•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημοτικού Αναψυκτηρίου Προφίλ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 11/08/2023

Αρ. Πρωτ. 15370

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I»

5) την με αρ. 5/2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βρασνών

6) την με αρ. 43/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: Ψ9ΔΠΩ9Ω-ΛΚ9)

7) την με αρ. 205/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9ΝΟ6Ω9Ω-47Σ)

8) την με αρ. πρωτ. 11383/22.6.2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΨΓΕΘΩ9Ω-ΟΚΕ)

9) το από 4.7.2023 πρακτικό δημοπρασίας

10) την με αρ. 266/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο επανακαθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9Γ98Ω9Ω-ΞΦΠ)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου, με την επωνυμία ‘Προφίλ’, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού στην παραλία των Νέων Βρασνών και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 561 του σχεδίου πόλεως Νέων Βρασνών και αποτελείται από ισόγειο κτίσμα (στεγασμένο χώρο κύριας χρήσης), εμβαδού 164,50 τ.μ., ημιϋπαίθριο χώρο (βοηθητικής χρήσης), εμβαδού 8,40 τ.μ. και πέριξ χώρο, εμβαδού 137,10 τ.μ., για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (σύνολο εκμισθούμενης έκτασης 310,00 τ.μ.).

Άρθρο 1ο

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άνωθεν ΚΑΠΗ), στις 22 Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου, με την επωνυμία ‘Προφίλ’, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού στην παραλία των Νέων Βρασνών και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 561 του σχεδίου πόλεως Νέων Βρασνών και αποτελείται από ισόγειο κτίσμα (στεγασμένο χώρο κύριας χρήσης), εμβαδού 164,50 τ.μ., ημιϋπαίθριο χώρο (βοηθητικής χρήσης), εμβαδού 8,40 τ.μ. και πέριξ χώρο, εμβαδού 137,10 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (σύνολο εκμισθούμενης έκτασης 310,00 τ.μ.).

Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον μισθωτή.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 1.9.2023 έως 31.12.2032 (9 έτη και 4 μήνες), με πρότερη υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η οποία δε θα ξεκινά πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

Η εγκατάσταση του τελευταίου πλειοδότη θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο αρμοδίου οργάνου.

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή, ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 8.500,00 ευρώ. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, μετά το πρώτο έτος, σε ποσοστό 3% επί του προηγούμενου δημιουργηθέντος μισθώματος.

Το ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, με την υπογραφή του συμφωνητικού, να προκαταβάλλει ολόκληρο το πρώτο ετήσιο μίσθωμα, με το αναλογούν χαρτόσημο. Η πληρωμή για κάθε έτος θα πραγματοποιείται σε τρείς δόσεις, η 1η δόση πληρωτέα έως 30/6, η 2η δόση έως 31/7 και η 3η δόση έως 31/8 του κάθε έτους, ενώ οι υπολειπόμενοι μήνες του τελευταίου έτους μίσθωσης θα υπολογιστούν αναλογικά, η δέ συνολική αποπληρωμή θα συντελεστεί πρό της λήξης της μίσθωσης και συγκεκριμένα έως 30/6 του τελευταίου έτους της μίσθωσης.

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.

Δεν δύνανται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άλλη υφιστάμενη/ ενεργή μισθωτική σχέση με τον Δήμο Βόλβης, που να αφορά σε άλλο δημοτικό αναψυκτήριο.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου (πλειοδότη και εγγυητή). Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία, πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, εγγραφή στο ΓΕΜΗ (εάν απαιτείται), το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, σύντομη περιγραφή της επιχείρησης [μέτοχοι-εταίροι-νόμιμος εκπρόσωπος- διαχειριστής και στοιχεία αυτών, χρόνος σύστασης, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, δραστηριότητες (σε περίπτωση που υπάρχουν κι άλλες, πέραν αυτών που θα ασκούνται στο ακίνητο)], καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, η οποία θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, με άλλη, σε ποσοστό 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί.

γ) Φορολογική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

ε) Δημοτική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει, με υπεύθυνη δήλωσή του, να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του, ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυμα συμμετοχής με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που οφείλει μισθώματα προηγούμενων ετών από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή (απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού), ο οποίος, μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€) ανά εκατοντάδες και μόνο. Οι προσφορές θα αναγράφονται στο πρακτικό, με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως αναψυκτήριο.

Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν τον μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στον χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση, χωρίς την άδεια του Δήμου, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνικής σύνδεσης και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο.

Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει τον μισθωτή. Αυτός υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει πυροσβεστήρες σε ένα τουλάχιστον σημείο έξω από το μίσθιο και σε ένα εντός αυτού.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει τον χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο.

Ο μισθωτής οφείλει, πέραν του να διατηρεί το ίδιο το κτίριο σε καλή κατάσταση, να φροντίζει για την καθαριότητα τόσο του υπαιθρίου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων όσο και εν γένει όλου του εκεί δημοτικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο μισθωτής οφείλει, πέραν του να διατηρεί το ίδιο το μίσθιο (κτίσμα) σε καλή κατάσταση, να φροντίζει για την καθαριότητα και του πέριξ χώρου, καθώς και των σε κοινή χρήση WC, που βρίσκονται εντός του κτιρίου.

Ο μισθωτής υποχρεούται εντός του πρώτου (1ου) ημερολογιακού έτους από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού να προβεί σε ανακαίνιση του δημοτικού αναψυκτηρίου, ώστε να αναβαθμίσει το δημοτικό αναψυκτήριο και την περιοχή όπου αυτό κείτεται. Οι εργασίες αυτές θα είναι σύμφωνες με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης. Το σύνολο αυτής θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή. Οι εργασίες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε παρεμβάσεις επί του ακινήτου, να συμβάλλουν στη βελτίωση της αξίας του ακινήτου και να παραμείνουν στο ακίνητο και μετά τη λήξη της μίσθωσης. Υπό την έννοια αυτή, δε γίνονται δεκτές και δε λαμβάνονται υπόψη ενέργειες και παρεμβάσεις, που αφορούν σε στοιχεία μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία δύναται να απομακρύνει ο μισθωτής μετά τη λήξη της μίσθωσης. Όλες οι παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα υλοποιήσει ο μισθωτής θα πρέπει να είναι νόμιμες. Σε περίπτωση που για την εκτέλεση των προτεινόμενων παρεμβάσεων απαιτείται σχετική αδειοδότηση από αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του δημοσίου, αυτή θα γίνει με μέριμνα και επιβάρυνση του μισθωτή. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι δεσμευτική για τον μισθωτή. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων δεν δύναται να ξεπερνά το ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μισθωτηρίου συμβολαίου. Κατά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων/εργασιών ο μισθωτής θα προσκομίσει στον Δήμο Βόλβης Τεχνική Έκθεση ιδιώτη μηχανικού, με την οποία θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση και η καλή εκτέλεση των εργασιών, καθώς και εξοφλημένα τιμολόγια δαπανών (αγορά των απαραίτητων υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν), σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εργασιών εντός του προκαθορισμένου χρόνου [ένα (1) έτος από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού] ή μη καλής εκτέλεσης αυτών, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου). Ο μισθωτής αποδίδει αμελλητί το ακίνητο στον Δήμο Βόλβης, ουδεμία απαίτηση έχει απ’ αυτόν και υποχρεούται στην καταβολή μισθώματος (ή αποζημίωσης χρήσης) από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έως και την ημέρα παράδοσης του ακινήτου στον Δήμο, όπως αυτήν προσδιορίζεται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Στον μισθωτή, σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα  επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του μισθώματος.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

Το προσωπικό του μισθωτή θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης, η οποία θα είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στον Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση κατά τρόπο βέβαιο και απόλυτο.

Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύμβασης

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Ο τελευταίος πλειοδότης, πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταβάλει προκαταβολικά το σύνολο του πρώτου ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, με την υπογραφή του συμφωνητικού, να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως αυτήν ορίζεται ανωτέρω και να προκαταβάλλει το πρώτο ετήσιο μίσθωμα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%. Η πληρωμή για κάθε έτος θα πραγματοποιείται σε τρείς δόσεις, η 1η δόση πληρωτέα έως 30/6, η 2η δόση έως 31/7 και η 3η δόση έως 31/8 του κάθε έτους, ενώ οι υπολειπόμενοι μήνες του τελευταίου έτους μίσθωσης θα υπολογιστούν αναλογικά, η δέ συνολική αποπληρωμή θα συντελεστεί πρό της λήξης της μίσθωσης και συγκεκριμένα έως 30/6 του τελευταίου έτους της μίσθωσης. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Προς πληρέστερη εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και εντός διαστήματος ενός (1) μήνα, ο μισθωτής οφείλει:

  1. Να προσκομίσει λογαριασμό ή άλλο έγγραφο της ΔΕΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι έγινε αλλαγή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του.
  2. Να προσκομίσει λογαριασμό ή άλλο έγγραφο της ΔΕΥΑ, από το οποίο να προκύπτει ότι έγινε αλλαγή της παροχής νερού στο όνομά του.
  3. Να προβεί ιδίοις εξόδοις α. σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου/-ων ιδιοκτησίας του ή β. διαζευκτικά να προβεί ο εγγυητής αυτού σε αντίστοιχη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου/-ων δικής του ιδιοκτησίας ή γ. σε έκδοση εγγυητικής επιστολής ή άλλου χρεογράφου και στις τρείς περιπτώσεις αξίας τουλάχιστον ίσης με το ποσό που θα εναπομένει έπειτα από την αφαίρεση του πρώτου ετησίου μισθώματος (με την προσθήκη της ετήσιας αναπροσαρμογής και την προσθήκη του τέλους χαρτοσήμου 3,6%). Στην τελευταία περίπτωση, η εγγυητική επιστολή θα αντικαθίσταται, με ευθύνη του μισθωτή, εάν το επιθυμεί, κάθε έτος με μειωμένη νέα, ταυτόχρονα με την πληρωμή του αναλογούντος ετησίου μισθώματος.

Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, δίχως καθυστέρηση.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

  • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασυμφόρου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
  • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
  • μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 10ο

Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, τη δημοπρασία και το μισθωτήριο συμφωνητικό, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου, συμβολαιογράφου, μεταγραφής κλπ., βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Σταυρός Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57014, τηλ. 2397330231.

Η δημοπρασία αναρτάται στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης και στα δημοτικά καταστήματα Βρασνών, Ασπροβάλτας και Σταυρού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ