 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

       Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων B΄ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών B΄ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού B΄ τριμήνου του έτους 2019.

      Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 257/2019

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπουρλής Γεώργιος

Καρακίτσος Απόστολος

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Γούτας Ιωάννης

Παντσάκη Σουλτάνα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Για να διαβάσετε την Α.Δ.Α και τους σχετικούς με την απόφαση πίνακες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο : ΑΔΑ ΨΘ31Ω9Ω-ΧΦΜ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT