•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Τριμηνιαία Απολογιστικά Β' τριμήνου 2020

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από τα πρακτικά της 16ης/2020 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 270/2020 

 

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2020

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ.  11416/24-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά  (7) μέλη :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε. 

2. Πανταζίδης Νικόλαος

3. Σαββόπουλος Χρήστος

4. Κοροσίδης Ιωάννης

5. Γκολιδάκης Χρήστος

6. Όχουνος Βλαδίμηρος 

7. Ρετζέπης Άγγελος

Κανένας

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 10:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης:     10:50.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών. 

Τα με αρ. 1 έως και 3 θέματα, με αρ. απόφ. 267 έως και 269, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 266/2020 ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2020.

    Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

      Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

      «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

        Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

       Με την αριθ. 22/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΛΓΩ9Ω-Η4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2020 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 5187/31-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

       Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 50/2020 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: ΨΣΩ8Ω9Ω-8ΒΧ.

       Στις 09-06-2020, με την αρ. 64/2020 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2020, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 6Υ3ΛΩ9Ω-Σ99 προβήκαμε σε αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA»

 

       Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 11221/22-07-2020 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

      Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Β’ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Β’ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου του έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Β’ τριμήνου, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΚΥΑ οικ.34574 /2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018), του με αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ» και των οδηγιών του Παραρτήματος Β’ «Παραδείγματα υπολογισμού αποκλίσεων» εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται ο σχετικός υπολογισμός κατά τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα Β:

 

Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020

1

2

3

4

5

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

3.352.805

323.016

263.733

205.341

1.532.166

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

4.624.756

0

100.690

737.957

838.647

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

4.489.929

109.319

264.777

388.495

1.401.791

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

139.311

21.175

7.408

20.993

64.717

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

323.830

11.553

28.486

40.726

127.571

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

2.364.779

114.526

155.082

161.068

1.028.423

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

15.295.409

579.588

820.176

1.554.580

4.993.315

Γραμμή 6

Διαθέσιμα 

2.852.115

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

2.792.223

       

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

18.147.525

       
             

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

3.190.735,68

218.883

240.726

240.262

1.293.254

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

6.047.133,33

132.728

455.507

374.293

1.463.616

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

6.421.246,73

0

399.981

331.183

1.085.607

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

648.405,31

40.600

129.518

47.991

390.600

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

1.678.690,00

114.523

131.613

125.983

694.074

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

17.986.211,05

506.734

1.357.346

1.119.712

4.927.150

Γραμμή 6

Αποθεματικό

101.421

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

18.087.632

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019

368.544,84

       

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 

950.000

1.000.000

950.000

950.000

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

3.020.581

2.483.411

2.918.280

2.918.280

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

2.070.581

1.483.411

1.968.280

1.968.280

Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020

1

2

3

4

5

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

       

1.627.093

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

       

0

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

       

1.909.990

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

       

324.508

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

       

93.961

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

       

880.596

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

0

 

 

 

4.836.149

Γραμμή 6

Διαθέσιμα 

2.852.115

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

         

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

7.688.265

       
             

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

       

1.267.715

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

       

1.500.419

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

       

389.168

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

       

362.423

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

       

604.675

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

0

 

 

 

4.124.400

Γραμμή 6

Αποθεματικό

101.421

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

0

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019

368.545

       

Γ.2

Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα

 

 

 

 

970.175

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

3.563.865

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

2.593.690

Α)

           

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

1.594.079

1.401.791+64.717+127.571

2.328.459

1.909.990+324.508+93961

734.380

2.328.459-1.594.079

Σύνολο εσόδων (Α.1)

4.993.315

 

4.836.149

 

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

7.845.430

4.993.315+2.852.115

7.688.264

4.836.149+2.852.115

-157.166

7.688.264-7.845.430

Σύνολο εξόδων (Β.1)

4.927.150

 

4.124.400

 

-802.750

4.124.400-4.927.150

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

2.918.280

4.993.315+2.852.115-4927150

3.563.864

4.836.149+2.852.115-4.124.400

645.584

3.563.864-2.918.280

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

950.000

 

970.175

 

20.175

970.175-950.000

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

1.968.280

2.918.280-950.000

2.593.689

3.563.864-970.175

625.409

2.593.689-1.968.280

             

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

625.409

x 100 =

7,97

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

 

7.845.430

       
             

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           
             

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

734.380

x100=

46,07

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

1.594.079

       
             
             

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του ύψους του Π/Υ με τις αναμορφώσεις μετά την υποχρεωτική

   

Ποσοστό μεταβολής του συνολικού ύψους Π/Υ βάσει του οποίου αναμορφώθηκε η στοχοθεσία και του αναμορφωμένου Π/Υ

 

μετά τη 1η

20987643,39

μετά την 4η

24192805,51

3.205.162,12

15,27%

Άρα 15,27% εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους των συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση

             

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

1.594.079

1.401.791+64.717+127.571

2.328.459

1.909.990+324.508+93961

734.380

2.328.459-1.594.079

Σύνολο εσόδων (Α.1)

5.755.877

4.993.315+ (4.993.315 *15,27%)

4.836.149

 

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

8.607.992

5.755.877+2.852.115

7.688.264

4.836.149+2.852.115

-919.728

7.688.264-8.607.992

Σύνολο εξόδων (Β.1)

5.679.608

4.927.150+(4.927.150 *15,27%)

4.124.400

 

-1.555.208

4.124.400-5.679.608

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

2.928.384

8.607.992-5.679.608

3.563.864

4.836.149+2.852.115-4.124.400

635.480

3.563.864-2.928.384

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

950.000

 

970.175

 

20.175

970.175-950.000

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

1.978.384

2.928.384-950.000

2.593.689

3.563.864-970.175

615.305

2.593.689-1.978384

             

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

615.305

x 100 =

7,15

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

 

8.607.992

       
             

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

734.380

x100=

46,07

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

1.594.079

       

          

      Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

 • τηνπερίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 
 • η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
 • την αριθ. 22/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΛΓΩ9Ω-Η4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2020 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ5187/31-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 • την ΚΥΑ34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
  «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA»
 • την υπ’ αρ. 50/2020 απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΣΩ8Ω9Ω-8ΒΧ «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Α΄ τριμήνου 2020»
 • την αρ. 64/2020 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2020, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 6Υ3ΛΩ9Ω-Σ99.
 • τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης
 • την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

         Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το B’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

        Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το B΄ τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

        Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων B΄ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών B΄ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού B΄ τριμήνου του έτους 2020.

       Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 270/2020

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πανταζίδης Νικόλαος 

Σαββόπουλος Χρήστος 

Κοροσίδης Ιωάννης

Γκολιδάκης Χρήστος

Όχουνος Βλαδίμηρος

Ρετζέπης Άγγελος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT