•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Επαναληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 05/05/2023

Αρ. Πρωτ. 7816

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 270/81 «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α/30-3-81)

2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)

3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)

4. τον Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I» (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)

5. τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 1432/Β’/10.3.2023) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού» 

7. την με αρ. 132/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στον Δήμο Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΖ3ΙΩ9Ω-Τ7Φ)

8. την με αρ. πρωτ. 35420 ΕΞΕ 2023/11.4.2023 Απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης (ΑΔΑ: 6ΘΘΡΗ-Γ94) 

9. την με αρ. 7/2023 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ασπροβάλτας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 

10. την με αρ. 6/2023 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βρασνών για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 

11. την με αρ. 1/2023 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σταυρού για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 

12. την με αρ. 33/2023 Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας (ΑΔΑ: ΨΘ6ΖΩ9Ω-64Θ)

13. την με αρ. 158/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βόλβης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΑΔΑ: ΨΞΧ4Ω9Ω-40Β)

14. τo με αρ. πρωτ. 34452 ΑΠΑ 2023/24.4.2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης δημοπρασίας 

15. την με αρ. πρωτ. 6736/24.4.2023 διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΑΔΑ: 961ΣΩ9Ω-Ε4Ο)

16. το πρακτικό δημοπρασίας της 5ης.5.2023

17. την με αρ. 200/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βόλβης, για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΑΔΑ: ΕΕ75Ω9Ω-63Γ)

18. την με αρ. 155/2023 Απόφαση του Δημάρχου Βόλβης (ΑΔΑ: ΡΞΟ3Ω9Ω-ΕΞΘ)

 

Προκηρύσσει:

Επαναληπτική δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 1432/Β’/10.3.2023), ορίζονται ως εξής: 

 

Κοινότητα

Δραστηριότητα

Δικαιούχοι

Αρ. Θέσης

Τοποθεσία

Έκταση σε τ.μ.

Διάρκεια εκμίσθωσης/μίσθωσης

Ασπροβάλτα  

Θαλάσσια μέσα αναψυχής          

Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 20/1999

8

έναντι Ο.Τ. 793Α

70

έως 31.12.2025

Ασπροβάλτα

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 20/1999

9

έναντι Ο.Τ. 42

70

έως 31.12.2025

Βρασνά

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 20/1999

2

έναντι Ο.Τ. Γ153 & Γ154 Κ.Χ.

70

έως 31.12.2025

Σταυρός

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 20/1999

10

Κέντρο Σταυρού

70

έως 31.12.2025

 

2) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άνωθεν ΚΑΠΗ), στην έδρα του Δήμου, στον Σταυρό.

3) Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας & πλειοδοσία

Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα, που αναφέρεται στο άρθρο 16 Α του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019 [σύμφωνα με την με αρ. 132/2023 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης και την με αρ. πρωτ. 35420 ΕΞΕ 2023/11.4.2023 εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης], ήτοι:

το ποσό των χιλίων ευρώ, ανά θέση (70 τ.μ.), ανά έτος [1.000,00 ευρώ/θέση (70 τ.μ.)/έτος, για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που αναπτύσσονται στις θέσεις της Ασπροβάλτας (με αρ. 8 και αρ. 9), των Βρασνών (με αρ. 2) και του Σταυρού [με αρ. 10 (κέντρο Σταυρού)]. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ευρώ ανά πενήντα (50,00 €) και μόνο

Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες θα πρέπει να αναφέρουν, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που το αποδεικνύει, τί είδους επιχείρηση-άδεια-διαθέτουν, σύμφωνα και με την άδεια και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, ώστε να αναγράφεται το ορθό, αντίστοιχο προβλεπόμενο, ποσό στο Πρακτικό της πλειοδοσίας της δημοπρασίας.

4) Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (και οι δύο).

2. Άδεια λειτουργίας/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση. 

3. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να της επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της ΚΥΑ (ο πλειοδότης). 

4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Βόλβης [δημοτική ενημερότητα (και οι δύο)]. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο).

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος (ο πλειοδότης).

Τα με αριθμό 2,3,4 δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης. 

5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζομένης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές, με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (ειδικό πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση, νομίμως και αρμοδίως επικυρωμένη), άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους, υπό της οικείας διακηρύξεως, προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 

Σε περίπτωση μη τελικής προσυπογραφής της σύμβασης παραχώρησης από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της σύμβασης παραχώρησης, του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλομένου ποσού υπέρ του Δημοσίου και των λοιπών δικαιολογητικών, η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο και στις περιπτώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ.

7) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, η οποία θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019 [σύμφωνα με την με αρ. 132/2023 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης και την με αρ. πρωτ. 35420 ΕΞΕ 2023/11.4.2023 εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης], ο δέ αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

8) Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους

Η παραχώρηση απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε τρίτους, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώρησης που συνάπτεται:

α) από το Δήμο και τον υπερ’ ού, με προσυπογραφή της από την κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία ή

β) από την κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία και τον υπερ’ ού,

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπερού, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης, επί της σύμβασης αναγράφονται οι αριθμοί των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, που αντιστοιχούν στο καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ» του gov.gr, ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ. 

Μόνον μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπερού έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

9) Διαδικασία Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, που συνάπτεται από Δήμο, κατόπιν δημοπρασίας – Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει, εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς, συνοδευόμενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο, εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.), εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την ΚΥΑ. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της ΚΥΑ υποδεικνύει στον Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.), την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει, επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά της σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της KYA, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον Δήμο.

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή αυτού από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

10) Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία και την ηλεκτρική ενέργεια

Για το λόγο αυτό οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας και οφείλει να προσκομίσει, κατά τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, τα σχετικά παραστατικά (συμβόλαια) που το αποδεικνύουν, το αργότερο μεταξύ του διαστήματος που μεσολαβεί από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας μεταξύ αυτού και του Δήμου και έως την ημέρα προσυπογραφής αυτής από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης και της επιστροφής-αποστολής της στον Δήμο, άλλως δεν θα είναι δυνατή η απόδοση σ’ αυτόν της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

11) Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος

Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. 

Η Κτηματική Υπηρεσία φροντίζει άμεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηματικών Καταλόγων με τα υπέρ του δημοσίου ποσά του ανταλλάγματος και τον αποστέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Για το 1ο έτος το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Για τα επόμενα δύο (2) έτη το συμφωνηθέν αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του μέχρι 31-03-2024 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου για καταβολή σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3 εκάστου έτους, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβλητέες έως 31/5 εκάστου έτους. Τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Τα ως άνω χρονικά περιθώρια, καθώς και οι τρόποι καταβολής, στο σύνολο ή σε δόσεις ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στην σύμβαση παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στους Δήμους, οι οποίοι και οφείλουν στην περίπτωση καθυστερήσεων να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. Η καταβολή των οφειλομένων γίνεται στην οικεία Ταμειακή Υπηρεσία, η οποία βεβαιώνει τα ποσά που ορίζονται στην σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει). Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο γίνει οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης, διακόπτεται αυτοδίκαια και η σύμβαση παραχώρησης και δίνεται η δυνατότητα για την σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Εάν η διακοπή μιας σύμβασης παραχώρησης γίνει μετά την 31/5 εκάστου έτους, καταβληθέντα ποσά ανταλλάγματος δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.

12) Διάρκεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Η παραχώρηση αφορά σε τρία (3) έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας αποκλειστικά την 31η.12.2025. 

13) Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

14) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

15) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για λύση της σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

16) Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερ’ού

Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις: (α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. (β) H παραχώρηση της απλής χρήσης είναι δυνατή, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν και την παρούσα απόφαση. (γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα’, ββ’ και δδ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), που λειτουργούν νόμιμα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης. (δ) Για χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης. (ε) Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. (στ) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους. (ζ) Οι περιορισμοί των παρ. (γ) και (στ) της παρούσας ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. (η) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας και των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α’ 33). (θ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο. (ι) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ». (ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 5 (γ) και 5 (δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε. (ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση. (ιγ) Σύμβαση παραχώρησης, που ο υπερού συνάπτει με τον Δήμο, χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της KYA, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο. Οι υπερού της παραχώρησης υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της KYA.

17) Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης

Στους κοινόχρηστους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της KYA απόφασης επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης, για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/ οικ.47829/21-06-2017 (B’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις». Η σύμβαση παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) και επίσης τουλάχιστον (100) εκατό μέτρα μεταξύ τους. Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται: - Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. - Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος χώρος, που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ. - Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτήν το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. - Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής κατασκευής τύπου κιόσκι (μη μόνιμης), για την τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) επιφανείας 15 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου. 

18) Ανάκληση παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο: (α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101 Α’), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο. (β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η ολική ή μερική ανάκληση της παρούσας, σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων και περιορισμών, που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση από τους Δήμους. (γ) Σε περίπτωση που, οι υπερού, στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, παραβιάζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή τους όρους και περιορισμούς, που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου ή καταλάβει μεγαλύτερη έκταση από αυτή που περιλαμβάνεται στην παραχώρηση η συμβατική σχέση λύεται αυτομάτως και αζημίως για το Δημόσιο με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, που συνυπογράφεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και τον οικείο Δήμο. Καταβληθέντα ποσά ανταλλάγματος χρήσης δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται, ενώ επιπροσθέτως λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, μέτρα προστασίας Η λύση της συμβατικής σχέσης δεν απαλλάσσει τον υπερού της παραχώρησης από την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δημοσίου μέχρι και την ημερομηνία που επήλθε η λύση της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης κατά την ανωτέρω παράγραφο. Για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως και τη λήξη της παρούσας ο αρμόδιος φορέας (Δήμος ή Κτηματική Υπηρεσία) δύναται να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης παραχώρησης. 

19) Λοιπές υποχρεώσεις

Οι μισθωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με το Παράρτημα 3, I, ΙΙ της ΚΥΑ και ιδιαίτερα με το Παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 1432/Β’/10.3.2023), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΚΥΑ.

20) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη δημοσιεύεται, με φροντίδα του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2397330231 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ